De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Hemco Jan Nauta (1987-1994) en latere eigenaren

Kapper Hemco Nauta (helaas te vroeg overleden) koopt in 1987 de boerderij. In ongeveer tien jaar is de prijs dan bijna verachtvoudigd.

Register van overschrijving deel 5976, nummer 12
Dagregister deel 467, nummer 4147 dd. 7 juli 1987
Notaris Wieger Beugelink, kandidaat-notaris te Leeuwarden, waarnemende het kantoor van de eervol ontslagen notaris Schelte Fokkema te Kollum
Datum koopakte 3 juli 1987
Verkoper(s) Aaltje de Vries, echtgenote en handelende namens haar echtgenoot Jacob Smids, transportondernemer te Kollum
Koper(s) Hemco Jan Nauta, kapper te Kollum
Kadastrale nummer(s) D1212 (+ D3040 + D3039)
Omschrijving percelen Het woonhuis met schuur, stookhut, erf, grond en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen aan de Eyso de Wendtstraat 4 te Kollum. In de bedingingen wordt o.a. verwezen naar de vermelding "Het verkochte is belast met reed en drift ten behoeve van het huis met erf eigen aan Harm Andries Wedzinga, bakker te Kollum".
Koopprijs ƒ 210.000
Grootte 4 are 66 centiare (+ 1 are 30 centiare)
Aanvaarding 31 januari 1988

In de akte staat: "Door de koper zal de in de noordwesthoek van zijn perceel aanwezige garage worden bevouwd (?) en verplaatst, zodanig dat hij voor een deel komt te staan op de westkant van het door hem bij deze akte gekochte, zodat de doorgang tussen zijn woning en de betreffende garage, welke doorgang, waarvan beide partijen gebruik maken, een breedte zal hebben van minstens drie meter en zestig centimeter".

Pieter van der Bijl (1994-1995)

Hemco Nauta zet de boerderij in 1994 per openbare veiling in de verkoop. De inzetveiling is op 29 september en de afslagveiling op 10 oktober; beide veilingen worden gehouden in Hotel "De Koornbeurs".

Register van overschrijving deel 8072, nummer 47
Datum aanbieding 22 september 1995
Notaris Wieger Beugelink, notaris te Kollum
Datum koopakte 29 september 1994
Verkoper(s) Hemco Jan Nauta, kapper te Kollum
Koper(s) Pieter van der Bijl, koopman te Kollum
Kadastrale nummer(s) D1212 (+ D3040 + D3039)
Omschrijving percelen Het woonhuis Eyso de Wendtstraat 4 met schuur, stookhut, garage, erf en grond te 9291 ES Kollum. In de bedingingen wordt nog steeds verwezen naar de vermelding "Het verkochte is belast met reed en drift ten behoeve van het huis met erf eigen aan Harm Andries Wedzinga, bakker te Kollum".
Koopprijs ƒ 257.000
Grootte 4 are 66 centiare (+ 1 are 30 centiare)
Aanvaarding ---

De boerderij is bij de invoering van de Monumentenwet 1988 aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. monument als bedoeld in de Monumentenwet.

Van toepassing zijn bijzondere veilingvoorwaarden, zoals die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van de Stichting “Oud Kollumerland” in haar vergadering van 14 april 1975, welke luiden als volgt:

  1. De voorwaarden van de rijkssubsidieregeling moeten worden nageleefd en alle onderdelen van het pand mogen niet vervreemd worden, noch worden uitgebroken of op andere wijze worden verwijderd, verplaatst of anderszins worden aangewend. Verbouwingen of veranderingen welke het interieur of gevels beïnvloeden zijn zonder toestemming van de Stichting niet toegestaan.
  2. Een gerestaureerd pand mag niet als tweede woning of weekendhuis worden gebruikt.

De koopman Pieter van der Bijl is blijkbaar "aan de boerderij blijven hangen" en hij zal pogingen in het werk gesteld hebben om het zo snel en voordelig mogelijk weer te verkopen. Dat is het geval, bijna een jaar later.

Bart Roeland Tromp en Andrea van der Kuip (1995-2003)

In september 1995 kopen Bart Roeland Tromp en Andrea van der Kuip, ieder voor de onverdeelde helft, de boerderij voor ƒ 260.000. Per 27 december 2002 is zij alleen eigenaresse en verkoopt het pand op 3 november 2003 voor €242.000 aan

Klaas de Jager en Elske Fokje Poortinga (2003-2017)

Twee foto's uit 2005,

boerderij in 2005

Jan Detmar en Jellina Mulder (2017-heden)

en eentje uit 2017, na de verbouwing door het echtpaar Detmar-Mulder. De gevraagde koopprijs was intussen gestegen tot € 317.500 k.k.

boerderij in 2017

Nadat een taaie kastanjeboom was verwijderd: Boom op lastige plaats

Terug naar alle eigenaren