Emigratie naar Argentinië

handreikingen voor genealogisch onderzoek (moeizaam zonder contacten in Argentinië...)

Op zoek naar afstammelingen van geëmigreerde Nederlanders is de eerste stap meestal het raadplegen van de white pages van het telefoonboek van Argentinië, vervolgens het intikken van de gezochte achternaam en dan bellen of schrijven. Dat kan succes opleveren, maar is wel lastig als de persoon in kwestie bijvoorbeeld Bos heet. Een tweede probleem is de Spaanse taal1.

Ook bestaat er een forum voor contacten op het gebied van genealogie in Argentinië, het Argentina Genealogy Forum.

Voor alle hierna genoemde bronnen geldt dat de Nederlandse achternamen door buitenlanders digitaal zijn getranscribeerd, waarbij de gebrekkige kennis van de Nederlandse achternamen en de vaak slechte leesbaarheid van de documenten hen parten hebben gespeeld, zodat deze vaak verbasterd in de databases zijn terechtgekomen. Bovendien is veel verloren gegaan. Dat kan tot teleurstelling leiden, maar we mogen ook best tevreden zijn met wat er nog is overgebleven.

Passagierslijsten

Dr. Robert P. Swierenga, Research Professor, A.C. Van Raalte Institute, Hope College, P.O. Box 9000, Holland, Michigan, USA gaf me toestemming enkele passagierslijsten op deze site te publiceren, namelijk een lijst van Nederlanders die van 1882 tot en met 1926 in de haven van Buenos Aires zijn aangekomen en lijst van emigranten uit Nederland naar Latijns Amerika in de jaren 1835 tot en met 1880. De gegevens van de eerste lijst zijn ontleend aan de passagierslijsten (voor zover aanwezig en/of nog leesbaar) van het Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) te Buenos Aires.

CEMLA logoDe CEMLA database bevat informatie over passagiers en immigranten, die in de haven van Buenos Aires aankwamen in de periode tussen 1882 en 1930. De informatie bestaat uit naam, voornaam, geboorteland, huwelijkse staat, leeftijd bij aankomst, beroep, geloof, haven van vertrek, naam van het schip en aankomstdatum. Vanaf 1923 worden soms ook de stad of provincie van vertrek vermeld. Om te zien of de achternaam van de door u gezochte persoon in de database voorkomt, type deze dan in het vak onder de tekst Apellido. De naam mag ook gedeeltelijk worden ingevuld. Helaas is de site alleen in het Spaans.

Het Gemeentearchief Rotterdam beschikt over het archief van de HAL (= Holland Amerika Lijn). Oorspronkelijk werd deze maatschappij de NASM (= Nederlandsche-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij) genoemd. In dat archief van de HAL zitten de passagestaten of passagierslijsten uit de periode 1900-1969 (toegang 318.04, inv.nrs 774-1588). In de periode 1872-1962 zijn ook de scheepsbewegingen (d.w.z. vertrek- en aankomsttijden) geregistreerd (toegang 318.12).

Voor het opzoeken van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in Argentinië staan de volgende bronnen ter beschikking. Maar het daadwerkelijk verkrijgen van een kopie van de akten is moeizaam.

Het burgerlijk register (El Registro Civil)

Eigenlijk een soort Burgerlijke Stand. De wet op het burgerlijk register is in 1886 ingevoerd, te beginnen bij de "Capital Fédéral", het gebied rond Buenos Aires. In de overige delen van het land werd de wet geleidelijk ingevoerd, waarbij de dichtst bevolkte plaatsen het eerst met de registraties begonnen, ongeveer van 1890 tot 1895. Over het algemeen bevatten de burgerlijke akten meer informatie dan de kerkelijke registers, bijvoorbeeld de geboorteplaatsen van de echtgenoten.

De archieven van de burgerlijke stand bestaan uit twee exemplaren: een boek bij het Registro Civil van de plaats waar de gebeurtenis plaats vond en een ander bij de Dirección General de Registro Civil. Elke Argentijnse provincie heeft zijn Dirección General (DG). Voor het uitvoeren van een zoekopdracht met weinig informatie wordt aangeraden contact op te nemen met de provinciale (en niet de locale) archieven.

Regelmatig heb ik brieven en mails, in het Spaans, naar de DG in Mendoza gestuurd met een verzoek om een kopie van een huwelijksakte. Nooit meer iets van gehoord, ook niet na herhaald opsturen. Dank zij een genealoog in Argentinië heb ik een drietal aktes gekregen. Dit lijkt ook de meest aangewezen weg.

Kerkelijke registers (Registros Parroquiales)

Deze beginnen over het algemeen (veel) eerder dan de burgerlijke registers. U kunt een brief aan de parochies sturen met een verzoek om een afschrift van een akte. De adressen vindt u op de eerdergenoemde site van GenArgentina. Veel kerkelijke registers zijn door de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints op microfilm gezet, hoewel sommige bisdommen hun medewerking geweigerd hebben. Verfilmderegisters zijn te vinden op hun FamilySearch-site (selecteer de regio Caribbean, Central and South America en daarna Argentina. Sinds 2011 staat daar veel nieuwe informatie over de kerkelijke (overwegend katholieke) registers.

Volkstellingen (Censos)

Omdat we ons bij deze site beperken tot de emigratie vanaf 1888 is van de volkstellingen alleen de tweede nationale volkstelling van mei 1895 interessant. Deze telling staat op de site van FamilySearch. De volkstelling staat onder de rubriek Census and Lists en omvat het merendeel van de 5 miljoen inwoners, waarbij de volgende gegevens worden vermeld:

De informatie van de volkstelling kan helpen wanneer de beide eerdergenoemde bronnen geen resultaat opleveren.

Verkiezingskaart (Ficha Electoral)

Als de immigrant de Argentijnse nationaliteit heeft aangenomen, dan bestaat er een verkiezingskaart met persoonlijke informatie. Elke kiezer is vastgelegd in het nationaal kiesregister met een kaart, Ficha Electoral genaamd, met een grote verscheidenheid aan informatie. Deze procedure vereist echter de tussenkomst van een advocaat en hierbij zult u zeker de hulp van een persoon woonachtig in Argentinië nodig hebben.

1Google biedt een vertaaldienst. Na het plakken van de tekst in Google Translate selecteert u onder het vertaalvenster de bron- en doeltaal. Kies vervolgens voor de doeltaal en klik op de vertaalknop. Aan de rechterkant verschijnt de vertaling.

Het is mogelijk om hele webpagina's door Google Translate te laten vertalen. Surf naar de te vertalen pagina en kopieer de url en plak die onderin. Na het selecteren van de bron- en doeltaal krijgt u dezelfde website, maar dan in een andere taal. Door uw muisaanwijzer te laten zweven boven de tekst krijgt u het origineel te zien in een tekstballon.