Eyso de Wendt

in Kollum aangekochte onroerend goed

Voor zover bekend staan in de aankooptabellen de nummers van de floreenkohieren en speciekohieren vermeld. Helaas is in 1775 het speciekohier van Kollumerland totaal vernieuwd, waardoor sommige posten na omnummering niet meer terug te vinden zijn. In de nummering van het reëelkohier staat Kb voor Kerkeburen, Lk voor Laansterkluft en Tk voor Torpmakluft. De grenzen van de kluften zijn niet exact aan te geven, maar globaal kun je zeggen dat de Kerkeburen min of meer de centrale dorpsbuurt is, de Laansterkluft ligt ten zuiden daarvan en de Torpmakluft ten oosten.

1763

Verkoper(s) Dirk Jans, huisman en IJbeltie Euwes uit Veenklooster
Omschrijving huisinge, schuire, hovinge, bomen en plantagie
Plaats Arnoldusstraat in Kollum
Naastleger ten oosten de Tolhuiskamp
Naastleger ten zuiden de arme staat van Kollum
Naastleger ten westen Arnoldusstraat
Naastleger ten noorden een gemene reed
Floreenkohier ---
Reëelkohier Kb102 (1763); huis, staat leeg en wordt niet verhuurd; in 1764 weer door de eigenaar gebruikt; vanaf 1773 huis en stallinge; na omnummering mogelijk ondergebracht onder Kb44.
Verkoopbedrag 334 cargld
Datum akte 27 mei 1763
Proclamatiedata 3e proclamatie op 5 jul 1763

Verkoper(s) Idske Beilanus (de moeder van Eyso de Wendt)
Omschrijving
  1. huisinge, hovinge, bomen ende plantagie
  2. huisinge cum annexis ten noorden daar aan
  3. huis en tuintie cum annexis
  4. huis en tuintie cum annexis
Plaats 1 en 2 in de Arnoldusstraat, 3 en 4 in de Putstraat
Naastleger ten oosten Arnoldusstraat
Naastleger ten zuiden juffrouw Fruitier
Naastleger ten westen Putstraat
Naastleger ten noorden dwarssteeg
Floreenkohier ---
Reëelkohier resp. Kb101, Kb178, Kb104, Kb176 (1764);
  1. Kb101: huis en hof; na omnummering mogelijk ondergebracht onder Kb44.
  2. Kb178: huis, is geheel weggebroken en de grond hoort bij het huis op nummer Kb104.
  3. Kb104: huis, worden door de arme staat van Kollum gebruikt zonder huur te betalen; staat vanaf 1764 tot en met 1774 leeg en wordt niet verhuurd; is na omnummering niet meer terug te vinden.
  4. Kb176: huis; wordt vanaf 1765 niet meer genoemd.
Verkoopbedrag 745 cargld
Datum akte 15 aug 1763
Proclamatiedata 3e proclamatie op 9 okt 1763

1764

Verkoper(s) Tryntie Johannes, huisvrouw van Sybrandus Wibrandi, secretaris van Kollumerland, echtelieden te Kollum
Omschrijving hovinge met de bomen en stakettingen
Plaats aan de westkant van de stenen pijp te Kollum
Naastleger ten oosten Tjipke Jans
Naastleger ten zuiden de Tolhuiskamp en koper
Naastleger ten westen Arnoldusstraat, Tjipke Tjipkes weduwe, Pytter Jacobs Boer en Gerlof Jans
Naastleger ten noorden Romke Sierds, Oedts Molles, Gerlof Jans en Christoffel Harmens
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 200 zilveren ducatons en 630 cargld
Datum akte 11 nov 1763
Proclamatiedata 3e proclamatie op 17 jan 1764

Verkoper(s) Romke Sierds, bakker en Ietske Jeens, echtelieden te Kollum
Omschrijving een gedeelde hovinge, groot in de lengte negen en vijftig en in de breedte vijftig voeten.
Plaats aan de westkant van de stenen pijp
Naastleger ten oosten Oedts Molles
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen Arnoldusstraat
Naastleger ten noorden verkopers
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 164 cargld
Datum akte 11 jan 1764
Proclamatiedata 3e proclamatie op 28 feb 1764

Verkoper(s) Aukjen Vlieg, huisvrouw van Tjipke Jans, assistent te Kollum
Omschrijving hovinge met sijn bomen en stakettingen
Plaats aan de westkant van de stenen pijp
Naastleger ten oosten rechthuisplein
Naastleger ten zuiden de Tolhuiskamp
Naastleger ten westen koper
Naastleger ten noorden verkoopster
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 630 cargld
Datum akte 31 jan 1764
Proclamatiedata 3e proclamatie op 13 mrt 1764

Verkoper(s) Romke Sierds en Ietske Jeens, echtelieden te Kollum
Omschrijving huisinge, hovinge, bomen ende plantagie
Plaats ten westen van de stenen pijp te Kollum
Naastleger ten oosten Aldert Ritskes
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen Pytter Martens
Naastleger ten noorden straat
Floreenkohier 24 (1-0-0 floreen); huissteed en hof
Reëelkohier Kb22 (1764); huis; staat vanaf 1770 tot en met 1774 leeg en wordt niet verhuurd; na omnummering Kb42. Dit huis is afgebroken en dient als reed naar Oostenburg.
Verkoopbedrag 1.456 cargld
Datum akte 22 mrt 1764
Proclamatiedata 3e proclamatie op 1 mei 1764

1765

Verkoper(s) Gerlof Jans, schoenmaker te Kollum
Omschrijving een stuk hovinge, zijnde lang van 't oosten na 't westen aan de suidkant negen en veertig, aan de noordkant vijf en dartig, en van 't suiden na 't noorden aan de oostkant drie en veertig en aan de westkant vier en dartig houtvoeten
Plaats ten westen van de stenen pijp te Kollum
Naastleger ten oosten Tjipke Jans
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen Oedts Molles en verkoper
Naastleger ten noorden verkoper, Dedmer Jacobs en Pytter Jacobs Boer
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 214 cargld
Datum akte 11 feb 1765
Proclamatiedata 3e proclamatie op 26 mrt 1765

1766

Verkoper(s) Wilhelmina Frederica van Unia, douairière (=adellijke weduwe) van wijlen Albertus Emelius Lammeraal van Rengers
Omschrijving zathe en landen met twee hornlegers als het een met huisinge, schuire en hovinge cum annexis en het andere onbebouwt
Plaats onder Torpmakluft ten oosten van het dorp Kollum
Naastlegers Hereweg ten noorden, verder meerdere naastlegers
Floreenkohier 235 (10-3-8 floreen) en 236 (18-14-0 floreen); zathe en land met resp. 33 en 68 pondemaat land
Reëelkohier Tk61 (1766); twee plaatsen, groot 101 pondemaat, met huis; na omnummering waarschijnlijk samengevoegd met Tk68 tot Tk21: 2 plaatsen, groot 108 pondemaat, met huis.
Verkoopbedrag 9.000 cargld
Datum akte 15 apr 1766
Proclamatiedata 3e proclamatie op 3 jun 1766

Het hornleger is het erf waar het huis op staat (of stond) en waarop stemrecht rust. Een pondemaat is 36,7436 are. Uit de tekst in de kantlijn van de akte blijkt dat op grond van bloedverwantschap ("ratione sanguinis") de koop aangevochten wordt, maar het verzoek wordt al snel ingetrokken. Het betreft hier de aankoop van een zathe op het terrein van de voormalige Juma- of Bumastate, waarop in 1829 Oostenstein is gebouwd, dat op zijn beurt (helaas) ook al is afgebroken.

Verkoper(s) Melle Gerrijts, huisman en Henke Clases, echtelieden te Kollum
Omschrijving 8 pondemaat bouland
Plaats in de Torpmakluft
Naastleger ten oosten koper
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen tolhuis
Naastleger ten noorden secretaris Wibrandi
Floreenkohier 244 (3-14-0 floreen); 8 pondemaat land op het zuid van de buren
Reëelkohier Tk68; 8 pondemaat land; na omnummering waarschijnlijk samengevoegd met Tk61 tot Tk21: 2 plaatsen, groot 108 pondemaat, met huis.
Verkoopbedrag 1.314 cargld
Datum akte 9 jun 1766
Proclamatiedata 3e proclamatie op 15 jul 1766

Verkoper(s) Henricus Wiardus van Altena, grietman te Tietjerksteradeel te Bergum
Omschrijving
  1. 6 pondemaat land met een voetpad en onderhoud van een plank en steiger aan de westkant
  2. 6 pondemaat land met een voetpad en onderhoud van de "vredinge" (=omheining)
Plaats te Kollum
Naastlegers de weg ten zuiden en verder meerdere naastlegers
Floreenkohier ??? (2-0-0) en ??? (2-14-0 floreen)
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 1.435 goudgld
Datum akte 2 sep 1766, ondertekend op 23 sep 1766
Proclamatiedata 3e proclamatie op 11 nov 1766

Deze beide stukken land worden al weer snel van de hand gedaan, namelijk bij akte van 21 februari 1767 (3e proclamatie op 7 april 1767) aan Harke Sipkes. Zie hierna.

Verkoper(s) Henricus Wiardus van Altena, grietman te Tietjerksteradeel te Bergum
Omschrijving 4 pondemaat land
Plaats onder Kollum
Naastleger ten oosten Harke Sipkes
Naastleger ten zuiden Eyso de Wendt
Naastleger ten westen Harke Sipkes
Naastleger ten noorden Eeuwe Jans
Bijzonderheden koper is Pytter Jans Guardenier te Kollum, maar Eyso de Wendt doet met succes als naastleger een beroep op het niaarrecht
Floreenkohier ??? (0-5-0 floreen)
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 810 goudgld
Datum akte 2 sep 1766
Proclamatiedata 3e proclamatie op 11 nov 1766

Ook dit stuk land wordt bij de ruilverkoop aan Harke Sipkes overgedragen. Er ontbreken dan nog 5 pondemaat land, welke dat zijn geweest, zou ik niet weten.

Verkoper(s) Matthijs Beilanus, mederechter van Kollumerland, te Kollum voor de ene helft en Johannes Beilanus, "bedienaar des geestelijken woorts" te Ee en Engwierum voor een achtste, Johanna Beilanus te Kollum voor een achtste, Hiltje Ydema te Franeker voor een achtste en Cathrina Ydema te Leeuwarden voor het resterende achtste deel.
Omschrijving 5 pondemaat greidland in twee stukken met het reedje ten zuiden en oosten
Plaats in de Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers Cornelis van Scheltinga aan het reedje en meerdere naastlegers
Floreenkohier ---
Reëelkohier Lk13 (1768); 5 pondemaat land; na omnummering Lk118.
Verkoopbedrag 1.450 cargld
Datum akte 9 apr 1767
Proclamatiedata 3e proclamatie op 26 mei 1767

Verkoper(s) Harke Sipkes, koopman te Kollum
Omschrijving vijf stukken land samen groot 22 pondemaat (één van 6 pondemaat en vier van 4 pondemaat), waaronder vier pondemaat met de naam "de Lange Vier"; bij de koop 21 pondemaat land weer verkocht aan Harke Sipkes.
Plaats in de Laansterkluft ten westen van het dorp Kollum
Naastlegers meerdere naastlegers
Floreenkohier 119.02 (2-0-0 floreen) en 119.03 t/m 119.06 (1-14-0 floreen); 6 pondemaat land en vier maal 4 pondemaat land
Reëelkohier Lk22.01 en Lk22.02 t/m Lk22.05 (1767); 6 pondemaat land en vier maal 4 pondemaat land; na omnummering ondergebracht onder nummer Lk134: 22 pondemaat land.
Verkoopbedrag 5.123 cargld - 3.609 cargld = 1.514 cargld
Datum akte 21 feb 1767
Proclamatiedata 3e proclamatie op 1 sep 1767

1768

Verkoper(s) C.M. van Heemstra, huisvrouw van M.P.D. van Sytzama te Driesum
Omschrijving 9 pondemaat bouwland
Plaats in Stoppel onder Kollum
Naastleger ten oosten secr. Wibrandi
Naastleger ten zuiden Dedmer Jacobs cum. soc.
Naastleger ten westen Eyso de Wendt
Naastleger ten noorden Arjen Ebbeles
Bijzonderheden koper is Auke Djurres, koopman te Kollum, maar Eyso de Wendt doet met succes als naastleger een beroep op het niaarrecht
Floreenkohier ??? (3-0-0 floreen)
Reëelkohier Tk76(deels) (1769); zie verder; na omnummering Tk27.
Verkoopbedrag 891 goudgld
Datum akte 2 nov 1768
Proclamatiedata 3e proclamatie op 20 dec 1768

Verkoper(s) vrouw M. van Hiemstra, huisvrouw van M.P.D. van Sijtzama te Driesum
Omschrijving 5 pondemaat bouwland
Plaats in Stoppel onder Kollum
Naastleger ten oosten secr. Wibrandi
Naastleger ten zuiden Auke Djurres
Naastleger ten westen Eyso de Wendt
Naastleger ten noorden Ebbele Ebbeles
Bijzonderheden koper is Arjen Ebbeles, huisman onder Kollum, maar Eyso de Wendt doet met succes als naastleger een beroep op het niaarrecht
Floreenkohier ??? (1-14-0 floreen)
Reëelkohier Tk76 (andere deel) (1769); 14 pondemaat land; na omnummering Tk27.
Verkoopbedrag 552 goudgld
Datum akte 2 nov 1768
Proclamatiedata 3e proclamatie op 14 feb 1769

Verkoper(s) bij strijkgeld van Gerardus Beilanus de Wendt, gecommitteerde staat van Friesland
Omschrijving huisinge cum annexis
Plaats in Kollum
Naastleger ten oosten Tollingastraat
Naastleger ten zuiden Blom
Naastleger ten westen Blom
Naastleger ten noorden de gemene straat
Bijzonderheden koper is Arjen Ebbeles, huisman onder Kollum, maar Eyso de Wendt doet met succes op grond van bloedverwantschap een beroep op het niaarrecht
Floreenkohier ---
Reëelkohier Kb38; huis en hof; na omnummering Kb66.
Verkoopbedrag 840 cargld
Datum akte 18 nov 1768
Proclamatiedata 3e proclamatie op 14 mrt 1769

1770 en 1771

Verkoper(s) bij strijkgeld van Daniel Block van Haersma, W.H. Baron van Hambroik en Ernst Willem van Wijdenburgh in kwaliteit als gecommitteerden van het College ter Admiraliteit van Friesland; het huis werd bewoond door Ds. Eppinga
Omschrijving huisinge, schuir en stallingen
Plaats aan de westkant van de stenen pijp
Naastleger ten oosten F. Eskes
Naastleger ten zuiden de straat
Naastleger ten westen een gemeenschappelijke steeg
Naastleger ten noorden F.Eskes
Floreenkohier --- (stem op nummer 80)
Reëelkohier Kb126 (1772); huis, staat leeg en wordt niet verhuurd; vanaf 1773 weer verhuurd; na omnummering Kb108.
Verkoopbedrag 715 goudgld
Datum akte 7 nov 1771
Proclamatiedata 3e proclamatie op 10 dec 1771

1772

Verkoper(s) bij strijkgeld van Johannes Folkerts Soersma, distillateur te Anjum
Omschrijving 4½ pondemaat greidland, de Fluweelen Lap genaamt (de helft daarvan)
Plaats in de Torpmakluft onder Kollum
Naastleger ten oosten koper
Naastleger ten zuiden de Kerkeburen
Naastleger ten westen Nieuwe Straatsweg
Naastleger ten noorden secretaris Wibrandi
Floreenkohier 250 (2-0-0 floreen); 9 pondemaat land, de Fluwelen Lap aan het noord van de Kollumer buren.
Reëelkohier Tk74.01 (1772); 4½ pondemaat land; na omnummering Tk39.
Verkoopbedrag 1.260 goudgld
Datum akte 23 jan 1772
Proclamatiedata 3e proclamatie op 24 mrt 1772

Verkoper(s) Folkert Minnes te Kollum
Omschrijving heerlijke hovinge, bomen en plantagie
Plaats ten westen van de buurt in Kollum
Naastleger ten oosten C. van Scheltinga
Naastleger ten zuiden de straat
Naastleger ten westen C. van Scheltinga
Naastleger ten noorden C. van Scheltinga
Floreenkohier --- (stem op nummer 99)
Reëelkohier Kb108 (1772); hof; in 1773 verkocht aan de heer Hamerster.
Verkoopbedrag 450 goudgld
Datum akte 19 dec 1771
Proclamatiedata 3e proclamatie op 26 mei 1772

1774

Onderstaande koop betreft "de plaats genaamt Het Hoog", ongeveer het voormalige Jellemastate.

Verkoper(s) Vrouwe Aricia van Bieruma, weduwe Fruitier, te Groningen
Omschrijving heerlijke zathe en landen met huisinge, tuinen, hovingen, zingels en plantagien cum annexis, groot 60½ pondemaat
Plaats in de Laansterkluft
Naastlegers Goijingaleen, de trekvaart, Ebbele Ebbeles Ebles erven, de koper en anderen
Floreenkohier ??? (14-9-0 floreen) (stem op nummer 3)
Reëelkohier Lk2 en Lk69 (1774); plaats en aangekochte landen 51 pondemaat met huis, 3 pondemaat land; na omnummering Lk1: 1 plaats, groot 60 pondemaat met huis.
Verkoopbedrag 14.000 cargld
Datum akte 9 feb 1774
Proclamatiedata 3e proclamatie op 22 mrt 1774

1775

In 1775 wordt het reëelkohier volledig omgenummerd. Eyso de Wendt bezit dan vier panden in de Kerkeburen van Kollum: een huissteed (nummer 42), een huis en schuur (44) en twee huizen (nummers 66 en 108). In de Laansterkluft heeft hij de volgende bezittingen: nummer 1 (plaats groot 60 pondemaat met huis), 33 (4 pondemaat land), 34 (4 pondemaat), 81 (3 pondemaat), 118 (5 pondemaat), 134 (22 pondemaat) en 136 (6 pondemaat). En in de Torpmakluft: nummer 24 (2 plaatsen groot 108 pondemaat met huis), 27 (14 pondemaat land) en 39 (4½ pondemaat).

De nummers 33, 34 en 81 van resp. 4, 4 en 3 pondemaat land in de Laansterkluft zijn niet direct terug te vinden, maar misschien zitten ze "verstopt" in onderstaande drie aankopen.

Verkoper(s) Eelkje Geerts, huisvrouw van Luitjen Jogchums, koopman te Kollum (1/4) en de drie minderjarige kinderen van wijlen Geert Ebbeles (3/4)
Omschrijving zeker lapje of streep land, zijnde een driehoek van ongeveer ½ pondemaat bouwland
Plaats in de Laansterkluft aan de trekvaart onder Kollum in Stoppel liggende
Naastleger ten oosten koper
Naastleger ten zuiden de trekvaart
Naastleger ten westen verkoper
Naastleger ten noorden koper
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 66 goudgld
Datum akte 1 dec 1774
Proclamatiedata 3e proclamatie op 17 jan 1775

Verkoper(s) de acht kinderen van wijlen Djurre Dirks en Gerttje Aukes
Omschrijving 8½ pondemaat land
Plaats ten zuiden van Kollum
Naastleger ten oosten Pytter Jans Guardenier
Naastleger ten zuiden de trekvaart
Naastleger ten westen koper
Naastleger ten noorden Goijingaleen
Bijzonderheden In de koopakte wordt gesproken over 1-7-0 floreen; deze aankoop is waarschijnlijk een deel van floreen nummer 165.
Floreenkohier 165 (1-15-12 floreen); 14 pondemaat land
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 1.500 cargld
Datum akte 21 feb 1775
Proclamatiedata 3e proclamatie op 4 apr 1775

Verkoper(s) Pytter Jans Guardenier en Gertje Gerkes, echtelieden te Kollum
Omschrijving streng en mad land
Plaats ten zuiden van Kollum
Naastleger ten oosten de trekweg
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen koper
Naastleger ten noorden Goijingaleen
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 400 cargld
Datum akte 10 jun 1775
Proclamatiedata 3e proclamatie op 5 sep 1775

Verkoper(s) bij strijkgeld van de acht kinderen van wijlen Djurre Dirks en Gerttje Aukes
Omschrijving 6 pondemaat greidland
Plaats in de Laansterkluft ten noorden aan de buurt van Kollum
Naastleger ten oosten de heer Burmania
Naastleger ten zuiden de pastorie
Naastleger ten westen C. van Scheltinga
Naastleger ten noorden dominee A. Abrahami
Floreenkohier 181 (3-0-0 floreen)
Reëelkohier Lk136 (1775); 6 pondemaat land; wordt in 1776 verkocht aan mevrouw Scheltinga.
Verkoopbedrag 1.500 goudgld
Datum akte 13 jun 1775
Proclamatiedata 3e proclamatie op 5 sep 1775

1776

Verkoper(s) Hermannus Ubricius Hamerster, raad-ordinaris van het Hof van Friesland te Leeuwarden
Omschrijving hovinge, bomen en plantagien
Plaats op het west van de buurt te Kollum
Naastleger ten oosten C. van Scheltinga
Naastleger ten zuiden de straat
Naastleger ten westen C. van Scheltinga
Naastleger ten noorden C. van Scheltinga
Floreenkohier --- (stem op nummer 99)
Reëelkohier Kb77 (1777); hof
Verkoopbedrag 900 cargld
Datum akte 25 mrt 1776
Proclamatiedata 3e proclamatie op 9 jul 1776

1777

Verwandelaar(s) de participanten van de trekweg van Dokkum naar Strobos
Omschrijving 147 roeden van een kamp greidland, geruild (verwandeld) tegen 129 roeden van een kamp greide
Plaats aan het tolhuis van Kollum
Naastleger ten oosten het overige deel van het tolhuiskamp
Naastleger ten zuiden de aanwandelaar (Eyso de Wendt)
Naastleger ten westen armestaat van Kollum
Naastleger ten noorden de aanwandelaar
Floreenkohier ---
Reëelkohier ---
Verkoopbedrag 36 cargld voor de 18 roeden met een "toehaak" van 150 cargld en 10 cargld voor de tolman wegens gemis en "rouwland"
Datum akte 13 en 16 dec 1776
Proclamatiedata 3e proclamatie op 18 feb 1777

Verkoper(s) de curatoren van Geert Geerts
Omschrijving 5 pondemaat greidland (Jentum)
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastleger ten oosten koper
Naastleger ten zuiden de trekvaart
Naastleger ten westen Menne Martens
Naastleger ten noorden koper
Floreenkohier 178 (1-7-0 floreen); 3 pondemaat land, Jentum genaamd.
Reëelkohier Lk35 (1777); 5 pondemaat land
Verkoopbedrag 650 cargld
Datum akte 1 mei 1777
Proclamatiedata 3e proclamatie op 17 jun 1777

Verkoper(s) Ebbele Geerts, huisman onder Kollum
Omschrijving 6 pondemaat greidland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastleger ten oosten koper
Naastleger ten zuiden koper
Naastleger ten westen Menne Martens
Naastleger ten noorden koper
Floreenkohier 106.04 (1-14-0 floreen); 4 pondemaat land
Reëelkohier Lk36 (1777); 6 pondemaat land
Verkoopbedrag 1.030 cargld
Datum akte 1 mei 1777
Proclamatiedata 3e proclamatie op 17 jun 1777

1778

Verkoper(s) Durk Pytters en Pyttje Bartels, echtelieden onder Oudwoude
Omschrijving 4 pondemaat los land
Plaats achter de trekweg bij de "roode tille" onder Kollum
Naastleger ten oosten de zwadden
Naastleger ten zuiden de zwadden
Naastleger ten westen koper
Naastleger ten noorden de trekweg
Floreenkohier ??? (0-8-12 floreen)
Reëelkohier Lk82 (1778); 3½ pondemaat land
Verkoopbedrag 300 cargld
Datum akte 1 apr1778
Proclamatiedata 3e proclamatie op 26 mei 1778

1779

Verkoper(s) Gryttie Jacobs, weduwe van Gosse Hendriks, te Kollum
Omschrijving 4 pondemaat greidland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers meerdere naastlegers
Floreenkohier 119.12 (1-7-0 floreen); 4 pondemaat land
Reëelkohier Lk40 (1779); 4 pondemaat land
Verkoopbedrag 1.000 cargld
Datum akte 29 jan 1779
Proclamatiedata 3e proclamatie op 16 mrt 1779

Verkoper(s) Hinke Alderts, weduwe van Govert Backerus, in leven koopman te Kollum
Omschrijving twee stukken, tezamen 7 pondemaat losland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers meerdere naastlegers
Floreenkohier 168 en 169 (2-21-0 floreen); 3½ pondemaat land elk met 1-24-8 floreen
Reëelkohier Lk38 en Lk39; 3½ pondemaat land elk
Verkoopbedrag 2.000 cargld
Datum akte 24 jan 1779
Proclamatiedata 3e proclamatie op 16 mrt 1779

Verkoper(s) de kinderen van wijlen Minke Djurres bij haar man Minne Martens
Omschrijving twee stukken, tezamen 9½ pondemaat losland, het ene stuk bouwland en het ander greidland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers de trekvaart ten zuiden, verder meerdere naastlegers
Floreenkohier 177 (3-21-0 floreen); 10 pondemaat land, de Koyvenne genaamd
Reëelkohier Lk37 (1779); 10 pondemaat land
Verkoopbedrag 2.400 cargld
Datum akte 12 jan 1779
Proclamatiedata 3e proclamatie op 16 mrt 1779

Verkoper(s) Sjoerd Johannes te Kollum
Omschrijving twee stukken, tezamen 6½ pondemaat greidland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers een gedeelte van de trekvaart ten zuiden, verder meerdere naastlegers
Floreenkohier 107.04 (1-14-0 floreen); 6½ pondemaat land
Reëelkohier Lk43 en Lk44; resp. 5 en 1½ pondemaat land
Verkoopbedrag 2.000 cargld
Datum akte 24 jan 1779
Proclamatiedata 3e proclamatie op 11 mei 1779

Verwandelaar(s) Fokke Hijlkes Eskes, mederechter van de grietenij Kollumerland en Albert Luitjens, koopman, beide te Kollum, in hun hoedanigheid als kerkvoogden
Omschrijving 4½ pondemaat grasland, geruild tegen 5 pondemaat grasland
Plaats Laansterkluft onder Kollum
Naastlegers een gedeelte van de trekvaart ten zuiden, verder meerdere naastlegers
Floreenkohier ---
Reëelkohier Lk32; 4½ pondemaat land
Verkoopbedrag 1.000 cargld "toehaak" op de verwandeling
Datum akte 27 apr 1779
Proclamatiedata 3e proclamatie op 5 okt 1779

In de marge van de akte is later bijgeschreven:

NB. Dit betreft het stuk land t.w. van het tegenwoordige (1884) Armhuis te Kollum, welk stuk land van ouds "de Tija" heette, onder welke benaming het o.a. in 1700 en 1708 in de floreencohieren nog voorkomt. In 1718 behoorde het aan Meijerts Haersma, in 1748 aan de kerk van Kollum, idem in 1778, terwijl het bij nevenstaande acte in 1779 aan Eiso de Wendt werd overgedragen.

De verwandeling is voorgelegd aan het Hof van Friesland. Eyso de Wendt voert als argument aan dat hij het land wil gebruiken voor het "maaken van een beslooten terrain".

Na het overlijden van Eyso de Wendt in maart plaatsen de erfgenamen op 11 oktober 1780 in de Leeuwarder Courant een verkoopadvertentie:

Op Maandag den 23 October 1780 te één uur praecys zal ten huize van Sjoek Jans, herbergier te Collum bij strijkgeld finaalijk verkogt worden, op een afbreuk een stallinge (waar in een loot pomp met een koperen kraan is), wagenhuis en zomerhuis etc. staande te Collum digt bij de trekvaart, in het jaar 1763 gebouwd: als meede een groote huizinge en schuur, staande op het hoog te Collum en een klein huis door de hovenier van de heer E. de Wendt voorheen bewoond.