De eigenaren van mijn geboortehuis in Kollum

Pytter Martens en erfgenamen (1782-1791)

Pytter Martens is de zoon van de lakenkoper Marten Jans en Grietje Heertjes, die in ongeveer 1698 zijn getrouwd. Zij kregen de volgende kinderen:

Doop Naam Beroep Overleden Echtgenote(s) Kinderen
24 sep 1699 Heertje uurwerkmaker 1777 Janke Luitjens (1739) 2
25 mei 1701 Jan --- <1705 --- ---
08 nov 1705 Jan schoenmaker, koopman 6 okt 1790 --- ---
11 mrt 1708 Pyter zilversmid 14 nov 1786 --- ---
21 dec 1710 Boye uurwerkmaker mogelijk in 1784 in Leeuwarden --- ---
17 jan 1712 Klaas ?? ??
02 apr 1713 Minne --- <1718 --- ---
17 mrt 1715 Antje --- <1716 --- ---
28 jun 1716 Antje --- Bartel Klaases (1740) 1
27 feb 1718 Minne bakker na >1779

Minke Djurres (1765)

2
29 okt 1719 Juurt --- jong overleden --- ---
17 sep 1721 Hylke zilversmid 3 jan 1797 Trijntje Feddes (1793) 0

Het aantal nazaten is dus beperkt. Tot 1843 blijft de boerderij in deze familie. De volgende eigenaren (in cursief) zijn achtereenvolgens:

Grietje en Martjen Heertjes, de twee kinderen van Heertje Martens en Janke Luitjens, die op 15 november 1739 in Kollum zijn getrouwd. Beide kinderen zijn te Kollum gedoopt: Grietje op 1 januari 1741 en Martjen op 21 maart 1745.

Antje Heertjes trouwt op 7 februari 1740 met Bartel Klaases, beiden te Kollum. Zij krijgen één dochter Grytje, die op 22 maart 1741 wordt gedoopt. Deze trouwt op 22 december 1765 te Kollum met de weduwnaar Oeds Molles en ze krijgen twee kinderen: Bartele en Molle.

In 1782 koopt Pytter Martens de boerderij.

Koper(s) Pytter Martens (mr. silversmid)
Verkoper(s) Pytter Jans Guarnier
Huurder(s) Pytter Johannes
Omschrijving Huisinge en hovinge cum annexis
Plaats Kollum
Naastleger ten oosten Arnoldi Straat
Naastleger ten zuiden Arme Staat van Kollum
Naastleger ten westen Sweitse Oebles nom: ux: en Pytter Jans Guarnier
Naastleger ten noorden Jan Martens
Rechten begeregtigd met de eigendom der bijgevoegde grond westwaarts, eeven vere als het diaconije huis staat, en soo noordwaarts tot benedens het regte stek, het welk de scheidinge is tusschen dit gekogte en Jan Martens hof, verders met reed en drift als 't door de verkoper word gebruikt
Grondpacht 45 stuivers aan Jan Dirks
Verkoopbedrag 500 caroliguldens
Datum akte 26 jan 1782
Proclamatiedata 19 feb 1782, 5 mrt 1782, 19 mrt 1782
Overdrachtsdatum ---

Koopakte (inv. nr. 114, akte nr. 445)

Koopakte 1782

Pytter Martens, mr. silversmid te Collum, doet proclameeren en te bode stellen seekere huisinge en hovinge cum annexis, staande en gelegen te Collum, hebbende tot naastlegers de Arnoldi Straat ten oosten, de armestaat van Collum ten zuiden, Sweitse Oebels nomine uxoris en den verkoper ten westen, en Jan Martens ten noorden, bezwaart met tien jaar huir mij cooper daar aan competerende (=rechtens toekomende) 's jaarlijks voor een huir van agtien caroliguldens, integaan den 12e Maij 1782 en eindigende den 12e Maij 1792, gelijk meede beswaart met vijf en veertig stuijvers jaarlijkse grondpagt, uit te keeren aan Jan Dirks, en begeregtigd met de eigendom der bijgevoegde grond westwaarts, eeven vere als het diaconije huis staat, en soo noordwaarts tot benedens het regte stek, het welk de scheidinge is tusschen dit gekogte en Jan Martens hof, verders met reed en drift als 't door de verkoper word gebruikt, in coop bekomen van Pytter Jans Guarnier, woonagtig te Collum, voor de somma van vijf hondert caroliguldens à 20 stuivers ijder, te betalen in silveren klinkende munte zonder landschaps brieven gereed bij het verteekenen deeses in een termijn. Breeder vermogens coopbrief en optie daar af sijnde in dato den 26e Januarij 1782.

1782 den 19 Februarij de 1ste

den 5e Maart de 2e

den 19e Maart de 3e proclamatien omgekomen.

Vier jaar later overlijdt overlijdt Pytter Martens, ongehuwd.

Collaterale Successie Kollumerland c.a. 1716-1805

89 1 febr. 1787

Betreft: Pytter Martens, mr. silversmid te Kollum en aldaar overleden 14 november 1786

Erfgenamen ex testamento:

Bedrag: 17.553 caroligulden, 17 stuivers, 4 penningen (volgens inventaris)

Uit het testament blijkt dat alleen de broers Jan en Hylke nog in leven zijn en dat alle andere broers en zussen intussen zijn overleden. Voor de volledigheid volgen hieronder de betreffende uittreksels uit de collaterale successie Kollumerland, eerst van Jan, daarna van Hylke.

101 23 dec. 1790

Betreft: Jan Martens, in leven koopman te Kollum en aldaar overleden 6 oktober 1790

Erfgenamen ex testamento:

Bedrag: 6509 caroligulden, 12 stuivers, 10 penningen (volgens inventaris)

117 3 jan. 1797

Betreft: Hylke Martens, in leven woonachtig te Kollum en aldaar overleden 14 november 1796

Erfgenaam ex testamento:

Bedrag: volgens inventaris

Hylke is pas op latere leeftijd getrouwd, namelijk op ongeveer 72-jarige leeftijd op 29 januari 1793 te Kollum met Trijntje Feddes.

In De Sneuper, het officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, jaargang 27, nr. 2 van juni 2014, staat op pagina 30 een artikel over de familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum, waarvan het weelderige zilverwerk is gemaakt door Pytter Martens. Hij was in Kollum werkzaam van 1748 tot 1781. Blijkbaar is hij daarna verhuisd naar de boerderij en daar in 1786 overleden.

Volgende eigenaar of terug naar alle eigenaren