De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Jelle Stegewans en Goitske Broersma (1899-1936)

Koetsier Jelle Stegewans (Kollum 1864 - Kollum 1936), zoon van wever Willem Stegewans en Trijntje Jelkes Waltje, trouwt in 1894 met Goitske Broersma (Opeinde, gem. Smallingerland 1865 - Kollum 1944), dochter van landbouwer Kornelis Franzes Broersma en Grietje Tjeerds Huizinga. Het huwelijk blijft kinderloos.

Register van overschrijving deel 1147, nummer 41
Dagregister deel 96, nummer 788 dd. 21 april 1899
Notaris Sjouke de Jong te Hardegarijp
Datum koopakte 18 april 1899
Verkoper(s) overdracht in verband met legaat; aanwijzing zijn de erfgenamen van Tietje Broersma of hun gemachtigden
Koper(s) Jelle Stegewans, koetsier te Kollum, mede namens zijn echtgenote Gooitske Kornelis Broersma
Kadastrale nummer(s) D1212
Omschrijving percelen Huis met schuur en erf, te Kollum, onder den last, om te voldoen eene schuldvordering groot zeshonderd Gulden, benevens de daarvoor verschuldigde renten, waarvoor bovenbedoeld pand hypothecair is verbonden, welke schuldvordering thans is ten mijnen laste en ten voordeele van Arjen Ruurds Draaisma, te Kollum.
Koopprijs ---
Grootte 4 are 66 centiare
Aanvaarding per direct

Volgens blad 885 van het bevolkingsregister Kollum 1880-1900 wonen de koetsier Jelle Stegewans en Gooitske Broersma samen met mijn grootvader van vaderszijde, de voerman Jan Wierstra eerst in het huis B296, later B42 te Kollum. Ze zijn Nederlands Hervormd.

Goitske Stegewans_1 Goitske Stegewans 2De linker foto is ontleend aan de uitgave “Kent u ze nog … de Kollumers” van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel met als bijschrift: “Mevrouw Stegewans, beter bekend als “Jelle-Goitske”. Haar man, Jelle Stegewans, was voorheen koetsier bij dokter Ruitinga. Het paard van de dokter werd gestald in de boerderij aan de Eyso de Wendtstraat, thans bewoond door de heer Tiemen van der Horn”. Hiermee wordt mijn geboortehuis bedoeld en Tiemen van der Horn is mijn grootvader van moederszijde.

De rechter foto is genomen bij de schutting naar de Bredereed (nu: Eyso de Wendtstraat). Met dank aan het Kollumer museum "Mr. Andreae".

In leggerartikel 1845 nummer 1 staat dat in het dienstjaar 1936 sprake is van bijbouw. Was de omschrijving eerst: huis, erf, daarna is het geworden: huis, stal, erf. Mogelijk was dit de losstaande schuur c.q. stal. Onder nummer 13 van hetzelfde leggerartikel wordt gewag gemaakt van verkoop in het dienstjaar 1937.

Volgens blad 1007 van het bevolkingsregister Kollum 1900-1910 wonen ze beide in het huis B42 te Kollum.

Volgens blad 1053 van het bevolkingsregister Kollum 1910-1920 en gezinskaart 3091 van Kollum 1920-1937 woont neef Gelt van der Veen tot zijn huwelijk in 1935 bij hen in. Het bevolkingsregister laat een huisnummerwijziging van B42 naar B19 zien en de gezinskaart van B19, via B132 naar B82. Vermoedelijk is hier sprake van twee huisnummerwijzigingen in Kollum; de verandering van B132 naar B82 betekent vermoedelijk dat Gelt (zie hierna) na zijn huwelijk met zijn echtgenote in de boerderij is blijven wonen, terwijl Jelle en Gooitske naar het huis B82 zijn verhuisd.

Op onderstaande foto uit ongeveer 1930 is de directe omgeving van de boerderij aan de Breedereed afgebeeld. Uiterst links staat een hek met kastanjeboom, die waarschijnlijk bij de boerderij horen. Het kleine gebouwtje links is mogelijk het brandweerhuisje, dat iets later is afgebroken. Rechts staan in aanbouw de huizen aan de overkant.

Bredereed ongeveer 1930

Leeuwarder Courant 28 juni 1929

Advertentie LC 28 juni 1929

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren