Kollum

speciekohieren Kerkburen 1797

Het speciekohier bestaat uit een nummer, de naam of namen van de hoofdbewoners, gevolgd door kolommen met de opschriften S, H, HH, K, R, BL, P (resp. schoorstenen, hoofden, halve hoofden, koeien, rieren, bezaaid land en paarden) en het bedrag van de aanslag. Dit bedrag wordt aangegeven met x-y-z, waarbij x het aantal caroliguldens is, y het aantal stuivers (20 stuivers is een gulden) en z het aantal penningen (16 penningen is een stuiver).

Ik heb gekozen voor het huidige taalgebruik. De namen zijn intact gebleven, behalve dat ik alle letters "ij" heb vervangen door een "y".

nr. naam S H HH K R BL P Bedrag
Hoogquartier
1 Djurre Jelkes 2 4 11 2 41-8-0
2 weggebroken
3 Geert Geerts
Albert Libbes
1
1
2
 
2
 
4
 
2
 
18-8-0
3-0-0
4 Jan Hendriks weduwe overleden, nu Jan Jans Schroor van nr. 18 1 3-0-0
5 Marten Koenes 1 2 9 7 34-0-0
6 Rienk Johannes 2 3 3 21-0-0
7 Reinder Jans 1 3-0-0
8 Lammert Eeverts 1 3-0-0
9 Pieter Wildriks; bezit geen ƒ400 2 2 7-1-8
10 Hendrik Alberts 1 3-0-0
11 Age Corneelis weduwe; de zoon uithuizig 1 1 2 10-0-0
12 Harke Bienzes 1 3-0-0
13 een stalling
14 Haaje Reinders 1 3-0-0
15 Luitjen Jans weduwe overleden, nu Jan Luitjens van nr. 173 3 3 13-10-0
16 Alof Cocq naar nr. 169, nu Symon de Vries van nr. 168; een schoorsteen weggebroken en een horntje gebouwd 2 10-10-0
17 Beerend Pieters weduwe 3 3 19-10-0
18 Jan Jans Schroor naar nr. 4, nu Willem ter Borg van Groningerland 1 3-0-0
19 Douwe Jurjens 1 3-0-0
20 H. Faber 6 10 2 46-18-0
21 E. Ruardi 3 16-10-0
22 Klaas Jelles Wijngaarden 2 2 9-0-0
23 weggebroken
24 S. Gerroltsma; een halve schoorsteen weggebroken en een hele open 3 3 5 28-0-0
25 Johannes Pieters; een halve schoorsteen dichtgemaakt 1 3 7-10-0
26 Jan Gerkes 3 10 4 15 3 47-13-4
27
28
Klaas Louws 4 8 7 40-8-0
29 Grietje Martens 1 1 6-0-0
30 Jan Scholtens weduwe
Rinske Harmens naar nr. 153, nu Johanna Douwes van Dokkum
1
1
3-0-0
3-0-0
31 Abele Abeles buiten de provincie, nu Jan Spoor van nr. 78 Westergeest 4-10-0
Laagquartier
32 J. H. Domring 4 3 16-10-0
33 Tjipke Jans weduwe
Hendrik Piers naar nr. 139, nu A. Boeyink van nr.
Aukjen Piers wordt gealimenteerd
1
1
½
3-0-0
3-0-0
1-10-0
34 weggebroken
35 Christoffel Harmens 2 3 15-0-0
36 Gerlof Jans 3 13-10-0
37 G. Lautenbach 3 13-10-0
38 Jan Alderts 2 6 24-0-0
39 Djoerd Eeverts 2 4 18-0-0
40 Jan Johannes 1 3-0-0
41 Oeds Molles 3 3 18-0-0
42 A. Wierdsma weduwe 1 1 6-0-0
43 weggebroken
44 Hylke Martens overleden en de weduwe bij de vrijgezellen, nu Christiaan Faust van nr. 73 2 6-0-0
45 Albert Jans 1 3-0-0
46 E. de Wendt; de hoofden in Leeuwarden aangegeven 6 4 14-7-0
47 weggebroken
48 M. O. Radema 3 4 4 1 23-14-0
49 Bartel Rinses; een schoorsteen dichtgemaakt 1 2 9-0-0
50 Jan Lubbes 1 3-0-0
51 Pieter Jans Garnier weduwe 1 3 1 1 9-0-0
52 Meindert Eelkes naar nr. 106, nu Wouter Jans van nr. 147
Lammert Symens naar nr. 165, nu Wybren Johannes weduwe; voor deze gediend, nu gealimenteerd
1
½
3-0-0
1-10-0
53 Bauke Claazes 1 3-0-0
54 Anthoni Plenter weduwe; nu getrouwd met Jan Sybes van nr. 156 4-10-0
55 Johanna Beilanus naar Paesens, nu Z. D. Leijber van Stroobos 3 16-10-0
56 Jan Sybes getrouwd naar nr. 54, nu Ruurd Jans van nr. 57 1 3-0-0
57 Ruurd Jans naar nr. 56, nu Betske Goytzes; voorheen gediend 1 3-0-0
58 Jan Janzen 1 3-0-0
59 Corneelus Sponsjes overleden, nu Eevert Djoerds van nr. 151 2 6-0-0
60 Wouter Eggink weduwe 1 3-0-0
61
62
weggebroken
63 Jan Theunis 1 2 6-0-0
64 Meindert Beerends weduwe 2 3 2 2 18-0-0
65 Wybe Sjoerds naar nr. 125, nu Johannes Johannes van nr. 189 1 3-0-0
66 A. A. Rauwerda weduwe naar nr. 171; nu leeg 1-10-0
67 Pieter Piers; de kerk eigenaar
Bonne Freerks nu dienstbaar, nu Wieger Gerbens weduwe van nr. 6 Torpmakluft; de kerk eigenaar
½
½
1-10-0
1-10-0
68 Dom. P. Steensma weduwe 2s 3 15-0-0
69 Wopke Corneelis 1 3-0-0
70 Tjipke Tjeerds 1 3-0-0
71 P. Foeke Sjoerds 2 3 1 11-4-0
72 Mr. J. Blom; de zoon op het blokhuis 2 10-10-0
73 Christiaan Faust naar nr. 44, nu Arend Egberts van nr. 88; een schoorsteen dicht 1 3-0-0
74 Jan Egberts Lammering weduwe 1 2 9-0-0
75 Eevert Jans weduwe
Pieter Ietes; de armestaat eigenaar
1
½
2
 
9-0-0
1-10-0
76 Jacob Gabes overleden, nu Hendrik Wigchers van nr. 12 Uiterdijksterkluft 2 2 1 1 10-10-0
77 Minne Claazes naar nr. 83 en 84, nu leeg
Bauke Scheltes naar nr. 119, nu F.W. van der Linde van Leeuwarden
1
1
3-0-0
3-0-0
78 Hendrik Bonnes overleden, nu de weduwe 1 3-0-0
79 weggebroken
80 Romke Klazes 4 6 2 5 27-0-0
81 Jan Andries 3 45 5 4 111-6-0
82 Klaas Jans 1 1 6-0-0
83 en 84 Klaas Harkes overleden, nu Minne Klaazes van nr. 77
Mattje Klazes van dit nummer
2
1
2
2
12-0-0
9-0-0
85 Tjalling Jacobs Plat
Jan Pieters Schipper

1
4-10-0
3-0-0
86 Douwe Wiggers; bezit geen ƒ400
Dirk Jans naar nr. 181, nu Pieter Jeltes; was dienstbaar
1
1
3-0-0
3-0-0
87 Louw Femmes weduwe 1 1 2 2 10-10-0
88 Wigbolt Heddes
Arend Egberts naar nr. 73, nu Aaltje Cobus; was dienstbaar
1
1
3-0-0
3-0-0
89 Gerryt Jacobs naar nr. 151, nu Hendrik Wouters van nr. 93 1 3-0-0
90 Sybe Zytzes weduwe; bezit geen ƒ400
Minze Harkes weduwe; gealimenteerd; de armestaat eigenaar
91 Zymen Tjitzes overleden, nu de weduwe; de armestaat eigenaar ½ 1-10-0
92 Bauke Andries naar nr. 114, nu Gerryt Zylstra van nr 114 2 6-0-0
93 Hendrik Wouters naar nr. 89, nu Folkert Sjoerds van Engwierum; was dienstbaar 1 3-0-0
94 Klaas Jacobs Bodder 1 3-0-0
95 Dominus J.P.B. Riedel 2 3 15-0-0
96 Jurjen Jacobs weduwe; een zoon overleden 1 3 3 3 16-10-0
97, 98 en 99 weggebroken
100 Dirk Regneerus weduwe 1 3-0-0
101 Jacob Ellens 7 4 3 35-12-0
102 Jacob Ellens op de gortmakerij
Rinze Eeverts
1
3-0-0
4-10-0
103 Jan Romkes
Willem van Durk
1
1
3-0-0
3-0-0
104 Gosse Jans 1 2 9-0-0
105 Ritske Alberts 4 18 2 2 55-18-0
106 Harmen Jans Tol naar nr. 145, nu Meindert Eelkes van nr. 52
Eildert Rinzes weduwe
Rienk Tjallings weduwe; gealimenteerd
1
1
½
3-0-0
3-0-0
1-10-0
107 A. A. Yttema weduwe 2 2 5 4 1 26-14-0
108 Boote Eskes; een schoorsteen dichtgemaakt 2 3 18 5 14 6 67-14-8
109 Hendrik Knipmeyer naar nr. 136, nu leeg
Klaas Roelofs; gealimenteerd
Tjalling Rienks
½
½
1
1-10-0
1-10-0
3-0-0
110 F. Abrahami
Johannes Bouma
1
1
 
1
3-0-0
6-0-0
111 Johannes Gerlofs; bezit geen ƒ400
Sjoek Jans weduwe; "vuurt op een heerd"
2
 
 
1
6-0-0
3-0-0
112 Anne Kloosterman 3 4 21-0-0
113 Schelto Carper 2 3 10-10-0
114 Gerryt Zylstra naar nr. 92, nu Bauke Andries van nr. 92
Pieter Yges; was dienstbaar, bezit geen ƒ400
1
1
2
 
1
 
6-14-0
3-0-0
115 Cornelis Bouwes 1 3-0-0
116
117
Hendrik Veltkamp; de kerk eigenaar ½ 1-10-0
118 Iete Johannes 3 2 12-0-0
119 Jacob Nannes naar nr. 149, nu Bauke Scheltes van nr. 77 1 3-0-0
120 Beerend Meinderts
Jan Lieuwes weduwe dienstbaar, nu Wybren Geerts van nr.139
Pier Jelles weduwe
1
1
1
2
 
 
6-0-0
3-0-0
3-0-0
121 Hendrik Abes 1 3-0-0
122 Aaltje en Neeltje Jans
Sjoerd Zytzes weduwe overleden, nu Jan Rykeles van nr. 183
1
1
3-0-0
3-0-0
123 Freerk Bonnes 1 3-0-0
124 Gieze Veltman 1 3-0-0
125 Edde Meiles overleden, nu Wybe Sjoerds van nr. 65 1 3-0-0
126 Ajen Aebeles weduwe 1 4 6 1 14½ 3 37-17-14
127 Tjeerd Edzes 1 3-0-0
128 Ritske Alberts op de stokerij 2 6-0-0
129 Jan Jurjens 1 3-0-0
130 Jacob Ozinga
Louw Jacobs Ozinga
1
1
2
 
6-0-0
3-0-0
131 Symon Jans oud adsistent 1 3-0-0
132 een pakhuis
133 Tryntje Dirks 1 3-0-0
134 wordt niet in speciekohier genoemd
135 Anne Sybolts weduwe
Harke Claazen
1
1
3-0-0
3-0-0
136 Sjoerd Jacobs
Hendrik Knipmeyer van nr. 109
1
 
2
3-0-0
7-10-0
137 D(ominic)us Vlieg weduwe; geen meid 2 1 1 13-4-0
138 Jan Eelkes weduwe; in de mennonietenvermaning gealimenteerd overleden, nu haar dochter Sjoukjen Jans van dit nr. ½ 1-10-0
139 Jan Jaspers weduwe
Wybren Geerts naar nr. 120, nu Hendrik Piers van nr. 33
1
1
3-0-0
3-0-0
140 Kornelis Martens 1 3-0-0
141 Bauke Eeverts 2 5 3 27-0-0
142 Jan Reinders weduwe
Geert Hoppes weduwe; gealimenteerd
1
½
3-0-0
1-10-0
143 J. H. Wustman 1 2 6-0-0
144 Pieter Sjoerds 4-10-0
145 Jan Auts dienstbaar, nu Harmen Jans Tol van nr. 106 1 2 1 9-14-0
146 Andries Minzes weduwe 1 1 4-10-0
147 Jan Louwes weduwe; gealimenteerd
Wouter Jans naar nr. 106, nu Pieter Waterschoot van Leeuwarden
½
1
1-10-0
3-0-0
148 Jackle Ypma 2 4 18-0-0
149 Wytze Dirks weduwe
Johan Willem Schoenmaker naar nr. 152, nu Jacob Nannes van nr. 119
1
1
3-0-0
3-0-0
150 Pieter Hylles 1 3-0-0
151 C(api)t(ei)n Cocq weduwe dient, nu Klaas Nauta van nr. 169
Eevert Djoerds naar nr. 159, nu Gerryt Jacobs van nr. 86
1
1
3-0-0
3-0-0
152 Klaas Pieters weduwe nu vrijgezel, nu Johan Willem Schoenmaker van nr. 149 1 3-0-0
153 Klaas Paulus naar nr. 187, nu Rinske Harmens van nr. 30 4-10-0
154 Rudolph Ritsma 1 3-0-0
155 Jacob Annes Groenland 2 4 1 12-14-0
156 Sybren Meinardy 3 5 1 1 26-14-0
157 Antje en Gertje Faber; bezitten geen ƒ400 2 6-0-0
158 Anne Jacobs 2 3 6 28-6-14
159
160
Johannes Meinardy 4 19-10-0
161 Pieter Ritsma 4 7 1 31-4-0
162 Sybren Cocq
Gepke Alderts
1
1
 
1
3-0-0
6-0-0
163 Haring Barnjers 2 2 9-0-0
164 Rindert Jacobs 1 2 9-0-0
165 Corneelis Andries overleden, nu Lammert Symons van nr. 52 1 3-0-0
166 Auke Eeverts 1 3-0-0
167 Dirk Jacobs ads(is)tent 1 3-0-0
168 Symon de Vries naar nr. 16, nu Janke Engberts, hiervoor gediend 1 6-0-0
169 Klaas Nauta naar nr. 151, nu Alof Cocq van nr. 16 2 7-10-0
170 Gerryt Ajes naar nr. 180, nu Pieter Jacobs van nr. 186
Hoppe Hendriks weduwe naar nr. 173, nu Pieter Jacobs alleen; een schoorsteen dichtgemaakt
1
 
3-0-0
-
171 L. Faber 3 3 1 18-14-0
172 Gerryt Jans 1 5 18-0-0
173 Jan Luitjens naar nr. 15, nu Johannes Jacobs weduwe, getrouwd met Boele Roelofs, hiervoor gediend
Hoppe Hendriks weduwe van nr. 170
1
1
3-0-0
3-0-0
174 Meint Jans 1 2 7 4 1 27-14-0
175 Zytze Gerkes 1 1 6-0-0
176 Pieter Wybes
Wouter Eelkes
Yde Annes weduwe
2
1
1
6-0-0
3-0-0
3-0-0
177 Tie Roelofs 2 7 1 2 26-18-0
178 Coene Pieters weduwe 1 1 6-0-0
179 Jan Johannes 2 3 15-0-0
180 Klaas Rinzes overleden, nu Gerryt Aljes van nr. 170 1 3-0-0
181 Rinze Louws overleden, nu Jan Abes Broersma, was vrijgezel 1 1 7 8 2 29-8-0
182 Lolle Jans 5 14 4 4 59-8-2
183 Liebbe Folkerts overleden, nu Geert Libbes, hiervoor gediend
Jan Rykles naar nr. 122, nu Tiete Annes van nr. 88 Oudwoude
1
1
3-0-0
3-0-0
184 Jan Hommes weduwe; de schoorsteen dichtgemaakt en een dochter getrouwd naar Dokkum 1 3-0-0
185 Petrus van Waardt, chercher
186 Pieter Jacobs naar nr. 170, nu Jan Andries van nr. 150 1 3-0-0
187 Hendrik Pieters dient, nu Jan Idzes van Buitenpost
Jacob Jacobs Smitje naar nr. 6 Torpmakluft, nu Klaas Paulus van nr. 153
1
1
3-0-0
3-0-0
188 Gerryt Harmens 1 3-0-0
189 Johannes Johannes naar nr. 65, nu Oebele Sweitzes weduwe van nr. 41 Torpmakluft
Louw Klazes weduwe
1
1
3-0-0
3-0-0
190 Roelof Dykstra 1 3-0-0
191 Jan Corneelis, de armestaat eigenaar ½ 1-10-0
192 Luitjen Alberts weduwe
Meerten Annes; een huis in 1794 gebouwd op "een koud steed"
1
 
1-10-0
 
vrijgezellen
Jacobus Kinable en knecht; bezit geen ƒ400
Gerben Sjoerds; bezit geen ƒ400
Marten Corneelis 1 1-10-0
Gale Jans; bezit geen ƒ400
Johannes van Waardt; atts. (attestatie?)
Fettje Spoor; bezit geen ƒ400; nu getrouwd met Jan Pieters van Leeuwarden; bezit geen ƒ400
Rinze Eilderts; atts.
H.J. Stooker; naar Zwol(le)
Jacob Schuil naar Groningerland
Roelof Corneelis; bezit geen ƒ400
Jan Abes Broersma naar nr. 181
Nanning Jacobs; bezit geen ƒ400
Saape Corneelis; heeft de provincie verlaten
Meindert Jans; bezit geen ƒ400
Yttje Dirks; atts.
Janke Corneelis; was dienstbaar, bezit geen ƒ400
Jelle Corneelis; atts.
Zytze Ballings; bezit geen ƒ400
Pieter Fockes 2 3-0-0
Hylke Martens weduwe van nr. 44 1 3-0-0
Klaas Pieters weduwe van nr. 152 1 3-0-0
Ids Groenland van Groningerland 1 1-10-0