Kollum

lijst inwoners van Burum, Augsbuurt en Nieuw Kruisland in 1817

Bron: Tresoar, toegang 11, inventarisnummer 6278, nummer 194

Repartititie der som van tweehonderd en tien guldens over de in- en opgezetenen van de voormalige Gemeente Burum, toegestaan bij resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van de provincie Vriesland van den 3 February 1817 no. 10 teneinde te liquideren de pretensie, welke de Heer Enne Eeuwes Wiersma heeft op voorschr. Gemeente wegens de door hem uit eigen penningen ter somma voorschr. verschotene gelden tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welker leverancie de Gemeente Burum ingevolge aanschrijving van Heeren Commissarissen Generaal van den 11 Februarij 1814 destijds verpligt was.

Nummers der Huisen Namen en Voornamen der Contribuabelen Beroep Som tot welke zij zijn aangeslagen
Guldens Cents
No.
Burum
1 Lubbert Jans Radema Lakenkoper 1 "
8 Feike Jans Boersma Erven Boerderij 3 "
9 Enne Euwes Wiersma Landbouwer 5 "
12 Marten Euwes Wiersma Landbouwer 4 "
14 Jan Hendriks Mulder Bakker en Molenaar 1 "
16 Hendrik Everts Coopmans Wed. Vetweider en Landbouwer 3 "
20 Popke Klases van der Kluft Graanhandelaar " 50
23 Harke Lipkes Sipkes Houtkoper 2 "
25 Johannes Markes Leverings Wed. Tapper en Winkelierske " 50
27 Rendert Johannes Broekstra Grofsmid Tapper en Winkelier 1 "
31 Menne Pieters Haijema Wed: Koemelkerske " 50
42 Menne Repkes Zylstra Boerderij 1 "
44 J. K. Klamer Onderwijzer der Jeugd 1 "
49 Hendrik Johannes Suidersma Koemelker 2 "
51 Jan Feikes Boersma Graanhandelaar en weider 3 "
59 Romke Gerrits Wiersma Wed. Rentenierske " 75
63 Albert Willem Haag Ontvanger der Dir: Bel: 3 "
68 Klaas Egberts Groenman Landbouwer 4 "
69 Pieter Falks Tenga Uts. (= als boven?) 2 50
71 Louw Cornelis Wiersma Uts. 4 "
72 Louwe Elzes Sickema Uts. 4 "
73 Hendrik Harkes Gaikema Uts. 4 "
82 Durk Johannes van der Werf Uts. 3 "
89 Euwe Jans Broersma Uts. 3 50
90 Albert Jelles Rooda Wed: Uts. 4 50
96 Renze Egberts Hoekstra Tapper en Slagter " 35
104 Abel Symons Kloosterman Tapper en Winkelier " 50
106 Sjoerd Sikkes Sikkema Winkelier " 40
113 Jan Hendriks Bok Houtkoper en Wagenmaker 1 50
118 Harmen Eelkes Bakhuis Bakker 1 "
121 Klaas Hendriks Boks Wed: Grofsmidske " 50
135 Syger Johannes Dykstra Landbouwer 4 "
136 Jan Aukes de Vries Erven Uts. 5 "
137 Klaas Tjebbes Boonstra Erven Uts. 2 "
138 Pieter Netterts Postma Uts. 2 "
139 Eltjen Alberts Rooda Koemelker 2 "
140 Dirk Gerrits de Vries Landbouwer 2 "
141 Metske Louwes Wiersma Erven Uts. 4 "
148 Guitzen Feijes Vaatstra Uts. 2 "
150 Renze Hessels Keegstra Uts. 3 "
151 Tjerk Jans Boersma Uts. 3 "
154 Doeke Pieters Westra Uts. 2 "
155 Aldert Klases Nieuwenhuis Uts. 4 "
160 Heinne Doedes Klopstra Uts. 2 50
162 Bendert Anders Riddersma Wed. Uts. 3 "
163 Gerrit Hendriks Moltemaker Tapper en Graanhandelaar 1 "
165 Jacob Jans Broers Wed. Boerderij 1 50
166 Doeke Idzerts de Boer Uts. 4 "
167 Elze Pieters Sikkema Koemelker 3 "
168 Jan Jacobs Sickema Boerderij 2 "
169 Jan Johannes Adema Uts. 2 "
170 Yke Jans Sickema Uts. 2 50
172 Jacob Jans Sickema Uts. 3 "
173 Pieter Vlieg Landbouwer 3 "
174 Jan Jans Feitsma Uts. 3 "
176 Jan Temmes Sickema Uts. 2 50
No.
Augsbuur
2 Jan Pieters van der Luine Landbouwer 2 "
3 Broer Jans Veenstra Uts. 1 "
8 Aan Harings Klantinga Uts. 2 50
9 Lubbe Jans Klaver Uts. 2 50
10 Sjirk Pieters Kloppenburg Uts. 2 50
12 Jan Jacobs Goudberg Koemelker " 50
13 Eble Ebles de Jong Uts. 1 50
14 Doeke Jans Wielstra Uts. 2 50
15 Luitjen Lulofs Beyboer Uts. 4 "
18 Frank Brugts Zekema Uts. 3 50
19 Tjerk Reinders Spriensma Landbouwer 2 50
21 Anne Wybbes Koemelker " 50
23 Louw Romkes Wiersma Landbouwer 4 "
No.
Nieuw Kruisland
2 Klaas Hendriks Bremersma Landbouwer 2 "
3 Klaas Cornelis Stulpstra Uts. 2 "
5 Anne Bouwes Sickema Landbouwer en Graanhandelaar 3 "
7 Sytze Jans Kloosterman Tapper en Koopman " 50
14 Reitze Hennes de Vries Wed. Boerderij 2 50
18 Pieter Cornelis Nieuwland Wede Uts. 1 50
23 Gerrit Rinzes Rispens Uts. 2 "
24 Renze Klaasens Rispens Uts. 2 50
25 Eedsge Lubberts van Dellen Uts. 2 50
26 Albert Klaasens Landstra Uts. 2 50
27 Pieter Abels Westra Uts. 4 "
28 Gosse Euwes Hoogheem Uts. 2 "
29 Marten Sytzes Dykstra Wed. Uts. 2 "
30 Jacob Jacobs Dykstra Uts. 4 "
31 Jan Broers Wed: Uts. 2 50
32 Kornelis Klaasens van der Horn Uts. 3 50
39 Lubbert Jans Radema Wagenmaker " 50
41 Teete Jacobs Faber Grofsmid en Winkelier 1 "
42 Jan Takes Boersma Erven Boerderij 2 "
44 Jan Elzes Kiestra Uts. 4 "
Recapitulatie
210
"