Kollum

adresboek Kollum 1928 (met dank aan Tresoar)

In totaal zijn er 544 gezinshoofden. De 10 meest voorkomende beroepen zijn:

Naam Beroep Huisnr.
A
Aalderson, J. Koopm. A 50
Adema, W. Smid A 80
Agema, J. Veeh. A 187
Allaart, J. Predikant B 444
Alting, A. Rentenier B 295
Alting, J. Veehouder B 278
B
Bakker, A. Veehouder A 86
Bakker, H. Arbeider A 279
Bakker, H. Schoenm. B 411
Bakker, J. Veehouder A 170
Bakker, K. Rentenier A 82
Bakker, P. Veehouder B 258
Bakker, R. Melkrijder B 330
Bakker, S. Veehouder A 295
Bakker, S. Veehouder B 268
Banda, T. Uitgever B 98
Banga, K. Arbeider A 213
Barkmeijer, J. Jr. Houthandel B 337a
Barkmeijer, J. Sr. Houthandel B 443
Barkmeijer, P. B 337
Barkmeijer, wed. Tj. B 337
Bastra, P. Rijwielh. B 445
Beerstra, J. Veeh. B 270
Beerstra, L. Smid B 159
Beerstra, S. Smid B 124
Beiboer, J. Rentenier B 409
Beiboer, L. Veeh. A 280
Beiboer, M. Veehouder B 272
Beitschat, E. Caféhouder B 3
Beitschat, S. Kruidenier B 33
Bekker, H. Veldwachter B 70
Benedictus, J. Veeh. A 331
Benedictus, J. Slager B 89
Bergsma, J. Arbeider B 325
Bierma, L. Veehouder B 275
Bierma, P. Veehouder A 336
Bloemsma, P. Schilder B 65
Boer, A.K. de Veeh. B 271e
Boer, B. de Koopman A 74
Boer, E. de Fabr.arb. A 135
Boer, E. de Timmerm. B 284
Boer, J. de Schoenm. B 29
Boer, M. de Timmerm. B 272a
Boersma, D. Veehouder A 284
Boersma, J. Veehouder A 144
Boersma, W. Slager A 61
Boksma, J. Metselaar B 402
Bokstra, A. A 49
Bokstra, R. Arbeider A 236
Bolthuis, Th. Veehouder A 185
Boltjes, G. Timmerm. B 402f
Bonga, J. Koopman A 68a
Boonstra, H. Arbeider A 303
Boonstra, K.J. Rietdekker B 402a
Boorsma, G. Brievenbesteller B 331
Boorsma, W. Rijwielhersteller A 105
Borst, W. Veehouder A 11
Bos, F. Arbeider A 194
Bos, F. Koopman B 25
Bos, J. Koopman A 272
Bosgraaf, F. Monteur B 128
Bosgraaf, F. Arbeider B 259
Bosgraaf, G. Arbeider B 288
Bosgraaf, J. Veehouder B 279
Bosgraaf, J. Arbeider B 288a
Bosgraaf, J. Veehouder B 316
Bosgraaf, T. Melkrijder A 127
Bosma, A. Veehouder A 159a
Bosma, A. Aannemer B 402c
Bosma, A.J. Koopman B 402c
Bosma, S. Bakker B 18
Bottema, K. Veehouder A 159
Bouma, F. Bakker B 402n
Bouma, U.S. Bakker B 26
Bouwer, H. Caféhouder B 142
Bouwer, J. Monteur B 353
Bouwstra, E. Arbeider A 205
Braaksma, J. Arbeider A 178
Braaksma, S. Brievenbesteller B 382
Brandsma, F. Koopman B 342
Brandsma, J. Klerk B 342
Brandsma, T. Rentenier B 313
Brandsma, W. Veehouder A 331a
Bremer, A. Arbeider A 204
Bremer, G. Bakker A 235
Brinkman, E. Arbeider A 257
Brinkman, G. Veehouder B 240
Brinkman, J. Arbeider A 256
Brinkman, L. Arbeider A 263
Brinkman, R. Veehouder A 240
Broersma, F. Veeh. B 271d
Broersma, H. Schipper B 175
Broersma, J. Kapper A 59
Broersma, J. Brievenbesteller B 362
Broersma, R. Winkelier B 143
Broersma, T. Veehouder B 271d
Broersma, T. Veehouder B 217
Brongersma, wed. G. Winkelierst. A 97
Brongersma, H. Koopm. B 171
Brongersma, P. Koopm. B 167
Brug, S. v. d. Postdirecteur B 4
Bruine, D. de Arbeider B 380
Bruine, P. de Arbeider B 241
Buikema, H. Grutter B 145
Burgsma, S. Arbeider A 299
Buwalda, M. Koperslager B 450
Bij, A. v. d. Onderw. A 20
Bij, M. v. d. Veehouder A 168
D
Dam, D. Arbeider A 298
Dam, D. Veehouder A 239
Dam, D.D. Slager A 259
Dam, D. Koopman A 149
Dam, E. Arbeider A 184
Dam, E. Slager A 277
Dam, F. Veehouder A 239
Dam, J. Arbeider A 237
Dam, P. Arbeider A 273
Dam, S. Arbeider A 246
Davids, S. Veehouder B 312
Delfstra, E. B 366
Dellen, I. van Veehouder A 182
Detmar, D. Timmerm. B 420
Detmar, S. Timmerm. A 19
Dillema, A. Koopman B 183
Dillema, A. Kuiper B 146
Dillema, K. Veehouder A 146
Doorenbos, J. Predikant B 148
Douma, B. Veehouder A 286
Douma, F. Veehouder A 165
Douma, G. Landb. A 217
Douma, R. Veehouder B 290a
Draisma, J. Armmeester B 160
Draisma, J. Schilder B 386
Draisma, R. Kantoorbed. B 160
Dijk, F. van Veehouder A 324
Dijk, Gebr. Van Veehouders A 215
Dijkstra, A. Koopman A 41
Dijkstra, D. Arbeider A 309
Dijkstra, D. Straatrein. A 363
Dijkstra, G. Arbeider A 305
Dijkstra, H. Assuradeur B 107
Dijkstra, H. Levensverz. agent B 402o
Dijkstra, I. Aannemer B 402ij
Dijkstra, J. Veearts B 415
Dijkstra, K. Voerman B 48
Dijkstra, M. Veehouder B 313
Dijkstra, wed. P. Winkel. A 254b
Dijkstra, R. Veehouder A 335
Dijkstra, S. Horlogemaker A 102
E
Eelkema, wed. J. B 109
Ek, F. van Bakker B 28
F
Faber, K. Onderw. A 113
Faber, R. Veehouder A 173
Faber, S. Schoenm. B 11
Feenstra, S. Kleermaker A 79
Feenstra, S. B 437
Feitsma, wed. D. B 120
Feitsma, G. Veehouder A 334
Feitsma, J.E. Rentenier A 196
Feitsma, J. veehouder B 132
Fokkens, B. Veehouder B 293
Fokkens, G. Veehouder B 294a
Fokkema, F. Veehouder A 328
G
Ganzevoort, G. Slager B 144
Ganzevoort, K. Wagenm. B 336
Ganzevoort, K. Koopman A 1
Ganzevoort, M. Koopman B 178
Ganzevoort, P. Slager A 33
Giesen, G.A. v. d. Klerk B 160
Goede, B. de Melkventer B 193
Gorter, H. Rentenier A 87
Gorter, K. Meubelm. B 149
Gorter, T. Arbeider A 248
Gosliga, L.P. Bakker A 65
Groefsema, E. Kommies B 357
Groenbroek, J. Chef-monteur B 43
H
Haan, W. Veehouder B 85
Haan, J. de Veehouder B 306
Hanenburg, S. Winkelier B 130
Harsma, H. Arbeider A 98
Heeger, J. Manufacturier A 55
Heeger, J. Manufactur. B 402d
Heeger, O. Manufactur. B 162
Heidanus, P. A 93
Heidanus, S. Veehouder A 56
Heide, S. v. d. Rijwielh. B 436
Heins, J. Timmerm. B 402b
Heins, W. Timmerm. B 387
Helderman, F. Hoofd der school B 388
Hermanides, J. Timmerm. B 367
Hesse, mevr. B. A 88
Hiemstra, G. Veeh. B 290
Hiemstra, J. Veeh. A 68
Hiemstra, J. Bakker B 2
Hiemstra, R. B 110e
Hoekstra, R. Rentenier A 42
Hoekstra, mej. S. Onderwijzeres B 90
Hoekstra, T. Koperslager B 10
Hofman, T. Goudsmid A 120
Holtsema, wed. E. A 201
Holwerda, C. Bakker B 8
Hoof, A. Timmerm. B 68e
Hoog, J. de Arbeider A 244
Horn, A. v. d. Veeh. A 176
Horn, A. v. d. Koster B 438a
Horn, D. v. d. Veeh. B 66
Horn, J. v. d. Veeh. A 163
Horn, J. v. d. Schilder B 69
Horn, J. v. d. Arbeider B 402g
Horn, K. v. d. Veeh. B 328
Horn, S. v. d. Schilder B 334
Horn, T. v. d. Arbeider A 130
Horn, T. v. d. Veehouder B 327
Horn, W. v. d. Melkr. B 59
Houwink, wed. A. B 9
Hoving, B. Goudsmidskn. B 397
Huisman, H. Arbeider B 192
Huisman, W. Klompmak. B 346
Huizinga, J. Arbeider B 226
I
Inia, P. Veehouder A 294
J
Jacobi, F. Landb. A 200
Jager, E. de Wijkzuster B 395
Jager, H. de Arts A 115
Jong, D. de Veehouder B 304
Jong, G. de Bakker B 41
Jong, J. de Voerman B 410
Jong, J.E. de Veehouder A 287
Jong, J.S. de A 83
Jong, P. de Veehouder A 69
Jong, S. de Slager A 111
Jongh, D. de Zaakwaarnemer B 127
Jongstra, J. Politie dien. B 398
K
Kammen, C. van A 75
Kammen, J. van Gem. secretaris A 36
Kammen, M. van Schilder B 404
Kater, S. B 243
Kats, B. Timmerm. B 123
Kazemier, S. Arbeider A 158a
Kempenaar, D. Winkelier A 45
Kempenaar, J. Veeh. B 292
Ketellapper, H. Evangelist B 414
Kingma, A. Arbeider A 318
Kingma, L. Veehouder A 174
Kits, J. Machinist A 37
Kits, S. Onderw. B 402m
Klaver, A. Veehouder B 286
Klaver, G. Letterzetter B 350
Klaver, H. Rentenier B 110
Klinkert, T. Verver B 32
Klok, J.C. Hulpkeurmeester B 393
Kloosterman, A. Veeh. B 29
Kloppenburg, D.E. Veehouder B 264
Kloppenburg, E. Rentenier B 433
Kloppenburg, G. Renten. B 125
Kloppenburg, W.E. Veehouder A 300
Kokmeijer, T. B 407
Kooi, E. Koopman A 226
Kooi, J. Timmerm. B 39
Kooi, N. Veehouder B 223
Kooi, K. v. d. Renten. B 403
Kooi, IJ. v. d. Veeh. A 292
Koops, Tj. Winkelier B 440
Kootstra, G. Veehouder A 147
Kramer, P. Veehouder A 166
Krol, B. Veehouder A 287a
Krol, H. Veehouder B 435
Krol, R. Rentenier B 121
Kruizinga, P.E. Caféhouder B 155
Kuiken, J. Landbouwer A 221
Kuin, P. Winkelier B 30
Kuitert, J. Veehouder A 333
Kuitert, S. Veehouder B 269
Kuperus, W. Winkelier B 392
L
Laan, E. v. d. Timmerm. A 84
Laan, F. v. d. Timmerm. A 85
Laan, M. v. d. Landb. A 212
Laan, T. v. d. Veeh. A 161
Land, J. Gem. ontvanger B 114
Land, O. Schoenm. A 124
Land, J. v. d. Arbeider B 238
Leest, F. v. d. Manufacturier A 119
Leest, W. v. d. Wink. A 113
Leeuw, A. de Horlogem. B 402s
Lettinga, R. B 88
Leij, A. v. d. B 29
Leij, D. v. d. Veeh. B 129
Leij, J. v. d. Veeh. A 154
Leij, P. v. d. Veeh. B 129
Leij, R. v. d. Arbeider B 227
Leij, S. v. d. Arbeider A 249
Loon Glastra, K. van Onderwijzer B 391
Loonstra, J. Veeh. B 320
Loonstra, S. Veeh. B 282
Luinstra, E. Rentenier B 135
Luinstra, wed. K. Veeh. A 329
Luinstra, R. Veeh. B 108
Lulofs, F. Arbeider A 180
Lulofs, G. Koopman A 152
Lulofs, J. Veeh. A 181
Lune, B. v. Timmerm. A 301
Lune, D. v. B 408
Lune, H. v. Verlofhouder B 276
M
Malda, J. Wagenm. A 186
Marrum, K. v. Hoofd eener sch. A 264
Mebius, R. Boekhandel B 7
Medenblik, J. Veeh. A 155
Meer, K. v. d. Armvader B 446
Meer, S. v. d. Arbeider A 283
Meer, S. de Arbeider A 243
Meersma, H. Timmerm. B 399
Meersma, J. Timmerm. B 195
Meinardij, mej. Onderwijzeres A 53
Meinema, H. Caféhouder A 48
Meinema, R. Melkcontrol. B 333
Mercuur, T. Reiziger B 39
Meulen, F. v. d. Timm. A 232
Meulen, H. v. d. Timm. A 104
Meulen, S. v. d. Arbeider A 306
Meijer, D. Conciërge B 75
Miedema, F. Veeh. A 197
Miedema, wed. K. Koopvrouw A 81
Miedema, Tj. Rijksveldw. B 402b
Mol, F. Letterzetter B 396
Muller, G. Veeh. A 181a
Muller, J.I. Manufacturier B 13
Muller, L. Timm. A 267
N
Nauta, J. Veeh. A 276
Nauta, R. Veeh. G 245
Nicolai, L. Veeh. A 289
Nicolai, N. Veeh. B 317
Nicolai, P. Grofsmid A 63
Nicolai, S. Veeh. A 285
Nicolai, S. Veeh. A 288
Nicolai, W. Arbeider A 319
Nieland, W. B 110d
Nieuwenhuis, J. Arbeider A 13
Nieuwenhuis, K. Veeh. A 158
Nieuwenhuis, M. Arbeider B 110a
Nieuwenhuis, O. Arbeider B 240
Nieuwenhuizen, G. Techn. b. d. Rijkswaterstaat B 402x
Nieuwijk, W. Veeh. B 260
Noordhof, mej. J. Winkelierster A 54
Noordhuis, R. Veeh. A 141
Noorman, G. Letterzetter B 365
Numan, J. Koopman A 116
O
Oevering, B. Veeh. B 285
Offringa, D. Arbeider A 171
Offringa, P. Gemeente-architect A 114
Oldenkamp, P. Rijksontv. B 394
Olij, P. Drogist A 58
Oppedijk, K. Stoombootondernem. B 425
Oosterhof, S. Veeh. A 143
Osinga, S. Koopman B 402k
Oudman, J. Arbeider A 241
Oudman, P. Veeh. A 151
Ozinga, A. Winkelier A 1
Ozinga, F. Winkelier B 443a
P
Pilot, P. Arbeider A 193
Pilot, T. Timmerman B 375
Ploeg, J. v. d. Arbeider B 351
Ploeg, M v. d. Schilder A 94
Ploeg, P. v. d. Goudsmidsknecht B 402q
Ploeg, R. v. d. Landb. A 202
Poelstra, H. Arbeider A 323
Poelstra, J. Arbeider B 303
Poortinga, A. Landb. A 307
Poortinga, J. Veeh. B 360
Poortinga, J. B 406
Poortinga, P. B 426
Post, J. Sigarenhandel A 47
Postma, F. B 321
Postma, G. Arbeider A 224
Postma, H. Schipper A 34
Postma, J. Winkelier A 66
Postma, J. Letterzetter B 377
Postma, M. Arbeider A 198a
Postma, R. Arbeider A 3
Postma, S. Arbeider A 192
Prins, wed. P. B 110e
Pruiksma, J. Slager B 76
Pijnacker, J. en E. Timmerlieden B 16
Pijnacker, J. Aann. B 374
Pijnacker, J. Timm. B 413
R
Radema, O.B. Goudsmid B 12
Reiber, B. Schilder B 254c
Reitsma, E. Arbeider A 282
Reitsma, K. B 111b
Riemersma, mej. H. Bewaarsch. houderes A 78
Riemersma, J. Arbeider A 311
Riemersma, T. Melkventer A 91
Riemersma, T. Timm. B 402e
Rollingswier, M. Arb. A 203
Roorda, F. Veeh. B 298
Roorda, G. Meteropnemer B 338
Roorda, H. Veeh. A 228
Roorda, M. Veeh. B 315
Runia, B. Onderw. B 402l
S
Sangers, W. B 428
Saterdag, S. Letterz. B 354
Schaap, H. Timm. A 18
Schaafsma, G. Veldw. B 71
Scheepstra, J. B 73
Scheepvaart, K. Rentenier B 24
Scheepvaart, K. Timm. B 402h
Scheepvaart, W Timm.. B 402u
Schippers, J. Veeh. A 137
Sikkens, S. Koster B 140
Sipkema, J. Veeh. G 280
Sjaarda, T. Veeh. A 330
Sjoeks, P. Veeh. A 321
Slagter, H. Arbeider A 198
Slagter, J. Arbeider A 211
Slikke, G.J. v. d. Onderwijzer B 402zbis
Smids, J. Turfhandel B 220
Smids, K. Veeh. A 148
Smids, L. Veeh. A 142
Smids, R. Slager B 237
Smits, F. Arbeider A 275b
Spoelstra, H. Veeh. A 145
Spijkerman, A. Winkel. A 76
Spijkerman, H. Veeh. B 326
Starkenburg, J. Wagenm. B 112
Steeg, L. v. d. Stucadoor B 227
Steeg, P. v. d. Koopman A 108
Steegstra, A. Rentenier A 71
Steenhuizen, G. Boekh. B 116a
Steenhuizen, J. Veeh. A 89
Stegewans, H. Arbeider B 49
Stegewans, J. Veeh. B 19
Stellingsma, J.IJ. Klerk B 400
Stelma, J. B 111
Steringa, M. Veeh. A 177
Stiensma, J. B 442
Stiksma, B. Veeh. B 332
Straatman, G. Kapper A 126
Straatsma, C. Veeh. A 169
Streekstra, N.F. Boekhandel A 118
Stuur, K. Rijwielh. B 153
Stuur, mej. W. Koopvr. B 14
Suurmans, mej. A. Koopvr. B 15
Sijbesma, mej. M. Directrice huishoudschool B 338
Sijtsma, Gez. B 72
T
Tabak, R. Fruithandel B 31
Tamsma, F. Bakker B 352
Tamsma, J. Onderw. B 352
Tamsma, S. Klerk B 352
Terpstra, R. Onderw. B 68b
Tilma, J. Arts B 119
Tilstra, J. B 402t
Timmer, J. Kommies B 402x
Timmer, J. Onderw. B 402x
Timmer, P. B 427
Tjepkema, S. Arbeider B 307
Tjoelker, M. Arbeider B 383
Toonstra, M. B 402r
Tijmstra, S. B 152
V
Valkema, R. Verzekeringsagent A 254c
Valks, S. Veeh. A 153
Veen, A. v. d. Veeh. B 299
Veen, E. v. d. Hoofd eener school B 131
Veen, G.H. v. d. Hoofd e. school A 189
Veen, H. v. d. Veeh. A 147
Veen, M. v. d. Onderw. B 402j
Veen, O. v. d. Kleerm. A 46
Veen, P. v. d. Arbeider B 266
Veen, B. van Koopvr. A 110
Veenstra, D. Arbeider B 262
Veenstra, O Schoenm. A 245
Veenstra, P Chauffeur B 156
Veenstra, R Veehouder A 140
Vegter, A. Veehouder A 292
Velda, J. Machinist B 22
Velda, J. Petroleumvent. B 190
Vellinga, J. Veehouder B 311
Visser, A. Hoofd eener school A 73
Visser, G. Levensverzeker. agent A 64
Visser, G. Koopman B 132
Visser, H. Metselaar B 180
Visser, H. Winkelier B 229
Visser, Kl. Veehouder B 271c
Visser, K. Venter B 50
Visser, P. Wegwerker B 402i
Vlieg, J. Veehouder A 162
Vlieg, wed. P. Veehoudst. A 86
Vries, O. Rentenier B 115
Vries, G. de Naaister B 448
Vries, J. de Arbeider A 231
Vries, J. de Veehouder A 281
Vries, J. de Groentenh. B 92
Vries, J. de Arbeider B 263
Vries, P. de Veehouder A 218
W
Wal, R. v. d. Veeh. B 310
Walda, A. B 95
Walda, D. Melkrijder A 183
Walda, H. Arbeider A 229
Walda, J. Arbeider A 258
Wassenaar, H. Arbeider A 150
Wassenaar, W. Arbeider B 224
Wassenbergh, F. Notaris A 60
Wassenbergh, M. Cand. notaris A 60
Wedzinga, B. Veehouder B 273
Weert, K. van Arbeider A 291
Weide, G. v. d. B 452
Werf, Gez. v. d. Winkeliersters A 44
Werf, A. v. d. Schipper B 439
Werf, J. v. d. Schipper B 432
Westerhof, L. Koopman A 10
Westerhof, W. Kopersl. B 159
Westerkamp, J. Onderw. B 5
Westra, A. Timm. B 371
Westra, D. Arbeider B 281
Westra, E. Veeh. B 300
Westra, K. Koopman A 31
Westra, W. B 412
Wiedema, J. Slager A 138
Wielinga, B. Veeh. B 267
Wielinga, K. Winkelier A 253
Wielsma, R. A 95
Wielsma, R. Arbeider B 324
Wieren, H. v. Veeh. A 218
Wiersma, E. Veeh. B 274
Wiersma, M. Arbeider A 230
Wiersma, M. B 86
Wiersma, T. Veeh. A 326
Wierstra, J. Veeh. A 92
Wit, S. de Klompm. B 415
Woldringh, J.J. Burgemeester B 122
Wouda, H. Koopman A 191
Wouda, M. Koopman A 220
Wouda, T. Arbeider A 254
Woude, G. v. d. Koopman B 332
Woude, I. v. d. Smid A 254a
Woude, J. v. d. Koopman B 344
Woudstra, W. Arbeider B 279
Wijbenga, J. B 356
Wijbenga, S. Veeh. A 290
Wijma, N. Veeh. B 118
Z
Zevenhoeken, R. Veeh. B 283
Zomer, A. Rijwielh. A 51
Zondag, H. Architect B 68a
Zuidersma, J. Koopman A 50
Zwaag, S. v. d. Veeh. A 176
Zwart, H. Timm. B 335
Zijlstra, A. Arbeider A 325