De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Frans Cornelis Broersma (1863-1875)

Frans Cornelis Broersma is de broer van de vorige eigenaar. Hij is geboren op 2 augustus 1799 te Kollum en op 19 mei 1829 daar getrouwd met Aukjen Tjerks Hacquebord. Zij krijgen de volgende kinderen: Kornelus (1830), Tjerk (1832), Jan (1835), Tietje (1837, overlijdt in 1838), Tietje (1839), Tjitske (1841), Fedde (1844) en Djurre (1850). Op 4 april 1854 overlijdt Aukjen, 51 jaar oud.

Volgens blad 91 van het bevolkingsregister Kollum 1860-1880 verhuist de landbouwer Frans met kinderen Tjerk, Tietje, Tjitske, Fedde en Djurre van Westergeest (datum niet vermeld, maar het zal kort na het vertrek van Kornelus Franzes in mei 1864 zijn geweest) naar het huis B34 te Kollum. Later trekt kleindochter Aukje (van zoon Kornelus, die getrouwd is met Grietje Tjeerds Huizinga) bij het gezin in.

Register van overschrijving deel 465, nummer 43
Dagregister deel 36, nummer 572 dd. 8 maart 1864
Notaris Christiaan Houdijn Beekhuis te Buitenpost
Datum koopakte 30 november 1863
Verkoper(s) de erfgenamen (of bij overlijden hun nazaten) van de ongehuwde Jan Kornelis Broersma, te weten de broers en zusters Maaike (1786), Tjipke (1787), Djurre (1791), Sjoukje (1794) en Frans (1799)
Koper(s)
  • Provisioneel (na afloop van de eerste veiling op 16 november 1863): Jacob Lieuwes Boorsma, timmerman te Kollum voor ƒ 1.006.
  • Finaal (na de tweede veiling op 30 november 1863): Frans Kornelis Broersma, landbouwer onder Westergeest, zijnde mede eigenaar in dit perceel voor een vijfde gedeelte en als zoo onder korting van dit zijn onverkocht blijvend aandeel.
Kadastrale nummer(s) D359
Omschrijving percelen Een huizing en schuur met erf en verder aanbehooren gekwoteerd wijk A Nummer 59 staande en gelegen te Kollum aan het zoogenaamde Hoog, hebbende tot naastlegers ten oosten de Arnoldisteeg, ten zuiden de Armvoogdij van Kollum, ten westen Douwe Jans de Jong nomine uxoris en ten noorden Jitse Klaver, begeregtigd met vrije reed en drift over het erf van Douwe Jans de Jong nomine uxoris volgens den titel van aankomst belast met twee gulden vijfentwintig cents jaarlijksche grondpacht aan van Riesen te Bergum.
Koopprijs ƒ 1.280
Grootte 3 roeden
Aanvaarding 30 november 1863

Beide transacties vonden plaats in De Roskam met Bartele Broersma als kastelein.

Op 29 oktober 1877 overlijdt vader Frans. Enkele jaren daarvoor, op 25 augustus 1875, heeft hij de boerderij aan zijn kinderen Djurre, Tjerk, Tjitske en Fedde Broersma verkocht.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren