Kollum

speciekohieren Torpmakluft 1797

Het speciekohier bestaat uit een nummer, de naam of namen van de hoofdbewoners, gevolgd door kolommen met de opschriften S, H, HH, K, R, BL, P (resp. schoorstenen, hoofden, halve hoofden, koeien, rieren, bezaaid land en paarden) en het bedrag van de aanslag. Dit bedrag wordt aangegeven met x-y-z, waarbij x het aantal caroliguldens is, y het aantal stuivers (20 stuivers is een gulden) en z het aantal penningen (16 penningen is een stuiver).

Ik heb gekozen voor het huidige taalgebruik. De namen zijn intact gebleven, behalve dat ik alle letters "ij" heb vervangen door een "y".

nr. naam S H HH K R BL P Bedrag
1 Lubbert Heerdzes 1 3-0-0
2 Willem Johannes 1 3-0-0
3 Jetze Zymons weduwe 1 3-0-0
4 Geert Tjeerds
de buitendijk
1
 
 
1
3-0-0
0-7-0
5 Willem Romkes 1 3-0-0
6 Wieger Gerbens overleden en de weduwe naar nr. 67 Kollum Kerkeburen, nu Jacob Jacobs van nr. 187 Kollum Kerkeburen 1 3-0-0
7 Sybren Rintjes; gealimenteerd en in een huis van de armestaat
8 Tjeerd Jans gealimenteerd overleden, nu Jan Annes uit Oostdongeradeel 1 3-0-0
9 Jetze Dirks 1 2 4 2 27 4 36-6-4
10 weggebroken
11 Ruurd Jans 1 2 3 12-0-0
12 Albert Hendriks Bremer 1 2 3 2 14-0-0
13 Dirk Dirks 1 3-0-0
14 Jan Oedzes 1 3-0-0
15 Jan Janzen 2 6 9 5 50 7 78-15-8
16 en 17 weggebroken
18 Jan Claazes
de buitendijk
2
 
5
 
20
 
2
2
35
 
8
 
87-8-4
0-14-0
19 Marten Eeuwes
de buitendijk
2
 
6
 
8
 
1
2
50
 
8
 
64-9-8
0-14-0
20 Tjebbe Idzerds 1 9 18 4 54 9 105-6-8
21 Bouwe Jans weduwe 1 5 6 5 42 5 61-1-8
22 Corneelis Joukes 1 1 4-0-0
23 Romke Gerryts 5 9 5 7 4 49-1-4
24 Willem Waalings weduwe 1 4 11 5 2 43-8-0
25 Frans Reinders 1 6 10 4 52 7 77-17-0
26 Gosse Jans; Jan Gerkes bezit geen ƒ400; "vuuren op een leger". 1 1 44 6 3 99-6-8
27 Teeke Douma weduwe 6 1 6 30 5 70-2-8
28 Corneelis Æbes 2 5 9 4 27 6 61-14-4
29 Jan Meints gealimenteerd ½ 1-10-0
30 Sjoerd Sikkes weduwe gealimenteerd; de kalkovens onbruikbaar ½ 1-10-0
31 Sasker Pieters 1 3-0-0
32 Geert Pieters; bezit geen ƒ400 1 3-0-0
33 Tjerk Tjerks 1 3-0-0
34 Jacob Gerryts 1 3-0-0
35 Hendrik Teekes gealimenteerd ½ 1-10-0
36 weggebroken
37 Klaas Jans 1 3-0-0
38, 39 en 40 weggebroken
41 Albert Jacobs
Oebele Zweitzes overleden en de weduwe naar nr. 189 Kerkeburen, nu leeg
P. Ritsma in commissie ("comysay") op de oliemolen
1
1
2
3-0-0
3-0-0
6-0-0
42 weggebroken
43 Wybe Pieters 1 6 2 3 1 28-14-0
Mr. E. Rinsma erven
Aate Jentjes 28 15-1-0
A. Yttema weduwe met A. Braak 7 14-0-0
Jan Teunis 1 1 3-0-0
Dirk Jetzes 8 4-6-0
A. Braak 5 1 11-0-0
Jacob Jacobs 3 6-0-0
Meindert Eelkes 2 2-0-0