De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Oeds Molles, Bartel en Molle Oedses Radema (1797-1801/1802)

Oeds Molles trouwt eerst op 25 juli 1756 te Kollum met Stijntje Gosses. Vrijwel direct na het overlijden van Stijntje trouwt hij op 22 december 1765 te Kollum met Grijtje Bartels. Zij krijgen twee zonen: Bartel (gedoopt op 9 augustus 1767) en Molle (gedoopt op 14 januari 1770).

Op 19 mei 1797 kopen vader Oeds en zijn beide zonen ieder voor eenderde de boerderij van Grietje Heertjes, "meerderjarige vrijster, woonagtig te Kollum".

Koper(s) Oeds Radema (1/3), Bartel Radema (1/3), Molle Radema (1/3)
Verkoper(s) Grietje Heertjes
Huurder(s) ---
Omschrijving Huisinge en stallinge cum annexis
Plaats Kerkeburen
Naastleger ten oosten Steeg
Naastleger ten zuiden Arme Staat van Kollum
Naastleger ten westen Pieter Jans Guardenier weduwe
Naastleger ten noorden Molle Radema
Rechten Vrije reed door de zogenaamde Hoogstraat en Meijndert Beerents weduwe steeg
Grondpacht 45 stuivers aan Dirk Jans
Verkoopbedrag 520 caroliguldens
Datum akte 19 mei 1797
Proclamatiedata 23 mei 1797, 20 jun 1797, 4 juli 1797
Overdrachtsdatum ---

Koopakte (inv.nr. 115, akte nr. 344)

Koopakte 1797 deel 1

Koopakte 1797 deel 2Oeds Radema voor 1/3, Bartel Radema 1/3 en Molle Radema voor 1/3 en dus zamen voor het geheel doen proclameeren en te bode stellen sekere huisinge en stallinge cum annexis staande en gelegen in de Kerkeburen tot Collum belast met 45 stuivers grondpagt aan Dirk Jans, hebbende tot naastlegers ten oosten de Steeg, ten zuiden de Armestaat van Collum, ten westen Pieter Jans Guardenier weduwe en ten noorden Molle Radema, begeregtigd met een vrije reed door de zogenaamde Hoogstraat en Meijndert Beerents weduwe Steeg.

Aldus in koop bekomen van Grietje Heertjes, meerderjarige vrijster woonagtig te Collum, voor de zumma van vijf hondert en twintig caroliguldens te betaalen in een termijn bij de verteekeninge deeses en zulks in klinkende munte en vrijen gelde, boven alle geene uitgesonderde omgelden, en nadien de koopers mij verkoperse de coopschat in deesen gedagt ter zumma van vijfhondert en twintig caroliguldens tot genoegen hebben voldaan en betaalt, zo passeeren hun desen voor een vrije coopbrief alles, breeder vermogens coopbrief daar af zijnde en ter secretarij berustende, den dato 19 Maij 1797.

De eerste proclamatie den 23 Maij 1797

De tweede den 20 Junij 1797

Den 4 Julij 1797 de derde.

Volgens de speciekohieren van Kollum is Oeds in 1801 of 1802 overleden. Zijn tweede vrouw overleed al veel eerder, volgens dezelfde kohieren in 1777.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren