Mijn geboortehuis in Kollum

Pytter Jans Guardenier en Aaltje Poulus (1760-1782)

Op 18 oktober 1739 trouwen Pytter Jans en Aaltje Poulus in Kollum. In de volkstelling van 1744 wordt ene Pytter Jans met 9 personen als vermogende aangeslagen voor 3-0-0. Vijf jaren later, in de quotisatiekohieren van 1749, wordt Pytter Jans vermeld als “gardenier, gemeen in staat” en hij woont met 4 volwassenen en 5 kinderen in de Kerkburen te Kollum. Volgens de speciekohieren overlijdt Aaltje in 1765. Op 31 mei 1767 hertrouwt Pytter Jans te Kollum met Gertje Gerkes. Zij krijgen vier kinderen: Eelkje (1768), Pytter (1773), Aake (1775) en Jan (1780). Kort na de verkoop van de boerderij op 19 maart 1782 overlijdt Pytter Jans Guarnier (Gardenier) volgens de speciekohieren in 1783 of 1784. Getje Gerkes overlijdt op 29 augustus 1825 als weduwe te Kollum, oud 82 jaar. Waarschijnlijk was ze veel jonger dan haar man, want zij is in 1743 geboren en Pytter Jans vóór 1719.

Koper(s) Pytter Jans Guardenier en Aaltje Poulus
Verkoper(s) Pytter Johannes
Huurder(s) Pytter Johannes
Omschrijving Huisinge, agterhuis, sampt hovinge bomen en plantagie
Plaats Arnoldus Straat
Naastleger ten oosten Arnoldus Straat
Naastleger ten zuiden Arme Staat van Kollum
Naastleger ten westen Pytter Jans Guarnier en Aaltje Poulus
Naastleger ten noorden Jan Martens
Grondpacht 2 gld. 5 st. aan Dirk Jans
Verkoopbedrag 50 goudgld.
Datum akte 29 nov 1759
Proclamatiedata 4 dec 1759, 18 dec 1759, 15 jan 1760
Overdrachtsdatum 1 nov 1760

Koopakte (inv. nr. 113, akte nr. 279)

Koopakte 1759 deel 1

Koopakte 1759 deel 2

Pijtter Jans Guardenier en Aaltje Poulus, egtelieden tot Collum, doen proclameren ende te bode stellen, zekere huisinge, agterhuis, sampt hovinge bomen en plantagie, met al wat daar in, om en aan aard, band, spijker en nagelvast is, staande ende gelegen in Arnoldus Straat tot Collum voorschreven, hebbende tot naastlegers deselve straat ten oosten, de arme staat van Collum ten zuiden, de kopers ten westen en Jan Martens ten noorden, wordende bij de verkoper bewoond en gebruikt, die 't regt van huizinge daar aan behoudt tot den 12 Maij 1760 zonder enige huur te betalen als alleen de grondpagt, zijnde vrij van floreen, en beswaart met twee caroliguldens vijf stuivers jaarlijxe grondpagt, aan Dirk Jans uit te keren, wijders met lasten en zwarigheden, sampt actien, profijtten en geregtigheden daar op zijnde en van oudts hebbende behoort. Aldus dese huisinge en hovinge cum annexis bij vrije wille en strijkgelt in koop bekomen van Pijtter Johannes mede woonagtig tot Collum voorschreven voor vijftig goutguldens à agt en twintig stuivers ijder, te betalen in klinkende munte zonder landschaps brijven op twee termijnen, namentlijk bij 't geven van de finale palmslag en 1e November 1760, telkens de geregte helfte van dien tot de volle betalinge toe, en dat alles in vrij, kost en schadelosen gelde, so van bodeconsent 40ste penning schrijven der brijven met zeguls, strijk, stu... verhooggelden sampt verteringen en alle andere geen exempte omgelden over de verkopinge gevallen, welke daar en boven door de kopers zullen moeten worden voldaan, breder vermogens coopbrijf hier af zijnde in dato den 29 November 1759.

1759 Den 4 December de eerste

Den 18 dito de twede

1760 Den 15 Januarij de derde proclamatie omgekomen.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren