Kollum

speciekohieren Uiterdijksterkluft 1797

Het speciekohier bestaat uit een nummer, de naam of namen van de hoofdbewoners, gevolgd door kolommen met de opschriften S, H, HH, K, R, BL, P (resp. schoorstenen, hoofden, halve hoofden, koeien, rieren, bezaaid land en paarden) en het bedrag van de aanslag. Dit bedrag wordt aangegeven met x-y-z, waarbij x het aantal caroliguldens is, y het aantal stuivers (20 stuivers is een gulden) en z het aantal penningen (16 penningen is een stuiver).

Ik heb gekozen voor het huidige taalgebruik. De namen zijn intact gebleven, behalve dat ik alle letters "ij" heb vervangen door een "y".

nr. naam S H HH K R BL P Bedrag
1 Dirk Sjierks 1 1 1 6-0-0
2 Frans Tjebbes 1 3-0-0
3 J.G. Blauw 5 5 4 38 5 60-8-8
4 Jan Jans de Jonge 1 7 10 11 22½ 5 70-11-14
5 Jan Alberts 1 2 2 2 15-0-0
6 Bronger Jans 1 2 2 1 2 12-1-8
7 Tjerk Geerts 1 5 8 8 2 43-8-0
8 Focke Eernstes en Albert Jelles van nr. 45 Burum; "vuuren op een heerd" 1 1 6-0-0
9 Abele Dirks weduwe 1 3 3 2 15-10-0
10 Eelke Meinderts 1 4 14 4 1 47-14-0
11 Jan Johannes; een meid minderjarig 1 3 4 4 15½ 3 29-18-10
12 Hendrik Wigchers naar nr. 76 Kerkeburen, nu Sipke Willems van nr. 13 1 1 2 7-0-0
13 Sipke Willems naar nr. 12, nu leeg ½ 1-10-0
14 Brant Hendriks weduwe gealimenteerd ½ 1-10-0
15 Hendrik Jans 1 1 1 6-0-0
16 Jan Luels weduwe gealimenteerd in een woning van de armestaat en nu dienstbaar, nu Klaas Gerbens van nr. 151 Burum 1 3-0-0
17 Tys Ernst naar nr. 20 Augsbuurt, nu Dirk Jans van nr. 44 Burum 1 3-0-0
18 Gerben Klaazes
Thomas Yntes weduwe
2
 
6
1
39
 
3
 
28
 
5
 
123-11-0
3-0-0
19 Douwe Jans weduwe erven 1 5 8 6 28½ 4 58-2-26
20 Fenne Pieters overleden, nu de kinderen 2 4 11 4 38 5 67-18-8
21 Bouwe Gerryts 1 3 3 2 3 1 22-6-4
22 Tjeerd Alofs 1 2 2 8-0-0
23 Pieter Pieters 6 6 4 32 6 59-18-0
24 Ids Jacobs 1 1 1 6-0-0
25 Feike Aates 1 1 4-0-0
26 Meindert Taekes weduwe; een knecht minderjarig 1 4 3 4 28 4 36-17-0
27 Hendrik Jans Mooy 1 3-0-0
28 Tabe Libbes weduwe gealimenteerd ½ 1-10-0
29 Jochum Mients weduwe gealimenteerd ½ 1-10-0
30 Johannes Klazes 1 3-0-0
31 afgebroken
32 Jacob Idzes 1 3-0-0
33 Jan Geerts weduwe 1 1 3-10-12
34 Minze Geerts weduwe 1 3-0-0
35 Dirk Wybes gealimenteerd in een huis van de armestaat overleden, nu Brant Hendriks, hiervoor vrijgezel, gealimenteerd
36 Jan Sybes 1 2 1 1 9-0-0
37 Willem Jans extra provincian (= buiten de provincie Friesland), nu Jan uit Oostdongeradeel 1 3-0-0
38 Albert Sybrens weduwe 1 3-0-0
39 Jacob Tjebbes 1 3-0-0
40 Tabe Jacobs 1 3-0-0
41 Johannes Pieters; een knecht minder 1 5 18 5 48½ 8 90-13-12
42 Doeke Tjebbes; de vrouw overleden 7 10 4 38 6 74-2-8
43 Jan Pieters 1 5 10 6 32 6 65-8-0
44 Geert Zwiers 1 3 7 5 1 31-14-0
45 Jan Peekes 3 8 1 30-4-0
46 Focke Pieters
de buitendijk
1
 
6
 
8
6
3
4
30
 
7
 
61-0-8
5-8-0
47 Eabele Geerts 1 2 3 21 3 27-7-12
48 Lieuwe Jacobs
Harke Klazes
Jan Alderts
1
 
 
 
6
4
3-0-0
12-0-0
8-0-0
Luitjen Luilofs 2-19-2
Molle Radema 19 38-0-0
Pieter Zytzes 6 3-4-8
Bartel Rinzes 6 1 13-0-0
Klaas Minnes 3 1-12-4
Geert Louws 1 3 5-0-0
Marten Jans 4 8-0-0