Grijpskerk

Advertenties over Grijpskerk uit de (Opregte Nieuwe) Groninger Courant en de Ommelander Courant in de 18 eeuw

1743 tot 1780

5 maart 1743

Word genotificeert, dat Mevrouw de Weduwe van de Heer Olderman J. GEERTSEMA, voornemens is publijk bij strijkgelt uit te veilen, haar welgelegene plaatze, gelegen onder Oldehove bij 't Zandster Dijkgat, door haar Ed. zelfs tot dato bewoont en gebruikt geweest, bestaande deselve in behuizinge wel gesitueert tot een buitenplaats voor een particulier, en teffens tot een huismans woninge en bedrijf, als voorsien met een deftige schuire en verders alle nodig geryf, benevens de beklemminge van 60 grasen deftig bouw, hooy en weide landen, met de dijkstallen en quelders daar onder gehorende, en zulks op Dingsdag den 19 Meert 1743, 's nademiddags ten 4 uur, ten huize van Willem Pieters, herbergier tot Grijpskerk, alwaar de conditien 3 dagen voor de verkopinge, als mede ten huise van de wijnhandelaar B. Hartken in de Groote Toelast tot Groningen, zullen te bekomen zijn.

21 februari 1744

Door W. Sevensteern in qlté zal op Donderdag den 27 February 1744 ten huyze van de wijnhandelaar N. Bloemhoff in de Gulden Straat werden verkogt [...] No. 3. Een hiem en hoff tot Grijpskerk [...], alles breder in den anslag van dien vermelt.

11 december 1744

De Oud Ontfanger H. Knypinga tot Groningen, presenteert te verkoopen, sijne behuysinge met de beklemming van 71 grasen goed land, onder Grijpskerk in de Wester hoorn geleegen.

5 oktober 1745

KLAAS HARKES en HINDRIK KLAASEN presenteeren uyt de hand te verkoopen een agste part in een trekschuyte, vaarende van Grijpskerk na Groningen, doende jaarlijks tot huure vijf en dertig gl. Iemands gading zijnde vervoege zig op Noorder Hooger-Brugge, bij Klaas Harkes kuyper wij goede onderrigting zal doen.

18 maart 1746

De E. JAN KLAASSEN en zijn huysvrouw te Grijpskerk presenteeren bij strijkgelt te verkopen haar deftige behuyzinge met de kremerije winkel, bestaande in 2 kaamers, rojale schuyre, put en reegenbak, en een hofje daar agter, doende alle jaar 3 guld: grondpagt. Deze verkopinge zal geschieden op Donderdag den 31 Maart 1746 agtermiddag om 4 uur ten huyze van Willem Pieters, hospes te Grijpskerk, alwaar de conditien 4 daagen voor de verkoopdag kunnen gezien worden. Iemand geneegen zijnde om het huys uyt de hand te koopen, kan bovengemelde egte lieden daar over spreeken zullende zig in alle billikheyd laaten handelen.

27 december 1747

Mevrouw M.J. CLANT, douarriere van Westerbeek, gedenkt door haar HWG gevolmagtigden op Saturdag den 30 December 1747 voor de eerste maal en Saturdag den 6 January 1748 voor de tweede of laaste maal in de Groote Toelast te Groningen 's nademiddaags te 4 uuren publyk te laaten verkopen [...] met nog eenige heemsteeden te Grijpskerk, Noord en Zuydhorm geleegen, alles breeder uyt de angeslagen biljetten te zien.

Deze advertentie (en vele hierna) is geplaatst door Margretha Josina Clant, geboren op 21 augustus 1702, op 27 augustus op de Hanckemaborg gedoopt, dochter van Maurits Clant van Juckema (1667-1734) en Bouduina (Bouwina) Clant van Nijenstein (1671-1704). Margretha trouwt op 6 maart 1732 in Drenthe met de kapitein François Jacob van Westerbeek, op 20 februari 1707 te Dwingeloo gedoopt, zoon van Adam van Westerbeek en Maria de Coninck. De ouders van de bruidegom zijn dan overleden, evenals de moeder van de bruid. Op 14 februari 1732 wordt een huwelijkscontract opgemaakt dat zich in de Groninger archieven bevindt [Bron: inventaris familie Clant van Hanckema, toegang 498, inv.nr. 16].

François en Margretha krijgen de dochters Maria Bouwina (gedoopt op 5 juli 1733; op 1 augustus 1757 in Grijpskerk gehuwd met Harmen Fransen Postema; op 18 maart 1796 aldaar overleden) en Bouwina Margarieta (gedoopt op 10 oktober 1734) en een zoon Adam (gedoopt op 4 september 1735). Alle kinderen zijn geboren op het Huis Ter heijl (Roden). Daar overlijdt François op 15 december 1736, slechts 29 jaar oud.

Terheijl

De havezate Terheijl door Jan Reijnders voor 1853

Op 6 augustus 1719 wordt Margretha te Zuidhorn op belijdenis gedoopt. In juni 1741 wordt ze met attestatie van Zuidhorn in Grijpskerk ingeschreven. Ze wordt vermeld als douairière Westerbeek. Op 11 november 1780 overlijdt Margretha in Groningen.

In welk huis ze heeft gewoond is mij niet bekend. Het stond volgens de beschrijving aan de noordkant van de (Here?)straat. Haar laatste verkoopadvertentie is op 7 maart 1755, dus ze zal het huis kort daarna hebben verkocht. Op 1 augustus 1757 trouwt haar oudste dochter nog in Grijpskerk met Harmen Fransen Postma. Van de beide andere kinderen heb ik niets kunnen terugvinden.

30 januari 1750

J. WOLLEZIUS praesenteert vrij uyt de hand te verkopen zijn chirurgijns winkel met al 't geen 'er aangehoord, met de instrumenten en kas, zoo meede het disteleer gereetschap. Iemands gading zijnde, kan zijn E., tot Grijpskerk woonende, daar over aanspreeken, die zig in alle billijkheyd zal laaten vinden.

4 augustus 1750

De weduwe van JAN EPPES SMIT en de E. JAN GERRYTS en cons: in qlté (kragt acte van authorisatie in dato den 22 July 1750) gedenken met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewoldt publyk aan de meestbiedende te laaten verkoopen haare deftige en wel ter neeringe staande smitterije tot Grijpskerk, met nog een huysje daar naast. Iemand daar aan gadinge hebbende, koome op Saturdag den 8 Aug. 1750 ten huyze van Willem Pieters, herbergier tot Grijpskerk, 's nademiddaags om drie uuren, en koope op conditien zoo als dan zullen worden voorgeleezen.

2 april 1751

De koopman H. HEMSING en de juffer C. EYSSONIUS presenteeren uyt de hand te verkopen yeder haar tiende part in een plaatze tot Grijpskerk, Benninga genaamd, bestaande in de behuyzinge, hovinge, eenige leeger steeden in de kerk en op het kerkhoff, en over de sestig grasen land, met Mevrouw Moltmaakers en consorten mandeelig. Yemands gadinge zijnde, kan bovengemelde daar over aanspreeken.

Formsma zegt op pagina 68 en 69 hierover:

Met Remers [op de 'Van Starkenborghkaart' van ongeveer 1680; overigens staat op die kaart wel degelijk Remersma] is bedoeld de boerderij van de familie Remers of Riemersma, de edele heerd Beningeheerd, ten oosten van het Poeldiep. De bekendste man van dit geslacht was Atho Riemersma, die van 1647-1677 fungeerde als secretaris van de Ommelanden. Of hij tegelijkertijd op de boerderij woonde is niet bekend. Maar zijn hoge functie zal wèl de reden zijn geweest, dat zijn huis op de Van Starkenborghkaart is vereeuwigd. Het zal er trouwens wel anders hebben uitgezien dan een gewone boerderij, want hij was deftig getrouwd, met Elske van Wonsdorp genaamd Spanjaard. Toch liep het slecht met hem af, althans zijn crediteurs lieten na zijn dood de Beningaheerd en twee andere heerden, te Noordhorn en Lutjegast in 1682 gerechtelijk verkopen.

Benningaheerd

18 mei 1751

Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Kapitain van WESTERBEECK presenteert uit de hand te verkoopen of te verhuuren, om voort te kunnen aanvaarden, haar vermaakelijke behuyzinge, schuure, en een hof daar agter zijnde, voorzien met veel commoditeyten, staande op vrije eygen grond tot Grijpskerk, ten noorden van de straat, zoo in diervoegen, als door haar Hoog-Wel Geb. zelfs word bewoond ende gebruykt, konnende door de gegadigde alle daagen in oogenschijn worden genoomen, en gemelde Mevrouw daar over spreeken, die zig in alle reedelijkheyd zal laaten vinden.

29 februari 1752

Mevrouw de wed. van wijlen de Heer Kapitain van WESTERBEEK presenteert uyt de hand te verkopen, om op primo May 1752 te aanvaarden, haare behuyzinge, zijnde voorzien met drie royaale beneeden kamers, keuken, twee boven kamertjes, schuure voor paarden en beesten, knegten- en melken-kamer, apart waagenhuys, en een hof daar agter, en verdere commoditeyten, staande op vrije eygen grond tot Grijpskerk, ten noorden van de straate, zoo en in diervoegen, als door haar Hoog-Wel Gebooren zelfs word bewoond en gebruykt, konnende door de gegadigde alle daagen in oogenschijn worden genoomen, en gemelde Mevrouw daar over spreeken, die zig in alle reedelijkheyd zal laaten vinden.

9 februari 1753

Mevrouw de wed. wijlen de Hr. Capiteyn van WESTERBEEK gedenkt op Dingsdag den 27 February aanstaande ten huyze van de wijnhandelaar J.W. Langervelt in de Guldenstraat tot Groningen bij strijkgeld te verkopen haar deftige behuyzinge, schuure en stallinge, met deszelfs hoven, staande en geleegen tot Grijpskerk aan de straat, zoo door haar H. W. Geb. zelfs word bewoond en gebruykt, met ds geregtigheeden van gryetenije en bourregt, als meede 6 heemsteeden ook aldaar geleegen, breeder in de aanslaagen gespecificeert.

6 maart 1753

Mevrouw WESTERBEEK presenteert uyt de hand te verkopen of te verhuuren om voort of op May aanstaande aan te vaarden haar deftige behuyzinge en hoven, met annexen; staande en geleegen tot Grijpskerk.

10 juli 1753

De koopman FRERICK JANS is voorneemens om op Maandag den 16 July tot Grijpskerk te laaten verrijden een extra fraaye zilvere zweep, en de liefhebbers worden verzogt daar te compareeren, zullende snelste draver de gemelde zilvere zweep tot een praemie ontfangen.

Uit het diaconieboek van Grijpskerk de volgende aantekening van 17 juli 1753: ontfangen van Jelmer S. Stienhuisen herkoomende van de hart draverie door Frerik Jans Hospes 1-10-0 (1 gulden en 10 stuivers).

18 december 1753

Mevrouw de wed. van wijlen de Heer Kapiteyn van WESTERBEEK presenteert uyt de hand te verkopen of te verhuuren, om op primo May 1754 te aanvaarden, haare deftige behuyzinge en hoven, staande tot Grijpskerk aan de straat, zoo door haar H. Welgeb. zelfs word bewoond en gebruykt, konnende door de gegadigde alle daagen in oogenschijn worden genoomen, en gemelde Mevrouw daar over spreeken.

12 februari 1754

Plattegrond Aykemaborg in 1783Ter instantie van de creditoren van de Heer CLANT van AYKEMA en consorten in qlté gedenken de H. Heeren Gecommitteerden van de Hooge Justitie Kamer van Stad en Lande in 't Heeren Wijnhuys op Woensdag den 20 en 27 February 1754 I. bij brandender kaarsen uytdoen verkopen de half scheyt van 5 graazen leeg land, leggende tot Grijpskerk. II. Nog de half scheyt van 5 graazen aldaar geleegen. III. Nog de half scheyt van 3 graazen hoog land aldaar geleegen. IV. Nog de half scheyt van 3 graazen hoog land aldaar geleegen. V. Nog de half scheyt van 5 graazen land in 2 stukken geleegen aldaar. VI. Nog de half scheyt in het groote hof, Reytzema Hof genaamt, aldaar, en 3 graazen hoog land binnen de graft van 't hof geleegen tot Grijpskerk, en is alles verder in de publyke aanslaagen gespecificeert.

2 augustus 1754

De Heer Oud Burgermeester J. GEERTSEMA gedenkt op Vrijdag den 16 Augusty 1754 in het regt huys te Grijpskerk 's avonds om 5 uur aan de meestbiedende te verkopen of te verhuuren deszelfs plaatze, geleegen te Grijpskerk, met de beklemminge van 70 graazen lands, bij de E. JEENE GEERTS in gebruyk; wie daar aan gadinge heeft, vervoege zig op gemelde tijd, zullen de conditien 3 daagen bevoorens daar te zien zijn.

Zoon Statius Georg Geertsema van Sjallema (1762-1822) kwam na de dood van zijn vader bij de boedelscheiding van 1805 in het bezit van Noordwijk. Hij was in 1790 te Groningen getrouwd met zijn nicht Sibilla Plantina Geertsema (1774-1842), de dochter van Jan Oesebrand Geertsema en Wilhelmina Wendel. Ook zij hebben de nodige eigendommen in Grijpskerk.

12 november 1754

Mevrouw WESTERBEEK praesenteert op Donderdag den 14 deezer ten huyze van de wijnhandelaar Langerfeld in de Gulden Straat 's avonds om 5 uur bij strijkgeld te verkopen deszelfs behuyzinge met hoven, schuure en stallinge tot Grijpskerk, zijnde vrij eygen grond met de geregtigheeden van grietenije en bour regt; alles breeder in de angeslaagen biljetten gespecificeert.

19 november 1754

Mevrouw WESTERBEECK praesenteert uyt de hand te verkopen of te verhuuren haar behuyzinge, voorzien van verscheyde boven en beneeden kamers, hoff, schuure en stallinge, met nog een aparte tuyn; alles staande en geleegen tot Grijpskerk.

17 december 1754

De wed. van JACOB CLAASENS PLAS presenteert uyt de hand te verkopen haar deftige behuyzinge, staande tot Nye Zyl voor aan de straate en agter aan 't diep met een groot appel hof en tuyn, zijnde het huys voorzien met een voorhuys, kamer, kelder, op kamer, koe en paarde stallen, als meede twee zolders boven elkander. Deeze verkopinge zal zijn op den 29 January 1755 ten huyze van Willem Pieters, herbergier tot Grijpskerk, zullende bovengenoemde zig in alles billijk laaten vinden.

7 maart 1755

Mevrouw WESTERBEECK praesenteert uyt de hand te verkopen of te verhuuren haar behuyzinge, voorzien van verscheyde boven en beneeden kamers, hoff, schuure en stallinge, met nog een aparte tuyn, alles staande en geleegen tot Grijpskerk, om voort of op May 1755 te aanvaarden.

27 juni 1755

Ter instantie der creditoren van de Heer L.J. CLANT van AYKEMA en consorten in qlté gedenken de Edele Mogende H. Heeren Gecommitteerden van de Hooge Justitie Kamer van Stad en Lande op Woensdag den 9 July voor de eerste en op Woensdag den 16 July 1755 voor de laaste maal, bij brandender kaarzen uytdoen verkopen

1mo. De adelijke borgh Aykema met deszelfs schathuys, gragten, laanen, cingels, hoven, boomen, planten en plantagien, beneffens agt- en dertig graazen land, alles staande en geleegen onder Grijpskerk, voorts met heerlijkheeden en geregtigheeden; alles nader in de aangeslagene biljetten gespecificeert.

Aykemaborg

25 juli 1755

De Hoog Welgeboorn Heer W. Baron van IN EN KNIPHUISEN, Heer van Nyenoorth enz., praesenteert teegens den 1 November 1755 te verhuuren het aadelijke huys Aykema, met hoven, gragten, cingels enz., met een gestoelte in de kerk, alles te Grijpskerk geleegen.

24 februari 1756

Mevrouw WESTERBEEK gedenkt op Donderdag den 26 February 1756 des avonds praecys om 6 uur in de Gouden Roemer ten huyze van J.W. Langerveld in de Gulden Straat te verkopen. [...] II. Een deftige behuyzinge, schuure en stallinge met een hoff 'er agter enz. tot Grijpskerk [...]. Alles breeder in de aangeslaagen biljetten gespecificeert.

11 juni 1756

JAN THOMAS en num. ux: tot Grijpskerk notificeeren bij deezen tot narigt van de absente joode ABRAHAM DAVIDS, als dat in gevalle hij niet binnen de tijd van agt weeken na publicatie deezes weder ten voorschijn mogte koomen, sij geauthoriseerd zijn bij apostille van de Edele Mog. H. Heeren Lieutenant en de Hoofdmannen van de Hooge Justitie Kamer van Stad en Lande, in dato den 24 May 1756, om als dan de behuyzinge zoo bij hem is bewoond geweest, als haar eygen en onverlaaten goed te moogen aan?asten en behouden.

7 januari 1757

PIETER TJAARTS en consorten in qlté gedenken met concent van 't E.E. Gerigte op Maandag den 24 January 1757 's nademiddaags om 2 uur in 't gewoone Regthuys tot Grijpskerk te verkopen derzelver wel ter neering staande behuyzinge, zijnde een bakkerije met het bakkers gereedschap en een tuyn daar agter, staande en geleegen tot Grijpskerk, doende jaarlijks tot grondpagt 3 car. gulden.

8 februari 1757

De Hoog Wel Gebr. Hr. W. Baron van IN EN KNIPHUISEN, Hr. van de Nienoort enz. enz. en in qlté, gedenkt met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt op Saturdag den 26 February 1757 des morgens om 10 uur precys op boelgoeds conditien te laaten verkopen plus minus 140 zwaare yperen en esschen bomen, staande op de wortel tot Grijpskerk.

25 maart 1757

Nog praesenteert de procureur W. van LOENEN in qlté op dezelve tijd en plaats voorn. (op Maandag den 4 April 1757 's avonds om 5 uuren ten huyze van Monsr.  R. Hars naast het prov. collecthuys) bij strijkgeld te verkopen een plaatze groot ruym ses en sestig graazen land, geleegen in de Westerhorn onder Grijpskerk, zoo onder beklemming word gebruykt door de E. Gerrit Dercks, jaarlijks voor 150 gulden huur.

12 augustus 1757

De Heer Oud Burgemeester J. GEERTSEMA praesenteert te verkopen of te verhuuren om op 1mo. November 1757 aanstaande aan te vaaren zijn Ed. behuyzinge met stal en hovinge staande tot Grijpskerk, door Mevrouw de weduwe Geersema thans wordende bewoond. Als meede te verhuuren om voort of ook op November aan te vaarden zijn Ed. behuyzinge in Ooster Straat alwaar het VELTHOEN uythangt.

27 december 1757

De Hoog Wel Gebr. Hr. W. Baron van IN- EN KNIPHUISEN, Hr. van de Nienoort, Enum en Aykema &c. &c., praesenteert te verhuuren de borg Aykema, met schathuis, hoven en zingels tot Grijpskerk geleegen. Nog praesenteert dezelve te verhuuren de havezaat, het Huys ter Heyl genaamt, met schathuys, hoven en zingels onder Roon in 't landschap Drenthe geleegen.

14 maart 1758

DERK ELSES en consorten gedenken bij strijkgeld te verkopen haar agtste part van een trek schuyt, varende van Grijpskerk na Groningen vice versa, en doende gemelde agtste part 's jaars tot huure 17 gl. 10 st. Deeze verkoping zal zijn op den 16 Maart 1758 ten huyze van de wed. Rypma buyten A. Poort in de Slingerie, 's avonds om 5 uur.

19 december 1758

De Heer E.R. ALBERDA VAN BLOEMERSMA praesenteert bij strijkgeld te verkopen een behuysing met de beklemming van 56 graasen land, geleegen te Grijpskerk, wordende bij Jacob Tonnys bewoont en gebruykt. Deeze verkoping zal geschieden op Saturdag den 30 December 1758 's nademiddaags te 4 uur ten huyze van de weddeman Cornellis Willems te Zuydhorn, alwaer, als meede ten huyze van Willem Pieters, herbergier te Grijpskerk, de conditien 8 daagen voor de verkoping konnen gezien worden.

19 januari 1759

De Heer Giltregtsheer F. LUBBERS en consorten in qlté gedenken op Donderdag den 25 January 1759 ten huyze van Monsr, R. Hars aan de Brede Merkt bij strijkgelt te laaten verkoopen plusminus 88 grazen land onder Grijpskerk, wordende door Lieuwe Hoytjes en vrouw onder deszelfs behuyzinge als beklemde meyer gebruykt, jaarlijks voor 208 gulden.

31 augustus 1759

De heeren VOLMAGTEN tot de graavinge van de trekvaart van Grijpskerk gedenken op Saturdag den 8 September publyk en aan de minst aanneemende uyt te besteeden het graven van ruym 300 roeden van gemelde trekvaart; zullende de uur en plaats nader worden gespecificeert.

4 september 1759

De Hoog Wel Gebooren Heer W. Baron VAN IN EN KNYPHUISEN, Heer van de Nyenoort en Aikema en consorten, als gevolmagtigde tot de gravinge van de trekvaart van Grijpskerk, de Poel genaamt, gedenken op Donderdag den 13 deezer des middaags om 1 uur ten huyze van Willem Pieters, herbergier te Grijpskerk, publyk aan de minst aannemende uyt te besteeden het graaven van gemelte vaart ter lengt van ruim 300 roeden (= ruim 1,13 km), beneevens enig buning werk; nader in de bestekken drie daagen bevoorens ten huyze van J.W. Langerfelt in de Gouden Roemer te Groningen en ten huyze van Willem Pieters te Grijpskerk te leezen, gespecificeert.

2 januari 1761

De hooftman J. WOLBERS en in qlté gedenkt te verkoopen de behuyzinge met annexe en het regt van beklemminge van plus minus 64 graazen land, geleegen aan Grijpskerk, bij Doede Jacobs meyerwijse wordende gebruykt, konnende de landerien Gregori (= 12 maart, naar de sterfdag van paus Gregorius op 12 maart 604) en de behuyzinge 1mo. May 1761 worden angevaart; wie 'er gadinge van maakt kan zig bij gemelde hooftman J. Wolbers in Groningen addresseren.

24 februari 1761

JACOB HINDERKS en zijn huysvrouw praesenteeren uyt de hand te verkoopen haar wel ter neering staande bakkerij tot Grijpskerk, zijnde bekwaam tot allerhande neering; iemands gaading zijnde kan bovengemelde daar over aanspreeken, en HINDRIK ARIS, kuyper voor Botteringe Poort.

5 mei 1761

De H. HEEREN GECOMMITTEERDEN van de HOGE JUSTITIE KAMER van STAD en LANDE gedenken op Woensdag den 20 May voor de eerste maal en den 27 May 1761 voor de laaste reys op de Hoge Justitie Kamer 's avonds praecys om 6 uur bij branden der keersen uytdoen verkopen ter instantie der creditoren van de heer Mepsche van Faan en noie uxoris. [...] IV. Geregte halfscheyd van 7½ graazen onder Grijpskerk [...]; alles breeder in de aangeslagen biljetten gespecificeert.

29 september 1761

De wed. van JACOB HINDERKS praesenteert vrij uyt de hand te verkoopen haar wel ter neering staande bakkerij, staande en gelegen tot Grijpskerk, aan de straat, zijnde voorzien met goed gereedschap en alle commoditeiten. Iemands gading zijnde, kan bovengenoemde wed. daar over aanspreken; kunnende tegen Allerheyligen (= 1 november) 1761 of May 1762 worden aangevaard.

Blijkbaar is Jacob Hinderks tussen februari en september 1761 overleden.

5 februari 1762

De clercq J. POOTHOLT en in qlté met cons. gedenkt op Donderdag den 11 Febr. 1762 ten huyse van R. Hars naast 't Collectehuys des avonds te 5 uur te verkopen de geregte halfscheyd van 37½ grasen land op de Wester Ruigewaart, niet te Pieterzijl, (gelijk abusif in de Courant van den 2 February en in de aangeslagen biljetten is gemeld) maar onder Grijpskerk gelegen, bestaande in elf stukken, bij Reinder Jans als beklemt meyer wordende gebruykt, 's jaarlijks voor 85 car. guld., hebbende voor dezen gedaan 92 guld. 10 st.

9 maart 1762

De schepper ABEL IWEMA en consorten gedenken met permissie van 't E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt op Donderdag den 18 Maart 1762 ten huyze van de wed. Willem Pieters tot Grijpskerk 's nademiddaags te 2 uuren bij strijkgeld verkopen een behuysinge met een schure nevens 't regt van beklemminge van plus minus 61 grasen land, staande en gelegen in de Westerhorn onder Lutkegast.

18 mei 1762

De procureur J. SMIT in qlté gedenkt op Dingsdag den eersten Juny 1762 des agtermiddags om 2 uur praecys ten huyse van Willem Pieters weduwe tot Grijpskerk bij strijkgeld te verkopen 8 behuysde heemsteeden tot Grijpskerk, aan de straat geleegen, doende te zamen 's jaars tot grondpagt 20 gulden 5 st. Alles breder in de aangeslagene biljetten gespecificeert.

29 juni 1762

De wed. van WILLEM PIETERS in 't Posthuys tot Grijpskerk is voorneemens aanstaande Dingsdag den 6 July 1762 's agtermiddags praecys om twee uur te laaten verrijden een extra mooye zilveren zweep, waarop zullen worden gepermitteerd paarden niet ouder als ses jaar, en van sessen klaar zijn.

13 juli 1762

De E. JOHANNES TOMAS, casteleyn in de Pylaars tot Grijpskerk, is voornemens op Maandag den 26 July 1762 te laten verrijden een extra mooye silveren sweep, waar op zullen worden gepermitteerd peerden niet ouder als 6 jaar, en die nog geen sweep hebben gewonnen, en met sessen klaar zijn.

11 januari 1763

De E JOHANNES TOMAS, castelein in de Pylaars tot Grijpskerk, is gesint op aanstaande woensdag den 12 january 1763 's midd: op schaatsen te laten verrijden een extra fraaye silveren mes en vork, zullende de snelste rijder die praemie genieten.

18 januari 1763

MARTIEN SIPKES gedenkt uyt de hand te verkopen om op May 1763 te anvaarden haar huys tot Grijpskerk, voorzien met 3 kamers, een kelder, melkenkamer en een ander provisiekamertje, een grote schuire voorzien met paarde en koe stallen, staande op de hoek van de Kreupel Straat; iemands gading zijnde kan bovengenoemde tot Groningen in 't klooster agter 't Rode Weeshuis daar over spreken.

1 maart 1763

Het E.E. GERIGTE van Westerdeel Langewolt gedenkt ter instantie der creditoren van Remmert Jans en nom. ux. op Donderdag den 3 Maart 1763 voor de eerstemaal en op Donderdag den 10 Maart daar aan volgende voor de tweede of laatste maal, telkens nademiddags om 1 uur in het gewoone Regthuis te Grijpskerk, bij branden der kaarsen uyt doen te verkopen gemelde debiteuren behuysinge, zijnde een stelmakerie, staande te Grijpskerk, met de beklemming van het heem waarop het huys staat, doende jaarlijks aan de H. J.G. Geertsema tot grondpagt 5 gulden.

De stelmakerij wordt bij akte van 5 mei 1763 gekocht door Cornellis Feits voor 536 caroliguldens (toegang 735, inv.nr. 77, pagina 318)

11 maart 1763

De wed. van JENE JELLES gedenkt op Vrijdag den 18 dezer ten huize van Willem Pieters wed. tot Grijpskerk publyk bij strijkgeld te verkopen haare behuisinge met annexen benevens de beklemming van vijftig en een half grazen lands in de Westerwaart gelegen, doende jaarlijks aan de Heer Raadsheer H. van Nieveen en cons. 250 gl. huure; breder in de conditien zoo ten huize opgemeld te vinden zijn, gespecificeert.

27 mei 1763

De E JOHANNES TOMAS, castelein in de Pyldert tot Grijpskerk, is voornemens om op Vrijdag den 3 Juni 's middags om 12 uur te laten verrijden een kostelijke zilveren sweep, waarop zullen worden gepermitteert alle paarden, excempt die een sweep gewonnen hebben.

18 december 1764

Monsr. L. VAN LOON en deszelfs huysvrouw zijn gezind om bij strijkgeld te verkopen een behuyzinge met een hof 'er agter, thans door Jannes Thomas en vrouw wordende bewoond, staande en gelegen tot Grijpskerk, doende 's jaars tot grondpagt aan de Heer J.G. Geertsema drie car. guldens. Deeze verkopinge zal geschieden op Donderdag den 27 December 1764 ten huyze van Sjourt Willems tot Grijpskerk des avonds om 5 uur, de conditien zullen drie dagen voor de verkoopdag ten huyze en plaats voornoemd konnen worden gezien en gelezen.

9 december 1766

De heer H.A. KNYPINGA zal op Maandag den 29 December 1766 te Grijpskerk ten huyze van Sjoert Willems bij strijkgeld laten verkopen een huys met het regt van vaste beklemming van 72 grazen hoog en middelland gelegen te Westerhorn onder Grijpskerk, zo Feit Eppes tegenwoordig als losse meyer bewoont en gebruikt. Deze landen zullen onder vaste beklemminge 's jaarlijks aan huure doen 216 gl. vrij geld, en op Gregori de landen, en het huys op May 1767 te aan te vaarden, alles nader in de conditien te zien.

2 januari 1767

De procureur J. SMIT in qlté gedenkt op Woensdag den 7 January 1767 's avonds 5 uur ten huyze van juffrouw de weduwe Langerfelt in Groningen aan de meestbiedende bij strijkgeld te verkopen. [...] IVto. 27 grasen in de Westerhorn onder Grijpskerk gelegen, zoo bij Aries Alberts wed. onder haar huys, daar mede op staande, onder beklemminge gebruikt, 's jaars voor 100 gl. [...] alles breder in de aangeslagen biljetten gespecificeert.

27 januari 1767

De wed. EVERT NANNES gedenkt op Dingsdag den 3 February 1766 (?) 's avonds om 5 uur ten huyze van Sjoert Willems tot Grijpskerk bij strijkgeld te verkopen haare behuisinge voorzien met 2 kamers, schuure en tuin en verdere commoditeiten, staande en gelegen tot Grijpskerk.

9 oktober 1767

De ingezetenen van GRIJPSKERK hebben insgelijks hunne blijdschap door illuminatien, eere schooten enz. betoond.

Ter gelegenheid van het huwelijk op 5 oktober van "zijne Doorlugtigste Hoogheid, den Heere Prins Erfstadhouder met haare Koninglijke Hoogheid, Mevrouwe de Prinses Wilhelmina van Pruissen".

25 december 1767

De Hoog Wel Geb. Heer W. Baron van IN EN KNIPHUISEN, Hr. van Nienoort, Enum en Aykema &c. &c., gedenkt met consent van 's E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt bij uytmijninge te laten verkoopen een groote partij zwaare yperen, esschen, eyken en witblatten stamboomen, bekwaam voor timmerlieden, stelmakers, blokmakers en soeldraajers, staande op de wortel rondom de Borgh Aykema bij Grijpskerk. Iemands gading zijnde vervoege zig op Donderdag den 7 January 1768 des morgens om 9 uur ter plaatse bovengenoemt en koope op conditie dan te hooren.

4 maart 1768

De Hoog Wel Geb. Hr. W. Baron van IN EN KNIPHUISEN, Heer van Nienoort &c. &c., gedenkt op Vrijdag den 11 Maart 1768 des agtermiddags om 2 uur ten huyze van Monsr. A. Rypma in de Slingerie buyten A. Poort bij Groningen aan de meestbiedende publyk bij strijkgeld te verkoopen de Borgh Aykema om af te breken, staande bij Grijpskerk, konnende dezelve dagelijks in ogenschijn worden genomen, waar van de conditien agt dagen te voren ten huyze bovengemelt, en bij de wed. Langerfelt in de Gouden Roemer te Groningen, kunnen gezien en gelezen worden.

27 juni 1769

De E. JACOB BOERSEMA, castelein in de Toren te Grijpskerk is gezind op aanstaande Vrijdag zijnde den 30 Juny te laten verrijden een extra kostelijke zilveren zweep, waar toe zullen worden toe gelaten paarden van 3, 4 à 5 jaaren.

27 april 1770

De E. JACOB VONK en cons. in qlté zullen op Woensdag den 2 May 1770 namiddags om 2 uur ten huize van Sjourt Willems in het Regthuis te Grijpskerk bij strijkgeld verkopen elf en een half grazen eygen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Gerrit Derks gebruikt, 's jaars voor 75 gl. zullende de conditien drie dagen bevorens aldaar als mede ten huize van juffrouw de wed. Langerfelt in Groningen te zien zijn.

30 oktober 1770

De Heer J.G. GEERTSEMA VAN SJALLEMA gedenkt met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt op aanstaande Donderdag den 1 November 1770 des nademiddags te twee uur in het Regthuis te Grijpskerk publyk aan den meestbiedenden te verkoopen deszelfs behuizinge, staande en gelegen aan de straat te Grijpskerk, voorzien met vier kamers, een keuken, put en regenwatersbak, zolder, kelder, ruime stallinge voor zeven paarden, benevens een spatieuze tuin 'er agter gelegen, waar in een fraay zomerhuis; kunnende deeze behuizinge en annexen drie dagen voor den verkoopdag door de gegadigden in oogenschijn worden genoomen, en de conditien ter zelver tijd in het Regthuis voornoemt te vinden zijn.

9 april 1771

Op Woensdag den 10 April zal te Grijpskerk 's avonds ten 7 uur ten huizen van Frerik Jans, kastelein te Grijpskerk, publyk aan den meestbiedenden worden verkogt het afslijten (?) van het schathuis en schuure van AYKEMA in 3 porceelen.

19 april 1771

Iemand genegen zijnde om een extra goede SMITTERIJ te koopen, voorzien met een rojale kamer, schuure en stallinge, met een fraay hof 'er agter, staande en geleegen te Grijpskerk in de Kreupel Straat; kan de E. RENSKE JELTES wed. van GERBEN PETERS daar over aanspreeken, die zij in alle billijkheid zal laaten handelen.

4 september 1772

De heer ontfanger N. VAN BUTTINGHA in qlté presenteert publyk ten huize van juffrouw de wedw. LANGERFELT in Groningen op Dingsdag den 22 September 1772 's avonds 6 uur bij strijkgeld te laaten verkoopen den eigendom van negen grazen groen en bouwland, geleegen onder Grijpskerk op de Westerwaart, wordende bij Hylke Tjeerts als losse meyer gebruikt, 's jaars voor 54 gl; om aan te vaarden op Gregori 1773.

2 oktober 1772

De koopman H. MENSINGA en consorten presenteeren bij strijkgeld te verkoopen een behuizinge met deszelfs schuure en nog een kleinder behuizinge, met de beklemminge van ruim 80 grazen land, en van een extra goede kooy; al te zaamen staande en liggende bij Grijpskerk in de Westerhorn. Deeze verkooping zal geschieden op Woensdag den 14 October 1772 te Grijpskerk ten huize van de kastelein JACOB ALBERTS BOURSMA 's nademiddags om 2 uur, zullende de conditien 3 dagen voor de verkooping te zien zijn.

NB. Via advertenties geeft de verkoper later aan dat de verkoping is verplaatst naar 4 november.

24 november 1772

Die een zwarte tweejaarige MERRIE vermist, addresseere zig bij Jan Popkes te Grijpskerk.

9 april 1773

De procureur J.G. SCHRAM in qlté gedenkt op Woensdag den 28 April 1773 ten huize van de juffrouw de wedw. LANGERFELT in de Gulden Straat bij strijkgeld te verkoopen. I. Den eigendom van een plaatze met een kooy, geleegen onder Grijpskerk in de Westerhorn, onder de schatregisters van Grijpskerk en Lutjegast, groot circa 83 grazen land, met een clauw in het overregt en boerregt van Westerdeel Langewold, wordende onder beklemminge gebruikt van Reintje Hindriks en vrouw, 's jaars voor 300 guldens. II. Den eigendom van een plaats, Suttemaheert genaamd, leggende op de Hardeweer onder Esinge, groot circa 73 grazen, wordende bij de kinderen van Berent Harms en vrouw onder beklemminge gebruikt, 's jaars voor 230 guldens.

13 april 1773

De E. HARM FRANSEN POSTEMA presenteert op Vrijdag zijnde den 23 April 1773 op boelgoeds conditien des agtermiddags om een uur te laaten verkoopen een partij zwaare yperen boomen, van 2, 3 en 4 voet dik, liggende op het heem van Wobbe Jans op de Waart te Grijpskerk.

3 december 1773

Met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewold gedenken PIETER MEERTENS en cons. op Donderdag den 9 December 1773 des avonds te 5 uur ten huize van Jacob Allerts Boursema teGrijpskerk publyk te verkoopen of verpagten, in het geheel of bij stukken, 12 grazen vrij land, bij Visvliet in vier stukken geleegen, wordende door Lambert Bartels als losse meyer gebruikt 's jaars voor 99 gulden, om op Gregori 1774 te aanvaarden, waar van de conditien ten huize voornoemd drie dagen bevoorens worden geleezen.

31 december 1773

Met consent van het E.E. Gerigte van WESTERDEEL LANGEWOLT zal op Donderdag den 6 Januari 1774 des nademiddaags om vier uuren ten huize van Sjoert Willems Cleveringa te Grijpskerk worden verlotet een extra fraaye bellesleede, zijnde een gewerkte zwaan wie geverft en op zommige plaatsen zeer zindelijk vergult, waar op de intekening ten huize voornoemd inmiddels kan geschieden, alwaar ook de conditien te vinden zijn.

26 augustus 1774

De kerkvoogden van Grijpskerk gedenken op Donderdag den 1 September 1774 des agtermiddags te twee uur precies aan de minstaanneemende uit te besteeden, eenige reparatien aan de Kerk en Pastory aldaar; zullende deeze uitbesteedinge zijn ten huize van Frerik Jans, kastelein te Grijpskerk.

4 november 1774

De E. JAN MULDER gedenkt bij boelgoeds conditien te laaten verkoopen een quantiteit oude eiken balken, van 13 à 16 duim kant, 28 à 30 voet lang, ook een groote partij nieuwe juffers, schollen en agter afdeelen. Op Donderdag den 30 November 1774 des voormiddags om 10 uur op het kerkhof te Grijpskerk.

27 december 1774

De procureur A.J. AUKES in qlté presenteert publyk bij strijkgeld te verkoopen. I. 27½ grazen land liggende ongescheiden in een heert lands, groot 55 grazen in de Westerhorn bij Grijpskerk, wordende bij Albert Aries en vrouw onder hun huis daar op staande onder beklemming gebruikt, 's jaars voor 100 gl. vrij geld. [...] De dag en plaats van verkoop zal nader worden bekendgemaakt.

12 januari 1776

De schrijver H. VAN GROENENBERGH in qlté gedenkt op Donderdag den 18 Januari 1776 's avonds om 5 uur ten huize van Monsr. J. Sevenstern aan de Merkt naast het Provinciale Collecthuis bij strijkgeld te verkoopen. I. Twaalf grazen zoo groen als bouw land geleegen te Grijpskerk, wordende tegenswoordig door Adolph Geerts meyerwijze gebruikt, jaarlijks voor 100 gl. [...]

25 februari 1777

De E. ALBERT ARYS en deszelfs huisvrouw gedenken met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewold publyk op strijkgelds conditien op Vrijdag den 7 Maart 1777 ten huize van Sjoert Willems Cleveringa in het Regthuis te Grijpskerk des avonds te vijf uur te verkoopen hunne behuizinge en schuur benevens het regt der vaste beklemminge van vijf en vijftig kostelijk groen en bouwland, staande en geleegen in de Westerhorn onder Grijpskerk en doende tot een jaarlijksche vaste huur twee honderd car. guld.; zullende de conditien van verkoop vier dagen bevoorens ten Regthuize voornoemd te zien en te leezen zijn, gelijk ook de plaats en landerijen dagelijks door de gegadigden in ogenschijn genomen kunnen worden.

14 november 1777

W. ATZEMA in qlté gedenkt publyk bij strijkgeld te verkoopen (waar van de dag en plaatze ten eersten nader zal worden bepaald) een deftige groote boeren plaatze met de vaste beklemminge van 104 grazen kostelijk bouw en weyde landen, staande en geleegen te Grijpskerk in de Westerhorn, zoo thans bij Jacob Pieters word bewoond en gebruikt.

25 november 1777

W. ATZEMA in qlté gedenkt op Dingsdag den 9 December 1777 's avonds 6 uur ten huize van de wijnh. J. Pot in de Soppige Peer te Groningen publyk op strijkgelds conditien te verkoopen een groote behuizinge en schuure met de vaste beklemminge van 104 grazen kostelijk hoog bouw, weyde en hooylanden, staande en geleegen te Grijpskerk in de Westerhorn, zoo thans door Jacob Pieters word bewoond en gebruikt. Welke landerijen 's jaars tot een vaste huure zullen doen 300 car. gls., waar van de koopconditien vijf dagen bevorens ten huize opgem., als mede bij Frerik Jans te Grijpskerk gezien en gelezen konnen worden.

12 december 1777

W. ATZEMA in qlté gedenkt op Zaturdag den 27 December 1777 's avonds 5 uur ten huize van Frerik Jans, kastelein te Grijpskerk, publyk bij strijkgeld te verkoopen, in het geheel of in twee porcelen, als: I. Een deftige heeren plaatze met de vaste beklemminge van 68 grazen land, staande en geleegen te Grijpskerk in de Westerhorn, thans bij Jacob Pieters en vrouw gebruikt, welke landerijen 's jaars tot huure zullen doen 136 gls. II. De vaste beklemm. van 36 grazen kostelijk hoog land, mede te Grijpskerk bij Aikema Bosch geleegen en bij dezelve in gebruik, zullende 's jaars tot huure doen 164 gls., waar van de koopconditien 5 dagen bevorens ten huize van verkoop geleezen konnen worden. Iemand inmiddels genegen zijnde beyde porceel uit de hand te koopen kan zig bij de verkooper vervoegen.

9 januari 1778

Met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeellangewolt gedenkt de E. JACOB HINDRIKS wedw. bij strijkgeld te laaten verkoopen haare behuisinge staande tot Grijpskerk, voorzien met twee kamers, ruim voorhuis en agterhuis, met een put en regenwaatersbak en een mooie tuin daar agter; deze verkoopinge zal zijn op Vrijdag den 16 Januari 1778 's avonds om 5 uur ten huize van Harm Hindriks tot Grijpskerk.

Bij akte van 15 oktober 1778 verkoopt Stijntje Hillebrands, de in Niehove wonende weduwe van Jacob Hindriks, voor 571 gulden en 10 stuivers haar huis aan Monsr. J.L. Lenting en zijn vrouw Meinardina Bolt. Het huis staat aan de noordkant van de straat in Grijpskerk (toegang 735, inv.nr. 78, pagina 181).

31 maart 1778

Een HUIS en hof 'er agter, in het midden van Grijpskerk, bekwaam tot allerhande negotie of handwerken, te huur of te koop, tegens May, te bevragen bij J.L. Lenting, silversmid aldaar.

3 april 1778

Met CONSENT van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt zal op Vrijdag den 10 April 1778 des nademiddags om vier uuren, ten huize van Sjourt Willems Cleveringa te Grijpskerk, bij strijkgeld worden verkogt eene behuizinge zijnde een smitterij te Grijpskerk, laatst door Daniel Johannes en vrouw bewoond: zullende de conditien 3 dagen bevorens ten huize van verkoop te vinden zijn.

7 april 1778

Met CONSENT van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewolt gedenkt de koopm. Jan Jans op Donderdag den 9 dezer des nademiddaags om vier uuren ten huize van Sjourt Willems Cleveringa te Grijpskerk aan de meestbiedende publik bij strijkgeld te doen verkoopen de behuisinge met de beklemming van 55 grazen land onder Grijpskerk, thans bij Albert Aries en vrouw wordende bewoont en gebruikt, zullende de conditien ten huize gem. van nu af te vinden zijn.

10 april 1778

W. ATZEMA in qlté gedenkt op Vrijdag den 24 April 1778 's avonds precies te 6 uur ten huize van Monsr. J. Sevenstern naast het Prov. Collecthuis te Groningen publyk bij strijkgeld te verkoopen den eigendom van volgende goederen. [...] V. Een behuist heemstede te Grijpskerk, bij Evert Jans in gebruik, 's jaars voor 6 gls. en 3 jonge hanen. [...]; alles breder in de billetten gespecificeert.

17 juli 1778

Met permissie van het Hoog E.E. Gerigte van Westerdeellangewolt gedenkt de E. FREERK HENDRIKS op Dingsdag den 28 Juli 1778 te Grijpskerk, ten huize van Sjoert Willems, nademiddags om 2 uur te verkopen een extra heerlijke stelmakerij, waar in lange jaaren het stelmaken is gedaan, staande en geleegen te Grijpskerk, tegens over de Kerk, doende 's jaarlijks aan de Wel Ed. Gestrenge Heer J.G. Geertsema, Heer van Tjallema, tot grondpagt vijf gulden, en daags daar aan volgende, zijnde den 29 Juli, ten bovengemelde huize zal worden verkogt het gereedschap aan deze stelmakerij behoorende.

8 september 1778

Iemand geneegen zijnde een PELMOLEN te koopen, om af te breken, staande te Pieterzijl, kan Jelmer Steenhuizen daar over aanspreken te Grijpskerk.

16 oktober 1778

Met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewold gedenken de diaconen van BOERUM in qlté publyk op strijkgelds conditien te verkoopen eene behuizinge met een tuin, staande en geleegen in de Westerhorn onder Grijpskerk, laatselijk door Cornellis Doedens en vrouw als eigenaars bewoond; zullende deeze verkooping zijn op Donderdag den 22 October naastkomende des avonds te 5 uur ten huize van Sjoert Willems Cleveringa, kastelein te Grijpskerk.

6 november 1778

Met consent van het E.E. GERIGTE van Westerdeel Langewold gedenkt de weduwe van de E. SJABBE ROELFS op Vrijdag den 27 November 1778 des avonds om vijf uur ten huize van de kastelein Frerik Jans te Grijpskerk publyk bij strijkgeld te verkoopen. I. Een kostelijke boere plaatze, bestaande in eene behuizinge, schuur en annexen benevens de vaste en altoosduurende beklemming van vijf en tagtig en een halve pondemaaten best en uitnemend groen en bouwland, doende tot een jaarlijksche vaste huur drie honderd car. guldens. II. Mede een kostelijke boere plaats, bestaande insgelijks in één boere behuizinge, schuur en annexen met de vaste en altoosduurende beklemming van zestig en een halve pondemaaten best en uitnemend groen en bouwland, doende tot een vaste jaarlijksche huur twee honderd en twaalf guldens: zijnde deeze beide plaatzen en onderhorige landerijen geleegen te Pieterzijl, onder Visvliet, en kunnen dezelve dagelijks door de gegadigden worden bezien en de koopconditien agt dagen voor de verkoopdag ten huize van verkoop en van Monsr.J.S. Damstee in de gouden Roemer te Groningen geleezen worden.

12 februari 1779

Met consent van het E.E. Gerigte van WESTERDEEL LANGEWOLT gedenken de voorstanderen over de minderjarige kinderen van wijlen FRERIK EVERTS en GEERTJE ALBERTS publyk op strijkgelds conditien te verkopen een deftige behuizinge, zijnde een neringrijke en welbeklante bakkerij, staande en geleegen aan de straat te Grijpskerk, doende tot jaarlijksche grondpagt vijf guld. tien stuvers, benevens al het bakkers gereedschap daar toe behoorende: zijnde deeze behuizinge voorzien met een groote voorkamer, spatieus voorhuis, een kleindere agterkamer, bakhuis en schuur, met een tuintje 'er agter. Deze verkooping zal geschieden op Donderdag den 25 Februari naastkoomende des avonds te 5 uur ten huize van kastelein Frerik Jans te Grijpskerk, alwaar, gelijk mede ten huize van Monsr. J.S. Damstee in de Gouden Roemer te Groningen, de conditien drie dagen voor de verkoopdag te zien en te leezen zullen zijn, kunnende deze behuizinge dagelijks door de gegadigden in ogenschijn worden genoomen.

Blijkens een akte van verkoop van 1 mei 1779 verkopen Claas Jans, voormond en Ewold Eppes, sibbevoogd, optredende mede namens de vreemde voogd Dirk Jelmers Steenhuizen over de minderjarige kinderen van wijlen Frerik Everts en Geertje Alberts de bakkerij voor 2.455 gulden (inclusief het bakkersgereedschap) aan Sijtse Ritsma en Sijtske Edsges (toegang 735, inv.nr. 78, pagina's 187 en 188).

2 april 1779

Met consent van het E.E. Gerigte van Westerdeel Langewold gedenkt de E. FREERK HENDRIKS en cons. bij strijkgeld te verkoopen een behuizinge, zijnde een deftige kuiperij, met het gereedschap, staande en gelegen te Grijpskerk, doende 's jaarlijks aan de Wel Ed. Gestr. Heer J.G. Geertsema, Heer van Sjallema, tot grondpagt drie gulden. Deeze verkopinge zal zijn op Maandag den 12 April ten huize van Harm Hendriks, kastelein te Grijpskerk, 's avonds om vijf uur.

13 april 1779

W. ATZEMA in qlté gedenkt op Vrijdag den 30 April 1779 ten huize van de wijnh. J. Pot in de Soppige Peer te Groningen publyk aan de meestbiedende bij strijkgeld te verkoopen. [...] II. Den eigendom van 67½ grazen en 32 roeden land onder Grijpskerk gelegen, wordende door Sytze Jacobs en vrouw onder hunne behuizinge daar op staande onder vaste beklemming gebruikt, 's jaarlijks voor 311 car. gls.; alles breder In de aangesl. billetten gespecificeert.

9 november 1779

De koopman FRERIK JANS presenteert vrij uit de hand te verkoopen zijne hegte en sterke behuizinge, zijnde een neringrijke herberg, staande op eigen grond aan de straat te Grijpskerk, voorzien met ruime en vrolijke vertrekken, groote schuur, waar in verscheidene spatieuze stallingen voor paarden en beesten, met een breede kamp, dienende tot een zeer geryflyke aan- en oprede na de stalling dezer behuizing: zijnde voorts deze herberge, zoo wegens deszelfs stand, als anders, zeer geschikt om daar in die kostwinning tot genoegen en gemak der passagiers en handeldrijvende kooplieden met voordeel te kunnen exerceren. Wie gading maakt kan denzelven daar over komen spreken.

28 december 1779

Met consent van het E.E. Gerigte van WESTERDEEL LANGEWOLT gedenkt de wedw. van Jan Nannings en consorten in qlté publyk op strijkgelds conditien ten huize van de E. Harm Hindriks, castelein in de Groninger Tooren tot Grijpskerk, op den 7 January 1780 's avonds te vijf uur te verkopen. I. De Rogge Molen tot Grijpskerk met het Molenaars Huis daar naast aangelegen op pagtgrond. II. Een deftige behuizinge, zijnde een welbeklante kremerij, mede tot Grijpskerk, aan de straat staande, zijnde deze porcelen wegens derzelver goede situatie en neringrijkheid zeer recommendabel en daagelijks ten dienste der gegadigden te zien, gelijk mede de conditien van verkoop drie dagen bevorens de uitveiling ten huize van Monsr. J.S. Damstee in de Gouden Roemer te Groningen en van gemelden Harm Hindriks tot Grijpskerk.

Verder lezen?