Eyso de Wendt

genealogie

Deze genealogie is voornamelijk ontleend aan een aantal jaargangen van Nederland's Patriciaat, vooral jaargang 1918. Daarin wordt Eiso de Wendt opgevoerd als stamvader van het geslacht De Wendt. In Gens Nostra nr. 3 van maart 1989 worden echter de ouders van Eizo vermeld, namelijk de meester-chirurgijn Hans Wendt/Wenth en als mogelijke echtgenote Liuckien Jans: "De meester-chirurgijn Hans Went werd op 17 november 1632 als burger van Dokkum ingeschreven met de vermelding 'geboortich van Straelsont' (Denemarken). Zijn zoon Andries Hanses Wenth [...] was ook meester-chirurgijn en bovendien burgerhopman te Dokkum. Een andere zoon en eveneens chirurgijn was Eijse Hanses Wenth." Daarnaast zijn de volgende bronnen gebruikt: Nederlands Adelsboek 1988, De Indische Navorscher 1991, Genealogysk Jierboek 1976. Alle foto's met dank aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Eiso (Eise) de Wendt, geboren 1630, chirurgijn en gemeensman, schrijver van een compagnie tot 1685, raad, vroedschap en burgemeester van Dokkum, lid Gedeputeerde Staten van Friesland, gecommitteerde bij de Provinciale Rekenkamer van Friesland, overleden te Dokkum op 5 mei 1686. Hij trouwt te Dokkum op 21 maart 1656 met Trijntje Jelgers, dochter van Jelger Anis en Geerty Gerryts. Zij krijgen drie kinderen: Jelger, gedoopt op 16 december 1656, Lucretia op 4 april 1658 en Jelger op 4 april 1659, allen te Dokkum.

Een zuster van Geerty Gerryts, Leenty, overleden vóór 1647, trouwt met Andries Hanses (de) Wendt, broer van Eiso. Na het overlijden van Leenty hertrouwt Andries Hanses met Grietje Harmannus Attama, overleden te Dokkum op 25 februari 1674. Zij krijgen een dochter Trijntje, gedoopt te Dokkum op 20 augustus 1654, die op 6 december 1671 te Dokkum trouwt met Heinsius Johannes Heinsius (Laenstra), secretaris van Haskerland. Trijntje overlijdt op 24 mei 1679 te Joure.

Hij hertrouwt te Dokkum op 1 december 1666 met Maicke (Maria) Uma, geboren in 1639, overleden 16 december 1707, dochter van Wilhelmus en Trijntie Lenerts Vermees. We beginnen de genealogie met dit echtpaar. Overigens hertrouwt Maria Uma te Dokkum op 14 mei 1692 met Hanso Hermanides.

Eerste generatie

1. Johannes de Wendt, gedoopt te Dokkum op 1 januari 1669. Waarschijnlijk overleden vóór 1675.

2. Trijntie de Wendt, gedoopt te Dokkum op 14 augustus 1670.

3. Wilm (Willem) de Wendt, gedoopt te Dokkum op 3 juli 1672, j.u.d., schrijver van een compagnie 1685, advocaat Hof van Friesland 1695, fiscaal van Kollumerland, overleden te Kollum in 1733. Hij trouwt te Foudgum op 29 juni 1704 met Barbera Gravius uit Hallum, dochter van Martinus Gravius, advocaat bij den Hove van Friesland, en Reinou Horaty.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij te Raard op 9 augustus 1711 met Idtske Beylanus, gedoopt te Leeuwarden op 21 oktober 1688, overleden te Kollum op 11 mei 1766, dochter van Gerrit (Gerardus) Beylanus en Gebbina Gerbranda Suiderbaen.

4. Johannes de Wendt, gedoopt te Dokkum op 21 april 1675, overleden op 2 februari 1717.

5. Leonardus de Wendt, gedoopt te Dokkum op 18 februari 1677, med. doctor, burgemeester van Dokkum 1722, overleden te Dokkum in 1729 (of overleden te Leeuwarden op 19 juni 1734?). Hij trouwt te Hallum op 10 juni 1708 met Reynuke (of: Riemcke) Horati, overleden op 6 maart 1742.

6. Trijntie (Catharina) de Wendt, gedoopt te Dokkum op 16 februari 1679, overleden aldaar op 17 september 1750. Zij trouwt te Metslawier/Niawier op 19 april 1696 met Pieter Arriëns, later Petrus Bergsma, geboren op de state Berghwegen te Engwierum in 1668, subst.-secretaris van Oostdongeradeel, schrijver van een compagnie, notaris te Dokkum 1710, eigenaar van Berghwegen, gegoed te Engwierum, Anjum, Nijkerk, Paesens en Ee, overleden te Dokkum in 1735, zoon van Arriën Pieters en Trijntje Kingma.

7. Jelger de Wendt, gedoopt te Dokkum op 14 augustus 1681.

Tweede generatie

3.1 Gerardus Beylanus de Wendt, geboren 12 april 1712, grootmajoor garnizoen van Batavia 1743, hoofd van de militie 1757, kolonel 1758, brigadier 1760, heemraad van de Ommelanden van Batavia, repatrieert 1764, overleden te Dronrijp op 6 oktober 1788. Hij trouwt te Batavia (ondertrouw 28 november) 1744 met Johanna Wilhelmina Muntz, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 23 augustus 1730, overleden te Batavia op 2 maart 1763, dochter van Rudolphus Muntz en Theodora Krayenhoff. Na het overlijden van Johanna hertrouwt hij te Ee op 14 juni 1767 met Lucia Aurelia Schik, gedoopt te Dronrijp op 21 juni 1722, overleden aldaar op 9 juni 1787, dochter van Johannes Casparus en Lucia Johannes Rodenhuis.

3.2 Eise de Wendt, gedoopt te Dokkum op 29 juli 1714.

3.3 Maria de Wendt, geboren 1715, overleden op 29 januari 1794 en begraven op het kerkhof bij de Westerkerk te Leeuwarden op 4 februari 1794. Zij trouwt op 14 september 1779 op het stadhuis te Leeuwarden met Stephanus Johannes de Valat. Het huwelijk bleef kinderloos.

3.4 Eise (Eiso, Eyso) de Wendt, geboren te Kollum op 24 februari en gedoopt aldaar op 27 februari 1718, directeur van de handel op China, grietman van Westdongeradeel, ongehuwd overleden te Leeuwarden op 1 maart 1780, bijgezet te Kollum.

doopakte Eyso de Wendt

5.1 Maria de Wendt, gedoopt te Dokkum op 22 april 1709, overleden te Leeuwarden op 9 april 1750 en begraven aldaar op 15 april 1750. Zij trouwt te Dokkum op 27 augustus 1730 met Ennius Idema, gedoopt te Leeuwarden op 23 november 1692, advocaat Hof van Friesland, klerk van de Heren Staten van Friesland, schrijver van een compagnie, zoon van Edo Alma en Dettie Cecilia van Bouricius. Het huwelijk bleef kinderloos. Na het overlijden van Maria hertrouwt Ennius te Marssum op 28 oktober 1753 met Alida Simons Binkes. Hij overlijdt op 19 september 1784 en wordt op 27 september begraven op het kerkhof bij de Westerkerk.

5.2 Eiso de Wendt, gedoopt te Dokkum op 15 maart 1711. In haar testament van 31 januari 1742, kort voor haar dood, omschrijft zijn moeder hem als haar "oldste en innocente (=onnozele)" zoon. Zij verplicht de beide andere kinderen en erfgenamen (Maria en Eco) om jaarlijks 300 caroliguldens uit te keren en dat het haar "ernstige begeerte is, dat deselve gedurende sijn leven overvloedigh van onderhoud werde voorsien". Mochten de kosten jaarlijks minder bedragen, dan mogen zij het overblijvende geld houden, is het te weinig dat moeten ze dat betalen uit de huur van zathe en landen te Ternaard. Omdat ze dat blijkbaar toch niet helemaal vertrouwt, verbiedt ze om deze goederen nog bij het leven van Eiso te verkopen.

Bij het nalezen van de speciekohieren van Kollum valt het de heer Visser op, dat vanaf het begin ervan in 1749 ene Eise Wint (Went, de Wendt) in Kollum woont; hij heeft het niet breed, is alleen en woont in een kamer zonder schoorsteen in verschillende woningen in het leegkwartier van de Kerkeburen. Tot 1764 volgt hij de verhuizingen van Abraham Meijer(s) binnen Kollum, die in dat jaar naar Drenthe vertrekt. Tot zijn dood in 1776 blijft deze Eiso de Wendt, zoals hij het laatst wordt gemeld, in Kollum wonen, nog steeds alleen en in een kamer zonder schoorsteen. Vermoedelijk gaat het hierbij om deze Eiso.

5.3 Eke (Eco) de Wendt, gedoopt te Dokkum op 16 juli 1725, pensionaris van Leeuwarden 1753, secretaris van Sneek 1764, burgemeester van Workum 1780, van Sneek 1782-1795, lid Gedeputeerde Staten van Friesland, (na een langzaam verval van krachten) overleden te Kollum op 1 augustus 1809. Hij trouwt op 31 oktober 1756 in de Jacobijner kerk te Leeuwarden met Geertruid Redding, geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf) op 9 augustus 1736 en gedoopt aldaar op 12 augustus 1736, (na een langdurige verzwakking) overleden te Kollum op 2 maart 1799, dochter van Ds. Fredericus en Anna Acker.

Derde generatie

3.1.1 Theodora Rudolpha de Wendt, geboren te Batavia op 17 December 1748, overleden te Colombo (Ceylon) op 30 januari 1808. Zij trouwt te Batavia op 27 februari 1763 met Iman Willem Falck, geboren te Colombo op 25 maart 1736, opperkoopman VOC 1761, tweede secretaris van de Raad van Indië 1763, gouverneur van Ceylon 1765-1785, raad extraordinair van Indië 1766, raad van Indië 1775, overleden te Colombo op 6 februari 1785 en begraven aldaar op 10 februari 1785, zoon van Frans Willem en Adriana Gobius. Het huwelijk bleef kinderloos. Theodora hertrouwt te Galle (Ceylon) op 26 oktober 1785 met Elias Paravicini di Capelli, geboren te Breda op 29 juni 1733, majoor-ingenieur en chef van de artillerie te Colombo, overleden vóór 1808, zoon van Johan Caspar en Isabella Maria van Woensel en weduwnaar van Johanna van der Pool.

3.1.2 Eysse Idtse de Wendt, gedoopt te Batavia op 21 oktober 1759, begraven aldaar op 22 januari 1761.

3.1.3 Maria Eysonia de Wendt. Zij trouwt eerst met David Eduard Folconi de la Fabre en daarna met Frans Diersen.

5.3.1 Leonardus de Wendt, geboren te Leeuwarden op 17 februari 1757 en gedoopt aldaar op 19 augustus 1757, j.u.d. Franeker 1779, secretaris en boelgeestmeester van Sneek 1780-1795, lid Provinciale Staten 1814-1829 en Gedeputeerde Staten 1816-1817, 1819-1829 van Friesland, overleden te Leeuwarden op 19 juni 1834. Hij trouwt te Leeuwarden op 3 september 1780 met jonkvrouw Aefjen (Aafje) Johanna van Sloterdijck, geboren te Leeuwarden op 18 januari 1759 en gedoopt aldaar op 21 februari 1759, (na herhaalde aanvallen van beroerte) overleden te Leeuwarden op 9 december 1832, dochter van Willem Augustyn van Sloterdijck en Iskien Catharina Bourboom. Het huwelijk blijft kinderloos.

5.3.2 Fredericus (Frederik) de Wendt, gedoopt te Leeuwarden op 21 november 1759, advocaat van het Hof van Friesland, overleden aldaar op 22 april 1785, begraven op het kerkhof bij de Westerkerk; ongehuwd.

5.3.3 Eiso de Wendt, gedoopt te Leeuwarden op 18 november 1761, gecommiteerde Staat ten Landdage en raad der admiraliteit in Friesland, begraven op 7 maart 1803 op het kerkhof bij de Westerkerk te Leeuwarden. Hij trouwt te Oudega op 1 augustus 1790 met Aletta Catharina van Haersma, geboren op 26 april 1766 en gedoopt te Oudega op 18 mei 1766, overleden te Leeuwarden op 15 januari 1826, dochter van Hector Livius en Catharina van Scheltinga.

5.3.4 Lodewyk de Wendt, gedoopt te Leeuwarden op 12 oktober 1763.

Matthijs Ypey5.3.5 Maria Louisa de Wendt, geboren te Sneek op 16 maart 1765, overleden te Leeuwarden op 22 juni 1816. Zij trouwt te Birdaard op 27 mei 1792 met Matthijs Ypey, geboren te Franeker op 9 februari 1762 en gedoopt aldaar op 2 maart 1762, landschapsbouwmeester Staten van Friesland, lid Depart. Bestuur van Friesland, griffier Provinciale Staten van Friesland, overleden te Leeuwarden op 26 november 1817, zoon van Nicolaus en Elisabeth Helena Smit. Kinderen: Eco (1793-1826),  de tweeling Nicolaas (1794-1869) en Leonardus (1794-1836), Fredrik (1798-1869) en Adolph (1805-1875).

5.3.6 Anne Regnerus de Wendt, geboren te Sneek op 11 februari 1772 en gedoopt aldaar op 20 februari 1772, advocaat 1792-1802, raad-ordinaris Dep. gerechtshof Friesland 1802-1811, lid Keizerlijk gerechtshof te 's-Gravenhage 1811, lid 1814-1851 en president 1841-1851 Algemene Rekenkamer, overleden  te 's-Gravenhage op 31 juli 1851. Hij trouwt te Birdaard op 22 mei 1798 met Anna Margaretha Bergsma, geboren te Metslawier op 16 maart 1774, overleden te ’s-Gravenhage op 11 april 1832, dochter van Pieter Adrianus en Dodonea Jacoba Doitsma.

Vierde generatie

5.3.3.1 Eco de Wendt, geboren te Leeuwarden op 2 juli 1791 en gedoopt aldaar op 22 juli 1791, begraven op het kerkhof bij de Westerkerk te Leeuwarden op 6 januari 1792.Catharina de Wendt

5.3.3.2 Catharina de Wendt, geboren te Leeuwarden op 18 november 1792 en gedoopt aldaar op 7 december 1792, overleden op huize Ekenstein te Tjamsweer (gemeente Appingedam) op 17 oktober 1837. Zij trouwt te Leeuwarden op 20 mei 1812 met jonkheer Willem Alberda van Ekenstein, geboren op huize Ekenstein op 3 mei 1792, gedoopt te Groningen op 22 juni 1792, lid Edelen van Friesland 1814-1824, lid Ridderschap van Groningen 1824-1850, vrederechter van Loppersum 1828-(1830), controleur directe belastingen te Leeuwarden (1815)-1821, lid Provinciale Staten van Groningen 1828-1850, kamerheer des Konings i.b.d. 1824-, overleden te Groningen op 28 maart 1869, zoon van jonkheer Onno Reint Alberda van Ekenstein en Maria Albertina van Berchuys. Kinderen: Onno Reint (1813-1887), Aletta Catharina (1814-1875), Maria Albertina (1816-1840), Anna Maria Catharina (1818-1867), Eiso (1819-1819), Eiso (1820-1820), Eiso de Wendt (1821-1890), Bunno (1823-1861), Willem Carel Antoon (1825-1903), Florentina Johanna (1834-1889).

Geertruid de Wendt

5.3.3.3 Geertruid de Wendt, geboren te Leeuwarden op 30 juli 1794 en gedoopt aldaar op 22 augustus 1794, overleden te Leeuwarden op 17 mei 1865. Zij trouwt te Leeuwarden op 8 juli 1815 met Maurits Pico Diederik baron van Sytzama, geboren te Driesum op 2 juni 1789, maire van Veenwouden 1813-1816, ontvanger der registratie te Bergum 1814, grietman van Idaarderadeel 1817-1840, lid Provinciale Staten van Friesland voor de grietenij Westdongeradeel 1817-1826, onafhankelijk lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Friesland 1826-1840, voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 1837-1838, gouverneur van Friesland 1840-1848, overleden te Leeuwarden op 15 juli 1848, zoon van Johannes Galenus baron van Sytzama en Anna Maria Maclaine. Kinderen: Eise de Wendt (1816-1843), Anna Maria (1825-1827), Johannes Galenus Willem Hendrik (1830-1907).

5.3.3.4 Johanna Reinuke de Wendt, geboren te Leeuwarden op 14 augustus 1796 en gedoopt aldaar op 31 augustus 1796, begraven op het kerkhof bij de Westerkerk te Leeuwarden op 17 januari 1797.

5.3.6.1 Doedonea Jacoba de Wendt, geboren te Leeuwarden op 4 november 1803 en gedoopt aldaar op 30 november 1803. Niet bekend waar en wanneer ze is overleden.

5.3.6.2 Geertruid de Wendt, geboren te Leeuwarden op 25 juni 1806 en gedoopt aldaar op 23 juli 1806, ongehuwd overleden te 's-Gravenhage op 8 februari 1826.

5.3.6.3 Eco de Wendt, geboren te Leeuwarden op 16 juli 1807 en gedoopt aldaar op 12 augustus 1807, begraven te Leeuwarden op 20 augustus 1807.

5.3.6.4 Leonarda Wilhelmina de Wendt, geboren te Leeuwarden op 24 juli 1808 en gedoopt aldaar op 31 augustus 1808, overleden vóór 1813.

5.3.6.5 Petronella Adriana de Wendt, geboren te Leeuwarden op 27 juli 1810 en gedoopt aldaar op 29 augustus 1810, ongehuwd overleden te Maarsseveen op 27 februari 1877.

5.3.6.6 Eco de Wendt, geboren te ’s-Gravenhage op 11 december 1811, subst.-officier van justitie te Sneek, daarna te Leiden, auditeur-militair 3e mil. afd. provincies Friesland, Groningen en Drenthe 1851, overleden te Leeuwarden op 21 maart 1887. Hij trouwt te Leeuwarden op 16 januari 1840  met jonkvrouw Riemke Lunia Speelman, geboren te Heerenveen op 9 augustus 1815, overleden te Leeuwarden op 8 februari 1880, dochter van Jonkheer Helenus Marinus en Antje Hoitinga Cats.

5.3.6.7 Leonarda Wilhelmina de Wendt, geboren te ’s Gravenhage op 3 mei 1813 en op 8 januari 1903 in Hilversum overleden. Leonarda bleef ongehuwd.

Vijfde generatie

Nieuws van de Dag

Het nieuws van den dag: kleine courant van 19 augustus 1911

5.3.6.6.1 Anne Regnerus de Wendt, geboren op 28 mei 1841 te Sneek. De eerste luitenant bij het korps mariniers trouwt in Leeuwarderadeel op 27 mei 1875 met Tettje Witteveen, geboren te Wirdum (gemeente Leeuwarderadeel) op 28 december 1842, dochter van Sybrand en Carolina Margaretha Albarda. Het paar krijgt één dochter, Riemke Lunia. Anne Regnerus overlijdt op 23 februari 1891 in Bussum, Tettje op 13 januari 1923 in Naarden. In 1911 worden moeder en dochter beiden failliet verklaard.

5.3.6.6.2 Marinus Helenus de Wendt, geboren te Sneek op 21 juni 1843 (bij akte van rectificatie  te Sneek worden op 11 oktober 1844 de voornamen veranderd in Helenus Marinus), griffier kantongerecht te Beetsterzwaag 1871, te Woerden 1873, subst.-griffier arrondissementsrechtbank te Leeuwarden 1874-1877, griffier 1888-1909, overleden te Arnhem op 5 december 1921. Hij trouwt te Leeuwarden op 7 mei 1874 met jonkvrouw Bernardine Ernestine Hermanna van Panhuys, geboren te Leeuwarden op 8 juli 1850, overleden te Leeuwarden ("na een langdurig, smartelijk lijden") op 16 november 1885, dochter van jonkheer Willem Louis Benjamin en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Na het overlijden van Bernardine hertrouwt hij te NijmegenGerrit Nicolaas de Wendt op 10 juli 1889 met Johanna Everdina Stokhuyzen, geboren te Gorinchem op 3 juli 1857, overleden te Arnhem op 5 maart 1944, dochter van Willem en Johanna Everdina Faul.

5.3.6.6.3 Gerrit Nicolaas de Wendt, geboren te Sneek op 4 april 1845, overleden aldaar op 18 april 1845, 16 dagen oud.

5.3.6.6.4 Gerrit Nicolaas de Wendt, geboren te Leiden op 19 oktober 1846, gepensioneerd luitenant-kolonel der infanterie, overleden te Ermelo op 15 juli 1923. Hij trouwt te Leeuwarden op 7 mei 1874 met jonkvrouw Bernardine Ernestine Hermanna van Panhuys, geboren te Groningen op 14 oktober 1848, overleden te 's-Gravenhage op 13 december 1889, dochter van jonkheer Jan Ernst en jonkvrouw Anna Maria Catharina Alberda van Ekenstein. Waarschijnlijk is dit huwelijk kinderloos gebleven.

5.3.6.6.5 Petrus Leonardus de Wendt, geboren te Leeuwarden op 21 december 1854, overleden aldaar op 12 oktober 1863.

5.3.6.6.6 Levenloze dochter, overleden te Leeuwarden op 22 december 1857.

Zesde generatie

Algemeen Handelsblad 21-10-1911Algemeen Handelsblad 21 oktober 1911

Limburger Koerier 1932

5.3.6.6.1.1 Riemke Lunia de Wendt, geboren te Den Helder op 15 juni 1876. Met Riemke loopt het niet zo goed af. Eerst wordt ze samen met haar moeder failliet verklaard, waarna ze gedwongen is haar "kostbare inboedel" te verkopen.

Uit een berichtje in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 22 januari 1927 blijkt dat mej. R.L. de Wendt een Frans verhaal, Khadra en Baya, heeft vertaald. En in 1929 verschijnt in de Delftsche Courant het feuilleton Langs glibberige wegen, geschreven door ene R.L. de W. En van haar hand is mogelijk ook de vertelling De witte vrouw van Hamerfels, dat in 1925 in diverse kranten verschijnt. In een oproep van 21 mei 1931 wil de de redactie van het Vaderland gaarne het adres weten van haar medewerkster, mej. R.L. de Wendt.

Daarna verschijnt op 19 januari 1932 bijgaand bericht in de Limburger koerier, waaruit blijkt dat Riemke Lunia helaas aan lager wal is geraakt. Ze is dan ruim 55 jaar. Maar ook in 1923 heeft de Utrechtse rechtbank haar al eens tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld (onder aftrek van de voorlopige hechtenis) voor het oplichten van pensionhouders te Huis ter Heide voor ƒ 479 en het "elders in pensions te hebben vertoefd zonder te betalen". Haar overlijden heb ik niet kunnen vinden, maar een intrigerende persoonlijkheid is ze zeker.

5.3.6.6.2.1 Juliana Agatha de Wendt, geboren te Leeuwarden op 15 februari 1876. Zij trouwt te Leeuwarden op 9 juli 1901 met François Antoine Brandt, geboren te Zoeterwoude op 29 december 1874, zoon van Andreas Hegelund Brandt en Emilie Marie Dorothea Labouchère. Juliana overlijdt op 9 maart 1949 te Naarden. Nog in hetzelfde jaar, op 4 juli, overlijdt haar echtgenoot, ook in Naarden.

5.3.6.6.2.2 Eco de Wendt, geboren op 10 juni 1878 te Leeuwarden. Hij trouwt op 22 september 1908 te Dokkum met Trijntje Bleeker, geboren te Dokkum op 21 december 1886, dochter van de gemeentesecretaris van Dokkum Gabe Bleeker en Feikje Jacobs Wijntjes. Op 8 augustus 1941 overlijdt Eco te Haarlem. De weduwe hertrouwt met steenfabrikant Pieter Helder (Aalsum 1872 - Dokkum 1946) en overlijdt op 30 maart 1977 in Noordbergum. Het lijkt erop dat het huwelijk kinderloos is gebleven.

5.3.6.6.2.3 Maria de Wendt, geboren te Leeuwarden op 3 mei 1890. Blijft ongehuwd en overlijdt op 12 maart 1971 te Arnhem, waar ze vanaf mei 1909 heeft gewoond.