De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Martjen en Grietje Heertjes (1791-1797)

Grietje en Martjen Heertjes zijn de twee kinderen van Heertje Martens en Janke Luitjens, die op 15 november 1739 in Kollum zijn getrouwd. Beide kinderen zijn te Kollum gedoopt: Grietje op 1 januari 1741 en Martjen op 21 maart 1745. Martjen trouwt op 16 mei 1784 te Kollum met Bartel Rinses; Grietje blijft ongehuwd.

Blijkbaar komt pas in 1791, dus 5 jaar na het overlijden van de ongehuwde Pytter Martens, het huis in het bezit van de beide dochters van Heertje Martens, want in de reƫelkohieren van 1791 worden Bartele Rinses (namens Martjen) en Grietje Heertjes opgevoerd als eigenaren. De executeur Jan Andries wordt daarin vier jaar als huurder opgevoerd. Bewijzen dat het huis daadwerkelijk in eigendom is verkregen, heb ik niet kunnen vinden.

Volgens de collaterale successie Kollumerland overlijdt Martjen op 23 juli 1796.

114       11 oktober 1796

Betreft: Martjen Heerdses, overleden te Kollum 23 juli 1796

Erfgenamen ex testamento:

Bedrag: volgens inventaris

Relatie: Martjen Heerdses was vrouw van Bartel Rinses en zuster van Grietje Heerdses

Het huwelijk bleef kinderloos. Bartel Rinses (geboren rond 1757) hertrouwt op 6 mei 1798 te Kollum met Dieuwke Arjens. Overigens trouwt Bartel in 1803 voor de derde maal, namelijk op 15 mei 1803, ook weer te Kollum, met Trijntje Doekes. In de overlijdensakte van Bartel Rinses van der Schoor van 17 mei 1833 staat alleen de laatste echtgenote, Trijntje Doekes Smids, vermeld. Verdere betrekkingen zijn onbekend.

Grietje is na het overlijden van haar enige zus eigenaar van de boerderij, die ze een jaar later aan Oeds Molles Radema en zijn zonen Molle en Bartel verkoopt. Volgens het speciekohier van 1801 vertrekt ze in 1801 met onbekende bestemming, maar volgens de collaterale successie Kollumerland overlijdt ze op 1 april 1802 in Kollum.

130       12 juni 1802

Betreft: Grytje Heertjes, in leven gewoond hebbende en overleden te Kollum 1 april 1802

Erfgenamen ex testamento:

Bedrag: volgens inventaris

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren