De bebouwing van Grijpskerk rond 1830

noordzijde van de Herestraat

huisnummer 70 - kadastraal nummer Pleitpolder C91 - thans bakkerij, Kerkplein 5

Gegevens uit Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT)
Eigenaren/vruchtgebruikers Derk Klaasens de Boer
Beroep schipper
Beschrijving huis & erf
Grootte 3 roeden 10 ellen (3 are 10 ca)

Op 5 juli 1825 koopt Willem Rudolph Warmolts, medicinae doctor te Grijpskerk, voor 850 gulden van Derk Klazens van de Boer, zonder beroep te Grijpskerk, dit huis en schuur met een tuin, staande en gelegen aan de straat te Grijpskerk. Als naastlegers worden vermeld: Tjerk Boersema (noord), Hotje Lieuwes van der Ploeg (oost), de straat (zuid) en Reinder Hofman (west). De jaarlijkse grondpacht bedraagt 3 gulden aan Jan Draper te Groningen. [Bron: archief notaris Abresch, toegang 99, inv.nr. 63, akte 190]

Derk Klazens (Niekerk 1751 - Grijpskerk 1827), zoon van Klaas Egberts en Aafke Dirks, trouwt in 1785 in Grijpskerk met Grietje Dirks (Visvliet 1749 - Grijpskerk 1826), dochter van Dirk Mennes en Aukje Kornelis. Grietje was eerder in 1776 in Niezijl getrouwd met Geert Adolfs, die in 1784 in Grijpskerk wordt begraven. [Bron: diaconieboek Grijpskerk] Van Derk en Grietje zijn twee kinderen bekend: Aafke (Grijpskerk 1789 - Noordhorn 1853) en Claas (Grijpskerk 1794 - Grijpskerk 1859).

Willem Rudolph Warmolts (Groningen 1786 - Groningen 1833), student medicijnen, zoon van rentenier Jan Hindrik Warmolts en Maria Margaretha Lichtenvoort, trouwt in 1812 in Groningen met Hilligje Schippers, dochter van kraanmeester Andries Schippers en Grietje Albers. Beiden hadden bij het huwelijk al een zoon Willem Rudolf (Groningen 1807 - Padang 1842), die bij het huwelijk in 1812 door de vader wordt gelegitimeerd. [Bron: www.vankeulen.nu] Volgens Van Keulen was Willem Rudolph in 1822 heelmeester in Leek; blijkbaar heeft hij zich tussen die datum en de aankoopdatum van het huis in Grijpskerk gevestigd. Op 27 april 1827 ruilen Dirk Abbes Boersema en Willem Rudolph van huis, dat de laatste op 16 maart 1829 verkoopt. Zijn verblijf in Grijpskerk heeft dus nog geen vier jaar geduurd. Tijdens de volkstelling van 1830 woont het echtpaar in Groningen, waar ze een paar nadien zullen overlijden. Op 3 september 1833 wordt een memorie van successie opgemaakt, waaruit blijkt dat de zoon als militair in Zutphen woont en dat er alleen enige roerende goederen zijn achtergelaten en geen onroerend goed.

GC_18320921

Groninger Courant 21 september 1832

Op 16 maart 1829 koopt de trekschipper Klaas Derks van de Boer voor 1.000 gulden dit huis met tuin van Willem Rudolph Warmolts. De naastlegers zijn dezelfde als hiervoor, net als de jaarlijkse grondpacht.[Bron: archief notaris Menzo de Muinck te Grijpskerk, toegang 101, inv.nr. 7, akte 19]

Op 27 april 1827 ruilt de heelmeester Willem Rudolph Warmolts zijn huis en schuur met tuin naast de kerk met het huis nummer 28 van Dirk Abbes Boersema. Het huis wordt getaxeerd op 1.400 gulden en Warmolts ontvangt een toegift van 100 gulden. Als naastlegers worden vermeld: Tjerk Jans Boersma (noord), Hotje Leeuwes van der Ploeg (oost), de straat (zuid) en de erfgenamen van Reinder Hofman (west). De jaarlijkse grondpacht bedraagt 3 gulden aan Jan Draper te Groningen. Het perceel is aangekocht op 5 juli 1825. [Bron: archief notaris De Muinck, toegangsnummer 101, inv.nr. 5]

Dirk Abes Boersema is op 6 februari 1826 getrouwd met Martje Gerrits Feringa. In dit huis worden hun kinderen Grietje (1829) en Saaktje (1831) geboren. Dirk is bakker.

Op 21 januari 1833 koopt de bakker Ti(e)men Broos uit Groningen voor 1.200 gulden van Dirk Abbes Boersema dit huis en schuur met tuin, staande en gelegen naast de kerk en aan de straat te Grijpskerk met de kadastrale nummers C91 en C92. Als naastlegers worden vermeld: Tjeert Jans Boersma (noord), Hotje Leuwes van der Ploeg (oost), de straat (zuid) en de erfgenamen van Reinder Hofman (west). De jaarlijkse grondpacht bedraagt 3 gulden. [Bron: archief notaris De Muinck, toegangsnummer 101, inv.nr. 12, akte 8]

Op 12 mei 1834 trouwt bakker Timen Broos (Groningen 1807 - Grijpskerk 1843), zoon van Jan Broos en Albertje Timens de Graaf, in Grijpskerk met Jantje Kornelis Kits (Noordhorn 1799 - Niezijl 1870), dochter van koopman Kornelis Pieters Kits en naaister Lieuwktje Johannes Postema. Op 24 april 1836 wordt in dit huis zoon Jan geboren.

LC_18620110

Leeuwarder Courant 10 januari 1862

Op 15 januari 1862 bieden de erfgenamen van Timen Broos, in casu de weduwe en enig kind Jan, de bakkerij publiek te koop aan. Deze wordt in de akte omschreven als "eene nieuw getimmerde behuizing geteekend letter A, nummer zes en zestig, schuur, stalling en verder getimmerte met derzelven erf, zijnde eene koek- en broodbakkerij, staande en gelegen aan de straat nevens het kerkhof te Grijpskerk, doende jaarlijks op den twaalfden mei tot grondpacht de som van drie gulden. De koper is gehouden de in het huis en de schuur aanwezige bakkersgereedschappen en alles wat tot de winkel behoort voor 200 gulden over te nemen. Hoogste bieder voor 2.235 gulden is bakker Gerrit Geerts Feringa (Grijpskerk 1829 - Grijpskerk 1907), zoon van bakkersknecht Geert Gerrits Feringa en Antje Jacobs Rietsema. Op 8 augustus 1878 trouwt hij met Frouktje Feringa (Grijpskerk 1838 - Noordhorn 1922), dochter van "inlandsch kramer" Jacob Gerrits Feringa en Geertje Johannes Hakkema. Ze krijgen één kind dat slechts één maand oud wordt: Geert (Grijpskerk 1878 - Grijpskerk 1878).

Latere eigenaren zijnde bakkers: Remt Tillema (1889-1913), Evert Bron (1913-1914), Jan van Ellen (1914-1933), Jacob Sijbolts (1933-