Kollum

lijst met 160 inwoners van Kollum in 1817

aanmaning om huisnummers duidelijk zichtbaar te maken

Bron: Tresoar, toegang 11, inventarisnummer 6278, nummer 195

Repartititie der som van driehonderd en negen en zeventig guldens en vijf en vijftig cents over de in- en opgezetenen van de voormalige Gemeente Kollum, toegestaan bij resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van de provincie Vriesland van den 3 February 1817 no. 9 teneinde de liquideeren de pretensie, welke de Heer Bote Eskes heeft op voorschr: Gemeente, wegens de door hem uit eigen penningen ter somma voorschr: verschotene gelden tot de leverancie van twee Artilleriepaarden, ten dienste der Russische armee, waartoe de genoemde Gemeente ingevolge aanschrijving van Heeren Commissarissen Generaal van den 20 December 1813 destijds verpligt was.

Nummers der Huisen Namen en Voornamen der Contribuabelen Beroep Som tot welke zij zijn aangeslagen
Guldens Cents
No.
L.A.
1 Djurre Ytskes Doedens Pel en Rogmolenaar 1 80
4 Geert Geerts Postma Koemelker 1 80
7 Rinse P. Hayema nalatenschap " 3 60
8 Pieter Romkes Kuipers Kuiper " 40
9 Hendrik Stegewanner Linnenwever " 35
10 Eelkjen Geerts Wed. P: Wildriks Winkelierske " 40
15 Jan Oosterhof Slagter " 40
16 Jan Luitjens Duursma Grofsmid " 60
18 Pieter Ernst van der Haak Slagter " 60
19 Jan Heringa Schoenmaker " 40
21 √ągbert Groenman Lakenkoper 1 80
22 Jan Luitjens Faber Zilversmid 3 40
23 Tjalling Plat Verver en Glasemaker 1 5
24 Regnerus de Cock en Vrouw Rentenier 5 10
25 Klaas Damstra Schipper 1 10
26 Jacobus Spelters Koperslager " 40
26 Paul Peter Koperslager " 40
27 Jan Gerkes Boer Landbouwer 4 10
28 Harke Gorter Houtkoper 5 20
31 Geert Boorsma Kastelein " 55
32 Ytske Djurres Doedens Bakker 1 25
33 Christoffel van Kammen Wolkammer " 65
34 Gerlof Holwerda Leerlooijer 4 50
35 Gerben Lautenbach IJzerkramer 4 20
37 Djoerd Everts van Kammen Bakker 3 70
38 Christiaan Wagters Hoedemaker " 90
39 Bartel Radema Zilversmid 4 80
39 Livius van Viersen Ontvanger der Dir. Bel. 2 70
41 Wed: J: G: Blau Renteniersche 5 10
42 Molle Radema Wed: Lakenwinkel 5 10
43 Bartel van der Schoor Vetweijder 4 25
45 Pieter Pieters Guardenier Landbouwer " 40
46 F: Zweitzer Commis " 40
47 Evert van Kammen Wolkammer 1 5
48 Andries Ables Wed. Rentenierske " 40
50 Grietje en Martje Klases Rentenierske " 90
51 Jan Pieters Jeltema Koperslager " 40
55 Ysak Tamminga Onderwijzer der Jeugd " 65
66 W.H v. Sytzema en W: v. Sytzama Lid der Staten Generaal 13 20
69 Rintje Heringa Winkelier " 40
70 Hylke Swart Medicine Doctor 5 10
72 Zandbergen Commis " 35
75 Jelle Simons Postma Slagter " 60
78 Johannes Plantinga Ontv. Der Dir. Bel. In Oudwoude 1 80
77 Egbert P. Luinstra Landbouwer 1 25
80 Jan Romkes Stuur Landbouwer 4 25
80 Sikko Yttema Rentenier 1 25
81 Menne Faber Koopman " 40
82 Rense Postma Wagenmaker " 40
83 Otte Muller Grofsmid " 40
86 Klaas Ritsma Brander 2 95
89 Durk Jans Kiestra Landbouwer " 35
90 Christiaan Faust Zilversmidsknegt " 35
92 Pieter Marten Luinstra Landbouwer " 60
97 Do Riedel Predikant 1 20
103 Enne Jans Feitsma Bakker " 50
104 Sjabbe Heddes Broersma Gortmaker " 50
105 Geert Pieters Boomsma Hovenier " 50
106 Janke Dirks Ardema Winkelierske " 65
107 Jouke Ronner Gortmaker 2 70
108 Meindert Veldinga Slagter 1 20
111 Bote Eskes Assessor in deze Grietenije 31 35
113 Johannes Eises Rinsma Bakker " 40
116 Johs Valks Weduwe Kasteleinske 2 10
116 Hendrik Alstorphius Koopman 3 25
117 Tjerk Hacquebord Touwslager 1 5
119 Pieter Jacobs Hoekstra Veerschipper " 50
120 Bonne Meersma Waagmeester 1 20
121 Pieter Sjoerds Wiersma Chicoreijdroger 1 50
130 Ebble Wielinga Landbouwer 2 60
133 Anne Meertens van der Veen Landbouwer " 40
135 Antoon Woltrink Linnenwever " 40
139 Fokke Simons van der Bey Arbeider " 40
149 de Weduwe Vlieg Rentenierske 2 45
152 Marten Cornelis Westra Arbeider " 65
154 Bauke Kuipers Kuiper 4 25
157 Gerrit Davids Kloosterman Arbeider " 40
158 Harmen Pol Wed: Rentenierske " 90
159 Willem ter Borgh Chicoreijfabriek 1 80
162 Hendrik Hoek Koopman " 85
164 Riemer Jacobs Bakker Bakker " 50
169 Rinse Eildersma Schoenmaker " 50
170 Roelof Dykstra Kleermaker " 40
172 Lourens Faber Notaris 3 25
173 Jelte van der Woude Kastelein 1 20
175 Wessel D. Lubberts Kastelein 1 20
176 Johannes Meynardi Brander 7 "
178 Pieter Ritsma Wed. Rentenierske 1 80
179 Sixtus Voormeulen Horlogiemaker " 40
180 B: van Reenen Wed: Winkelierske " 40
181 Jasper van der Haak Trekschipper " 40
182 Hendrik Meynardi Rentenier 3 80
183 Idsert Tjebbes de Boer Veerschipper 1 20
184 Aldert Hoekstra Horlogiemaker " 40
186 Jelle Kalfsbeek Stokersknegt " 50
188 Bouwe Gerrits Dykma Rentenier " 90
190 Jan Douwes van der Heyde Landbouwer en Koopman 3 40
191 Meint Oosterhof Landbouwer 2 10
194 Wiebe Ruwersma Verver en Glasemaker " 40
195 Simon Klewits Onderwijzer der Jeugd 1 60
196 Jan de Hoo Kleermaker " 40
197 Jan Joh. Faber Smid 1 80
200 Jacob Lolle Kloosterman Koemelker " 70
202 Wieger Jans Hoekstra Wed. Molenaarske 1 80
202 Jan Wiegers Hoekstra Rogge Molenaar 1 "
No.
L.B.
1 Leonardus de Wendt Gedeputeerde Staat 12 10
2 Louw Geerts Steegstra Landbouwer 2 75
3 Bartel Henstra Wed. Kasteleinske " 40
5 Marten Feitsma Landbouwer 1 30
6 Egbert Eerts de Boer Landbouwer 2 10
7 Djoerd Lieuwes Westerbaan Landbouwer " 70
9 Haje Hennes de Vries Landbouwer 1 30
12 Leonardus Ypey Secretaris 1 80
13 Cornelis Douwes van der Heyde Landbouwer " 70
14 Arjen Poelstra Landbouwer 1 5
16 Cornelis Aebes Broersma Landbouwer 6 65
17 Mevrouw Bouricius Rentenierske 15 "
17 F:J:J: van Scheltinga Grietman 15 "
17 Kaatje van der Zyl Rentenierske " 40
23 Jan Luitjens Beyboer Landbouwer 2 10
24 Jacob Paulus Luinstra Landbouwer 1 80
25 Gerben Sjoerds Wiersma Landbouwer 2 70
26 Frans Pieters van Lune Landbouwer 2 60
28 Albert Idserts Visser Landbouwer 2 60
No.
L.C.
4 Romke Stuur Landbouwer 9 "
5 Paulus Ellens Landbouwer " 90
6 Biening van der Molen Landbouwer 2 45
8 Jan Jans Feitsma Landbouwer 8 25
15 Jacob en Abeltje Nettinga Koemelkers " 35
20 Tjebbe Doekes Smids Landbouwer 1 30
21 Pieter Jans Dyker Arbeider 1 15
22 Jan K. Swart Arbeider " 90
25 Willem J. Cloppenburg Landbouwer 3 10
26 Jan Jans Kiestra Landbouwer 3 10
27 Tjebbe Idserts de Boer Landbouwer 7 "
28 Bouwe Jans Wed: Boerderij 3 70
28 Durk Bouwes Siccama Landbouwer " 85
30 Klaas Popkes van der Kluft Landbouwer 1 75
No.
L.D.
1 Meindert Ebbeles Riemersma Landbouwer " 95
2 Klaas Boonstra Landbouwer 4 10
3 Durk Sierk Fokkens Arbeider " 65
4 Jan Jans de Jong Landbouwer 1 30
5 Elze Temmes Siccama Koemelker 1 5
7 Tjerk Geerts Boersma Landbouwer 3 40
8 Louw Johannes Siccama Landbouwer 1 5
11 Haring Klantinga Landbouwer 1 80
12 Jan Pieter Cloppenburg Landbouwer 5 10
13 Frans Tjebbes Boonstra Landbouwer 2 60
14 Idsert Doekes Landbouwer 3 60
15 Jelle Alberts Roorda Landbouwer 3 60
18 Jan Doekes Wielsma Koemelker 1 5
19 Louw Temmes Siccama Koemelker " 90
20 Jan Cornelis Spoelma Koemelker 1 5
20 Fokke Tjebbes de Boer Koemelker " 95
22 Cornelis Pieters Siccama Landbouwer 1 "
24 Gerrit Bouwes Dykma Landbouwer " 40
26 Pieter Pieters Wed: Boerin 8 "
30 Geert Meinderts Bouma Landbouwer 2 65
45 Klaas Rinses Rispens Landbouwer 5 "
46 Jan Taekes Gort Landbouwer 1 30
47 Marten Doekes Smid Landbouwer 1 20
47 Jan Brands Winius Landbouwer " 40
48 Jan Bakkers Weduwe Boerin " 40
Recapitulatie
379
55