Grijpskerk

lijst van karspellasten (1836)

Bron: Karspellasten van Grijpskerk, Mr. H.O. Feith, uitg. W. Zuidema Groningen 1840

De karspellasten werden geheven om het traktement van predikant en schoolmeester te betalen. De heer Feith heeft zijn boek geschreven omdat twee landbouwers weigerden de karspellasten te betalen, namelijk Jene Geerts Sijtsma en Luitje Eijes Wiersema. Beide weigeraars werden door Gedeputeerde Staten veroordeeld om de lasten alsnog te betalen.

Op blzz. 68 en 69 staan lijsten van karspellasten vermeld die voor genealogen interessant kunnen zijn.

Lijst van Karspellasten der landgebruikers van Grijpskerk en de Westerhorn, waarvan jaarlijks moet worden opgebragt tot tractement aan den Predikant honderd achttien guldens en dertig centen, en aan den Schoolmeester alhier drie en twintig guldens vijftig centen, verschijnende telkens den laatsten Maart van ieder jaar.

Namen der Landgebruikers Grasen Aanslag
Reit H. Reitinga
30
2
10
Wed. H. Schutteboer
5
0
35
Jacob Jans en Conf.
4
0
28
Garmt P. Harkema
7
0
49
Jochgum Fokkenga
5
0
35
Wed. Nauta
27½
1
92½
Wed. P. Harkema
16½
1
17½
Wed. Jan Lubbes
1
0
07
Jan Harms Stol
0
24½
Berend S. Rijpema
9
0
63
Willem Garmts
9
0
63
Pier L. Piers
3
0
21
Erven Ber. Hendriks
9
0
63
Wed. Jelle Eibels; nu Mente J. Ploeg
¾
0
05
Erven Klaas Dam
4
0
28
Mente Ploeg
8
0
85
Tjerk O. Hoogeveen
0
38½
Derk Havenga
0
52½
Derk F. Lettinga
12
0
84
Jan Schurn Ritsema
67
6
52
Eelke L. Dijkstra
108
10
56
Jan Klasen de Vries
69
6
85
Tjeert L. van Dellen
80
9
60
Klaas J. van der Leij
22
2
07
Wed. S.E. Sennema
70
8
40
Hendr. J. Veenema
67
7
51
Meerten P. Boersema
97
10
08
Erven K.J. Poll
88
9
16
Klaas P. Mulder
50
7
00
K.P. Mulder en Cf.
67
8
51
Jeene G. Sijtsma
92
9
20
Pieter Bindervoet
115
12
65
R.W. v. Holdinga
35
3
27½
Sijtze O. de Waard
25
2
37½
Harm J. van Werden
15
2
01
Korn. J. Gaarkeuken
20
2
20
Sijtze G. Veldman
10
10
10
Kerkvoogden te Grijpskerk
11
1
65
Luitje E. Wiersma
23½
3
30
Adde H. Woest
5
0
75
Jan H. Juursema
12
1
65
Kornelis J. Kooi
5
0
70
Sijtske E. Teenstra
9
1
30
Wed. Jan Egberts
7
0
98
Tjerk J. Boersema
6
0
86
Wed. J. ten Hoorn
7
0
67
Roelf S. Wiersema
5
0
50
Oege K. Mellema
5
0
50
Wed. E.A. Gorter
7
0
98
Klaas Wolters
6
0
84
Derk A. Boersema
11
1
50
Joh. P. Hakkema
13
1
82
Hotje L. v.d. Ploeg
5
0
50
Klaas D. de Boer
5
0
50
Wed. W.S. van der Molen
17
2
43
Wed. F.H. Feerenga
13
1
82
Wed. H. Winius
13
1
80
Jan Kl. De Poel
4
0
40
Pieter K. Noordhof
1
0
10
Totaal Grijpskerk en Westerhorn
1454¾
156
63½

Lijst van Karspellasten en Zijlschot van de drie Waarden, overeenkomstig de Matrice van de verponding op de grasen gebragt, als zijnde naar de nieuwe orde van zaken meer geschikt, moetende van het hooge land negen centen, van het middelland en binnenkwelder zeven centen, en van het lage land en buitenkwelder vier centen jaarlijks per gras worden opgebragt, waarvan tot tractement aan den Predikant te Grijpskerk honderd vijf en zestig, en aan den Schoolmeester alhier drie en dertig guldens moet worden voldaan, hetwelk komt te verschijnen op den laatsten April van ieder jaar, zijnde de overige penningen voor den opbeurder; zijnde het Zijlschot, op denzelfden voet als van ouds, hiernevens geplaatst. 

Namen der Landgebruikers Grazen Opbrengst der Karspellasten Opbrengst van het Zijlschot Totale aanslag
Hoog land Middel land Laag land
Harm J. van Werden
71
0
0
6
39
0
71
7
10
Wed. D.I. Seeckema
84
0
0
7
56
0
55
8
11
Wed. Jan Broers
59
12
0
6
15
0
32
6
47
Pieter D. Teenstra
80
0
0
7
20
0
50
7
70
Arend P. de Boer
89
2
0
8
15
0
91
9
06
Wed. A.M. Douma
59
9
0
5
94
0
68
6
62
Pieter B. Steenhuisen
83
0
0
7
47
0
52
7
99
Rendert K. de Vries
67
3
0
6
24
0
66
6
90
Harke Writzers
82
0
0
7
38
0
80
8
18
Harm Gaikema
160
0
0
14
40
0
50
14
90
Jan Krans
96
0
0
8
64
0
45
9
09
Popke Gaikema
70
0
0
6
30
0
00
6
30
Jan F. Koopmans
78
0
0
7
02
0
35
7
37
Derk A. Boersema
61
0
0
5
49
0
61
6
10
Kornelis Gaarkeuken
35
0
0
3
15
0
35
3
50
Pieter J. Ritsema
97
0
0
8
73
0
97
9
70
Wed. J.W. Krijthe
80
9
0
7
83
0
85
8
68
Menne A. Douma
87
12
0
8
67
0
82
9
49
Jan Kl. de Waard
100
22
0
10
54
0
80
11
34
Hendrik Hofman
48
0
0
4
32
0
36
4
68
Erven A.T. Wiersema
21
0
0
1
89
0
21
2
10
Klaas K. de Waard
146
0
0
13
14
0
62
13
76
Klaas P. Mulder
9
0
0
0
81
0
09
0
90
K.P. Mulder en Cf.
20
0
0
1
80
0
20
2
00
D.M. Teenstra
78
0
5
7
22
0
06
7
28
Jan H. Seeckema
84
0
5
7
76
0
00
7
76
Sijtze O. de Waard
78
0
0
7
02
0
78
7
80
Arend S. Dijkstra
62
4
0
5
86
0
32
5
60
Sijtze G. Veldman
56
0
0
5
04
0
56
5
60
Wed. J.R. Setsma
48
0
0
4
36½
0
48½
4
85
Hendrik S. Dornbos
59½
0
1
5
35
0
60
5
95
R.W. van Holdinga
5
0
0
0
45
0
05
0
50
Jan Kl. de Poel
6
0
0
0
54
0
06
0
60
Totaal
2258½
73
11
208
81½
15
74½
224
56

Karspellasten van Grijpskerk en Westerhorn                ƒ156-63½

Karspellasten van de Waarden                                   ƒ208-81½

Totale som                                                             ƒ365-45

 

Aan den Predikant. Van Grijpskerk en Westerhorn       ƒ118-30

Aan den Schoolmeester. Van idem                             ƒ  23-50

Aan den Predikant. Van de Waarden                          ƒ165-00

Aan den Schoolmeester. Van idem                             ƒ  33-00

Totale som                                                             ƒ339-80