De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Jacob Rienks Smids (1975-1987)

Een paar maanden na aankoop van de boerderij door de Stichting Oud Kollumerland verkoopt deze het pand door aan Jacob (Jaap) Rienks Smids.

Register van overschrijving deel 3974, nummer 35
Dagregister deel 393, nummer 3794 dd. 27 augustus 1975
Notaris Geert Slobben te Buitenpost, waarnemende het kantoor van notaris Schelte Fokkema te Kollum
Datum koopakte 26 augustus 1975
Verkoper(s) Regnerus Steensma, wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Kornelis Berend Jansen, adjunkt-direkteur van gemeentewerken en Gerke van der Land, administrateur, allen wonende te Kollum en tezamen respectievelijk als voorzitter, sekretaris en penningmeester, uitmakende het dagelijks bestuur der te Kollum gevestigde stichting "Stichting Oud Kollumerland"
Koper(s) Jacob Rienks Smids, chauffeur te Kollum
Kadastrale nummer(s) D1212
Omschrijving percelen Een huis met schuur, stookhut, erf en grond aan de Eyso de Wendtstraat 4 te Kollum. In de bedingingen wordt o.a. verwezen naar de vermelding "Het verkochte is belast met reed en drift ten behoeve van het huis met erf eigen aan Harm Andries Wedzinga, bakker te Kollum".
Koopprijs ƒ 27.000
Grootte 4 are 66 centiare
Aanvaarding per direct

Dit is een gunstige transactie voor de Stichting Oud Kollumerland, want in drie maanden is de koopprijs met ƒ 7.000 verhoogd. Bovendien staan er in de koopakte een aantal bedingingen, waaruit blijkt dat Jaap Smids ook nog eens de kosten van het architectenbureau Dubbeling moet betalen. Hieronder volgen enkele van die voorwaarden:

  1. Koper verplicht zich tegenover verkoopster het bij deze akte verkochte, volgens een door verkoopster goedgekeurd plan en onder toezicht van de architect Dubbeling te Groningen, hierna te noemen "de architect" te restaureren.
  2. De onder sub 1 genoemde restauratie zal binnen twee jaren na heden door koper of door hem aangewezen derden, voltooid zijn.
  3. Bij niet nakoming door koper van de hiervoor sub 1 en 2 genoemde voorwaarden zal koper het verkochte weer aan de verkoopster in eigendom overdragen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met de kosten van de door koper verwerkte materialen, welke door de architect gewaardeerd zullen worden.
  4. Alle door de architect bij verkoopster in rekening te brengen kosten verband houdende met de onder sub 1 en 3 bedoelde werkzaamheden, zullen onverwijld door koper aan verkoopster worden voldaan.
  5. Alle wijzigingen in het bouwplan gedurende de restauratie behoeven de goedkeuring van de verkoopster.

Op 29 september 1975 wordt een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor het “verbouwen van de boerderij en het restaureren van de bijbehorende stookhut”, welke op 23 februari volgend jaar wordt verleend onder nummer 27. Ontwerper is genoemd architectenbureau Dubbeling te Groningen, het timmerwerk wordt in eigen beheer gedaan en de bouwkosten worden geschat op ƒ 70.000. Verdere gegevens bij deze vergunning: "Bij deze verbouwing valt op dat de stallen worden verwijderd; daarvoor komen in de plaats drie slaapkamers en een badkamer. De bedsteden in de kamer gaan er ook uit en worden vervangen door een kastenwand. Op de verdieping worden de beide slaapkamers afgebroken en de dakkapel verwijderd. Er komt een raam in de keuken naast de voordeur en de ramen in de noordgevel worden gemoderniseerd. Ook het aanzien van de zuidgevel verandert enigszins".

Hieronder een schets van de bestaande situatie van de benedenverdieping (met stal en schuur) en die van na de verbouwing. Links staat de oorspronkelijke indeling, rechts de tekening van Dubbeling.

Indeling boerderij oud 1975 Indeling boerderij nieuw 1975

Alle verschillen staan op een aparte pagina.

Volgens Jaap Smids is de schuur op dezelfde fundamenten weer opgebouwd, dus de lengte is hetzelfde gebleven. Aanvankelijk zijn de beide slaapkamers en de dakkapel op de verdieping verwijderd, maar later zijn er weer twee slaapkamers gebouwd en dakraampjes aangebracht. Al het timmer- en aanneemwerk is gedaan door de schoonvader van Jaap, die ervaring had met het restaureren van boerderijen. Volgens Jaap had architect Dubbeling daar geen kaas van gegeten, zodat naderhand op advies van zijn schoonvader diverse verandervoorstellen zijn ingebracht.

In de krant van 19 november 1976 publiceert het Dagblad van Noord-Oost Friesland een artikel onder de kop “Kollum doet veel aan restauratie van oude gebouwen”. Daarin staat ook een foto van de in aanbouw zijnde nieuwe schuur. Het bijschrift luidt: “De schuur achter het pand Eyso de Wendtstraat, die ingestort was onder de druk van een zware storm –en de last der tijden- krijgt zijn oude vorm weer terug”.

Boerderij in 1976

In het artikel wordt onder het subhoofdje Oude boerderij het volgende over de boerderij geschreven: Aan de Eyso de Wendtstraat is het oude complex, waarin vroeger het bejaarde echtpaar van Der Horn woonde mee door de Stichting Oud Kollumerland van de ondergang gered De oude schuur was ingestort en het leek er veel op, dat dit pand zou gaan verdwijnen. De Stichting kocht het geheel, hoewel men op dat moment zelf niet over geld kon beschikken. Eigenlijk was er al een afbraakvergunning aanwezig, zij het nog niet op papier. Er is een plan voor restauratie gemaakt en de boerderij kon weer verkocht worden aan de heer J.R. Smids, die het plan voor herstel accepteerde. Hij werkt nu met zijn schoonvader, de heer De Vries van Zandbulten aan de herbouw volgens het plan, dat gemaakt is door architect Dubbeling uit Groningen.

Een andere verbouwing (zonder dat er een bouwvergunning kon worden gevonden) is dat de roetgeblakerde stenen in de voorgevel in 1979/1980 zijn verwijderd en vervangen door andere stenen.

In 1983 koopt Jaap Smids twee aanliggende kleine grondstukken, kadastraal genummerd D3039 en D3040, samen groot 1 are 30 centiare. Hij dient dat jaar op 23 juni een bouwaanvraag in voor het “vervangen van een houten hok voor een grotere stenen garage”. Bouwvergunning nummer 175 wordt op 31 oktober 1983 verleend. Ontwerper is architectenburo Ytsma te Kollum, het timmerwerk vindt plaats in eigen beheer, de bouwkosten worden geschat op 9.000 gulden.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren