Kollum

mannelijke inwoners Kollum 1825

Bron: gemeentearchief Kollumerland, inv.nr. 1233

De namen zijn fonetisch opgeschreven. De betrokkenen zullen zelf hun geboortedatum hebben opgegeven, dus enige reserve over de juistheid ervan is niet onverstandig.

Register van Manspersonen opgemaakt ter voldoening aan art. 2 van het Reglement op de zamenstelling der Provintiale Staten; van art. 4 van het Reglement op het Bestuur der Grietenijen in Vriesland mitsgaders ter voldoening aan de Resolutie van Hun Edel Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provintie, gedateerd den 14e September 1825 No. 1, volgens welke dit Register behoort te bevatten alle manspersonen binnen de Grietenij woonachtig, boven de 23 jaren oud.

huis nr namen en voornamen beroepen geb.datum
2 Piter Antonius Besteling dagloonder 4 jan 1781
3 Geert Geerts Postma
Roelof Harmen Stellema
Juljes Dominicus Ytema
landbouwer
dagloonder
dagloonder
14 apr 1760
20 apr 1786
3 jul 1728
4 Aljen Gerriets Tuinen kleermaker 16 okt 1791
5 Elke Meinderts Veldenga
Anderies Hendriks Fenema
deurwaarder der Direkte belasting
kleermaker
24 mrt 1796
6 feb 1800
7 Simon Klevers onderwiser der jeugdjeugd 17 feb 1888
9 Louw Romkes Kuper
Jan Harmen Spannenga
kuper
knoopmaker
16 mei 1795
29 mrt 1798
10 Sietse Ennes Boersma dagloonder 15 jul 1789
11 Elke Jans Pinakker
Gerriet Meints Oosterhof
schoenmakersknegt
dagloonder
7 dec 1795
20 jun 1800
12 Siktes Voormeulen alosje rippreteur 1 mrt 1763
13 Tjerk Ebbeles Riemersma dagloonder 16 apr 1792
15 Jan Meints Oosterhof
Jan Jans Eppens
Lucas Lammerts Prinsing
vleeshouwer
lojersknegt
hoedmakersknegt
18 dec 1786
24 feb 1802
15 okt 1798
16 Jan Lutjen Dursma
Lutjen Jans Dursma
Mense Jans Dursma
grofsmid
grofsmidsknegt
schoenmakersknegt
29 jul 1761
25 nov 1792
26 mei 1799
17 Ate Wopkes vd Laan bakker 10 jul 1778
18 Piter Evenst vd Haak vleeshouwer 12 mei 1778
19 Jan Herenga schoenmaker 10 aug 1771
20 Wopke Corneles Kats wieldrajer 8 mrt 1765
21 Egbert Klasens Groenman grieteneij ontvanger 3 sep 1787
23 Jan Brons verwersknegt 28 jan 1801
24 W.H. van Heemstra
Jan Belpercoud
Hendericus Hendriks Voet
lid van de Provinsiale Staat
taalmeester
lifsbediende
25 Hendrik Hendriks Hoekstra wolkammer 21 okt 1787
27 Jan Gerkes Boer landbruker 20 jan 1752
28 Harke Klasens Gorter gortmaker 22 okt 1766
29 Roelof Jans Scholten
Hendrik Spelten
Menne de Jong
wolkammersknegt
koopman
dagloonder
9 dec 1787

20 feb 1762
30 Klaas Gerrems Boonstra draijer 30 dec 1778
31 Albert Lammerts Ludema herbergier 12 jan 1788
32 Anne Jacobs Groen bakkersknegt 18 feb 1800
33 Krist Djoeds van Kammen wolkammer 7 jan 1781
34 Gerlof Jans Holweda
Jan Gerlofs Holweda
leerlojer
lojersknegt
12 mei 1765
26 sep 1793
35 Gerrem Loutenbak koopman 10 mei 1750
36 Tekke Johannes vd Meij bakker 17 dec 1800
37 Arend Joeds van Kammen bakker 23 sep 1792
38 Cristiaan Wachters hoedemaker 9 dec 1783
39 Bartel Oedses Radema
Livius van Tiersen
zilversmid
omtvanger den direchte belasting en Axins
20 jul 1767
3 sep 1792
40 Klaas Gerlofs Holweda bakker 22 feb 1796
41 Hendrik Daniels vd Schoor grevier van het Polisje Gerc 14 apr 1797
43 Bartel Renses vd Schoor landbruker 14 okt 1755
44 Willem Piters Tonnema kuper 13 mei 1790
45 Piter Piters Gardenier
Tekke Roelofs vd Steeg
Gald Damstra
landbouwer
schoenmaker
wolkammersknegt
27 mrt 1773
8 feb 1800
26 dec 1787
46 Piter Jans Schipper
Geert Piters Boomsma
koopman
landbouwer
3 dec 1797
18 feb 1783
47 Evert Joeds van Kammen
Gerriet Hendriks vd Haak
Klaas Poules Zilstra
Aan Romkes de Vries
wolkammer
dagloonder
dagloonder
dagloonder
vertrokken
4 jan 1780
14 nov 1764
14 nov 1798
48 Jan Ruurds Draisma
Anne Ruurds Draisma
wildraijer
dorpwagter
26 nov 1798
23 aug 1792
49 Haike Fokkes Snider
Mendert Haikes Snider
koopman
dagloonder
28 feb 1769
7 mrt 1799
51 Jan Piters Jeltema koperslager 24 dec 1786
52 Lubbe Jans Libma
Jan Wouters de Vries
schoenmaker
schoenmakersknegt
10 mei 1786
1 okt 1786
54 Anne Tietes Kooijstra
Arjen Harmens Fruiling
dagloonder
dagloonder
30 okt 1793
1 sep 1786
55 Roelof Tekkes vd Steeg dagloonder 9 mrt 1767
55 Gerriet Corneles Wingaving
Wiberen Geerts Sandstra
Simon Jans Pinakker
dagloonder
dagloonder
timmerman
26 mrt 1759
1 mei 1747
14 mrt 1788
55 Tekke Annes Kloosterman koemelker 26 nov 1798
57 Jan Ebbes Broersma
Meindert Meinderts de Jong
Louw Mattens vd Veen
hingsthouder
dagloonder
dagloonder
13 aug 1756
26 dec 1768
23 dec 1792
57a Hoppe Hoppes Postma
Geert Jacobs Boorsma
Matten Elkes de Boer
Jelke Hendriks Waltje
praamschipper
timmerman
dagloonder
dagloonder
4 mrt 1785
10 mrt 1787
overleden
12 aug 1787
57b Libbe Hendriks Kloosterman
Sjoed Mattens van Zuden
Piter Wassenaar
dagloonder
dagloonder
verwer
27 okt 1786
2 jul 1791
9 mrt 1770
61 Klaas Jans Leegstra
Timen Lubberts Horrenstra
Albert Libbes Jonkman
Bartel Renses Kamstra
dagloonder
dagloonder
dagloonder
schoenmakersknegt
20 jun 1776
21 jul 1784
16 nov 1762
31 mrt 1763
64 Fokke Edes van der Laan
Feike Fokkes vd Laan
Frans Fokkes vd Laan
dagloonder
dagloonder
dagloonder
14 nov 1762
11 mrt 1799
2 mrt 1802
64 Klaas Djurres Doedens
Jacob Poppes Bumold
Berent Hendriks Hofman
bakker
bakkersknegt
tuinman
7 mei 1797
28 jun 1774
1 nov 1766
68 Corneles Teunas Koopstra lifsbediende 15 aug 1794
69 Peteries Gerriets Zilstra koopman 30 mrt 1797
70 Hijlle Willems Swart medesinedokter 20 dec 1776
71 Rienk Sleeswiek v Veenstra apotekersknegt 19 mei 1787
72 Gerriet Numan komis v s l middeln (?) 27 feb 1777
73 Simon Goutsens Ferweda
Fokke Evenst Werkman
Jantjen Hotses Zaterdag
Erde Sjoeds Schuivenga
dagloonder
dagloonder
dagloonder
dagloonder
13 apr 1783
10 mrt 1763
2 feb 1766
7 mrt 1788
74 Durk Hogewerf
Freerk Bonnes Kamstra
Gale Jans Hoekstra
Piter Durks Kootstra
Jacob Hanses Geestman
Jacob Durks Feenstra
Willem Romkes Zwart
Sise Sibes Tol
Jan Tjeerd Boon
Tjerk Fokkes Ritsma
vader der wesen
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
zonder bedrif
touslagersknegt
7 mrt 1788
15 jun 1764
25 jan 1752
2 sep 1758
2 apr 1781
10 jan 1777
overleden
11 feb 1753
overleden
15 jan 1789
75 Jelle Simons Postma
Tedores de Kok
Peteres Faber
timmerman
zonder bedrif
dagloonder
28 feb 1766
28 aug 1776
8 mrt 1783
76 Egbert Poules Lunstra landbouwer 28 mrt 1772 (overleden)
77 Teunas Alberts vd Ploeg
Jan Aukes de Boer
dagloonder
stokersknegt
24 aug 1789
28 mei 1794
80 Jan Romkes Steur
Durk Tjerks Postma
Jan Davied Simon
koopman
b: knegt
ontvanger ad enterim
8 aug 1788
16 aug 1798
vertrokken
82 Rinse Jans Postma wagemaker 2 feb 1786
83 Hattum Jans Smedenga
Ebbe Heddes Broersma
grofsmid
dagloonder
10 nov 1780
17 mrt 1787
85 Durk Heddes Wikbolts dagloonder 18 jan 1778
86 Klaas Ritsma brander 1 jun 1782
87 Oebele Simons vd Beij
Fokke Doedes Broersma
koopman
dagloonder
12 jun 1781
vertrokken
89 Durk Jans Kistra landbouwer 12 sep 1784D14
90 Kristijaan Fouts
Klaas Jans Bakker
zilversmidknegt
dagloonder
6 feb 1764
28 nov 1774
92 K: H: ten Berge onderwiser der jeugd 31 dec 1798
93 Auke Renses de Boer
Kast Roelofs Broersma
dagloonder
zonder bedrif
overleden
25 feb 1742
94 Folkert Sjoeds Elsenga
Sjoed Folkerts Elsenga
schoenmaker
dagloonder
6 dec 1770
3 sep 1798
95 Gerrits Ferfweda dagloonder 5 dec 1769
97 Johannes P: B: Ridel predikant en rekter 2 jan 1767
98 Weselsjes Menderts Gansevoord
Mendert Weselsjes Ganse(voord)
Hendrik Klasens vd Molen
dagloonder
dagloonder
dagloonder
16 sep 1796
16 feb 1756
8 mrt 1783
103 Sietse Ritsma
Libbe Folkerts Slagter
bakker
dagloonder
2 mrt 1787
7 feb 1793
104 Sjabbe Heddes Broersma
Piter Folkerts Slagter
gortmaker
dagloonder
24 feb 1792
3 feb 1799
105 Sikke Poppema
Tomes Kavels Overman
verwer
daglonder
10 jun 1799
2 mrt 1788
107 Jouke Ronder gortmaker 17 aug 1787
108 Meindert Elkes Veldinga
Johannes M: Feldenga
vleeshouwer
zonder bedrif
10 jan 1763
18 sep 1801
109 Piter Hendriks Waltje dagloonder 22 mrt 1775
110 Hero Yskes de Jongs sikkeretares
111 Bote Eskes asissor 2 jun 1755
112 Romke Hendriks vd Slink dagloonder 19 jan 1789
113 Simon de Boer bakker 6 sep 1802
114 Sjoerd Wibes Wiersma alosje ripprateur 17 mei 1793
115 Andreas Brouwer
Johannes Jans Schut
dagloonder
timmerman
16 nov 1786
16 dec 1779
116 Hendrik Alstorfjes
Sikke Dominius Ytema
Bartel Barnevild
koopman
zonder bedrif
lifsbediende
12 jan 1783
26 mei 1791
2 mrt 1797
117 Tjerk Hajes Haxuebord
Haje Tjerks Haxuebord
touslager
touwslagersknegt
2 mrt 1773
15 jul 1801
118 Piter Fransens van Lune
Piter Jacobs Hoekstra
koopman
dagloonder
5 feb 1797
13 mei 1768
120 Anderies Piters Veenstra
Hile Piters Veenstra
waagmeester
schippersknegt
23 mrt 1796
21 mrt 1802
121 Piter Sjoeds Wiersma
Piter Hendriks Terda
landbouwer
dagloonder
24 jun 1764
25 okt 1799
122 Tjerk Piters Waltje kleermaker 28 dec 1801
123 Klaas Durks Husenga
Albert Durks Feenstra
Tjalling Scheltes Schilderman
Piter Hindriks Hofman
koopman
omroeper
dagloonder
dagloonder
3 dec 1789
17 sep 1791
10 dec 1779
20 sep 1782
124 Willem Gerad Alstorfjes
Piter Durks Husenga
Poules Durks Husenga
heel en vroetmeester
dagloonder
dagloonder
6 jun 1756
1 jan 1791
10 sep 1801
125 Anderies Jans Kuining timmerman 30 apr 1799
126 Corneles Lafra
Rikele Jans Wima
tunman
dagloonder
15 aug 1777
28 jan 1771
127 Reinder Hajes vd Haak zonder bedrif 27 aug 1796
128 Louw Jacobs Osenga
Jacob Louws Osenga
Jan Woltman
Albert Lutjens Bakker
dachloonder
dachloonder
linnenwever
dachloonder
22 dec 1769
29 dec 1798
10 aug 1782
18 mrt 1778
130 Ebbele Arjens Wilenga landbouwer 30 apr 1759
131 Teunas Jochgums Hoekstra
Jelle Piers Bosma
kleermaker
dachloonder
17 jan 1780
19 feb 1753
132 Rinse Everts vd Haak dachloonder 4 jun 1764
133 Luewe Jacobs Boorsma
Jan Hilkes Westra
timmerman
dachloonder
20 mrt 1769
14 feb 1768
133a Bouke Anderies Dikstra
Willem Willems Elsenga
schoenmaker
korenmeter
2 jul 1758
1 nov 1786
134 Bonne Hendriks Meersma
Rense Meints Oosterhof
timmerman
dachloonder
26 nov 1787
22 okt 1791
135 Hendrik Stegewands
Gerriet Ruggen
linnenwever
linnenknegt
1 okt 1784
10 jan 1801
136 Klaas Hendriks Waltje
Rienk Broers vd Leij
Erde Watses vd Tun
dachloonder
dagloonder
dachloonder
10 aug 1778
12 aug 1782
2 jun 1768
137 Geert Hendriks vd Tun
Aldert Jans vd Plas
dachloonder
dachloond
30 mei 1785
25 mrt 1783
137 Theerd Berents Landing koopman 12 jun 1773
138 Antoni Braak
Tjipke Klasens Hoekstra
zonder bedrif
dachloonder
4 sep 1772
10 jan 1791
138 Fokke Simons vd Beij landbruker 7 apr 1779
141 Hotse Jantjens Zaterdag havenmester overleden
142 Anne Piters Bosman
Johan Kiselbak
Hessel Huites Jorrena
timmerman
dachloonder
knoopmaker
25 jun 1787
1 apr 1756
143 Berent Jans Katsma
Jan Rikeles Wima
Jacob Piters Visser
dachloonder
dachloonder
visser
20 okt 1788
10 jun 1798
2 mrt 1786
154 Date Arjens Poelstra dachloonder 19 aug 1796
146 Geert Ebbeles Rimersma dachloonder 17 nov 1781
147 Benne Klasens Plat
Willem Bisschop
gardenier
koopman
12 jan 1767
26 okt 1794
149 Jacob Kamphuis komes bij de direkte belasting en aksien 11 nov 1780
150 Corneles Douwe vd Heide koopman 6 mei 1777
151 Benardus Surman
Jan Hendriks Worremester
Willem Wols
Teunas Krosenbrink
linnenwever
l: weverknegt
l: weversknegt
l weversknegt
16 nov 1764
14 jan 1795
4 aug 1800
vertrokken
152 Corneles Mattens Westra
Matten Corneles Westra
zonder bedrif
landbouwer
overleden
12 jun 1765
154 Piter Romkes Kuper koopman 24 aug 1783
155 Wilhelmes Boekhold
Jan Hendriks Wustman
zilversmidkne(gt)
schoenmakersknegt
14 feb 1775
25 aug 1800
156 Hendrik Jans vd Feen
Hessel Aukes Kuper
dachloonder
dachloonder
20 okt 1792
16 jun 1798
158 Lutjen Franses Boonstra koopman 12 mei 1797
159 Piter Corneles Hasekamp
Gerriet Anderies Zilstra
Meindert Hendriks vd Haak
Piter Yges v: Kammen
Piter Wibes vd Laan
kleermaker
zonder bedrif
dachloonder
korenmeter
dachloonder
21 feb 1791
5 jul 1759
14 okt 1793
14 okt 1772
29 jan 1779
160 Willem Willems Terborg
Hessel Piters Ruwersma
koopman
verwersknegt
1 aug 1764
1776
161 Jan Anderies Kuining timmerman 15 sep 1770
162 Rein Brants Winius
Jan Jans Pinakker
dachloonder
schoenmakersknegt
2 apr 1788
9 mrt 1778
163 Jan Hendriks Bonnes timmerman 27 dec 1781
164 Rienk Tjallings Schaafsma
Piter Anderies Postma
wagemakersknegt
dachloonder
6 dec 1793
1 jan 1793
165 Berent Durks Husenga tapper 26 mei 1780
166 Douwe Wiggers Walda dachloonder 12 sep 1768
167 Wibe Piters Ruwersma
Jacob Wibes Ruwersma
verwer
verwersknegt
16 mrt 1765
22 nov 1795
168 Lammert Jansen
Hendrik Harmen Pallas
buertschipper
koopman
19 jul 1776 (overleden)
25 okt 1771
169 Rense Eijelderts Eldersma schoenmaker 2 mrt 1769
170 Auke Sipkes Sipkens koopman 12 jul 1798
172 Johannes Plantenga ontvanger (staat te Oudwoude)
173 Herke Jans Westra kastelein 26 jan 1800
174 Anne Gerlofs Holweda hoedemaker 5 dec 1793
175 Jorriet Klasens vd Werf kastelein 2 nov 1778
176 Johannes Menardi landbruker 5 apr 1772
178 Meind Berents van Renen koopman 2 nov 1799
181 Jasper Everts vd Haak trekschipper 14 okt 1767
183 Djurre Yskes Doedens koopman 11 jan 1761
186 Witse Ruurds Draisma
Pier Piters Bosma
lojersknegt
verwersknegt
19 nov 1789
2 apr 1785
187 Louwerens Faber notaris 18 feb 1761
188 Gerad Frima
A: R: Beistra
zilversmid 15 mei 1792
9 mei 1790
189 Jan Gerriets Stelma wagemaker 24 apr 1779
190 Jan Douwes vd Heide koopman 5 mrt 1776
191 Meint Jans Oosterhof landbouwer 2 mei 1767
192 Ids Jacobs Dikstra slager 30 mei 1792
193 Jan Johannes Blauw eerste polisjedienaar 22 nov 1761
194 Menne Faber schatter 16 okt 1787
195 Jan de Hoog kleermaker 5 jan 1777
196 Djurre Corneles Broersma landbruker 10 dec 1791
197 Jan Johannes Faber
Klaas Smid
grofsmid
grofsmdknegt
1 mrt 1758
6 dec 1773
199 Mennold Eijes Kastma landbruker 6 dec 1783
201 Yte Watsens Broersma dachloonder 12 okt 1795
202 Jan Wigers Hoekstra korenmolenaar 24 jul 1790

Letter B Laansterklugt

1 Leonardes de Went lid van staten
2 Louw Geerts Steegstra landbouwer 17 jan 1781
3 Louw Temmes Sikkema tapper 18 aug 1788
4 Witse Klasens Talma dachloonder 2 aug 1782
5 Matten Jans Feitsma
Mark Piters Loonstra
Tekke Ates Scheper
landbouwer
boereknegt
boereknegt
31 mrt 1785
3 dec 1797
13 jan 1802
6 Eert Egberts de Boer
Jan Wibis Wiersma
boereknegt
boereknegt
2 jun 1796
5 apr 1800
7 Jan Brongers Kamstra zonder bedrif 24 feb 1781
7a Wander Durks Mulder tapper 22 aug 1774
8 Joed Leuwes Westerbaan landbouwer 2 jan 1769
9 Henne Hajes de Vries
Reinder Hajes de Vries
Piter Ruurds Stutsman
landbouwer
boereknegt
boereknegt
13 apr 1793
8 jul 1799
19 aug 1794
9a Louw Jans Louwerens
Hotsijas Louws Louwerens
dachloonder
dachloonder
27 apr 1752
26 feb 1801
9b Louwe Louws Louwerens dachloonder 27 feb 1797
9c Jan Sjoeds vd Tun dachloonder 12 mei 1779
10 Tjebbe Fransens Boonstra
Jan Douwes Broersma
Hendrik Joukes Wiersma
tapper
dachloonder
timmerman
16 jun 1794
26 mei 1756
26 okt 1788
12 Andreas Likelema notaris 6 aug 1797
13 Piter Mattens Lunstra landbouwer 8 mrt 1777
14 Arjen Corneles Poelstra landbouwer 16 aug 1755
15 Fredrik Geldmaker
Tekke Fredriks Geldmaker
tunman
kleermaker
1 mrt 1767
7 dec 1798
16 Corneles Ebbes Broersma
Tjiepke Corneles Broersma
Ebbe Corneles Broersma
Frans Corneles Broersma
Jan Corneles Broersma
landbouwer 23 jan 1758
25 nov 1787
25 mei 1790
2 aug 1799
1 apr 1801
17 Jan Jans Husman liefsbediende 21 dec 1787
19 Biense Bartels Wistra dachloonder 17 aug 1777
20 Johannes Jan van Houten tapper 7 apr 1793
21 Durk Lenses Hoekstra dachloonder 14 jan 1779
22 Auke Lutjens Beiboer tapper 3 jun 1773
23 Jan Lutjens Beiboer landbruker 25 dec 1782
24 Jacob Poules Lunstra
Rense Witses de Went
landbouwer
boereknegt
17 mrt 1783
22 okt 1799
25 Gerrem Sjoeds Wiersma
Piter Piters Postma
landbouwer
boereknegt
12 nov 1760
6 feb 1797
26 Frans Piters van Lune landbouwer 3 feb 1765
27 Jan Jans Dikstra landbouwer 1 nov 1763
30 Albert Geerts vd Zweep koopman 27 jan 1790
31 Durk Durks Mulder tapper 25 jul 1768

Letter C Torpmerklugt

1 Jan Atses Kupers
Jitse Ages Bosman
Hendrik Hindrieks Rimersma
koopman
koopman
dachloond
2 aug 1793
10 feb 1796
27 apr 1788
2 Corneles Schermer ooljeslagersknegt 31 mrt 1763
3 Jacob Willems Sjoemag
Willem Gerriets van der Woude
ooljeslagersknegt
ooljeslagerskn
14 jul 1782
8 mrt 1774
4 Sweiser Oebeles de Boer boereknegt 27 nov 1795
5 Jacob Meinderts van d. Bijl landbouwer 4 mei 1780
6 Binning Hessels vd Molen
Jochgum Alberts Holweda
Hessel Nikeles vd Molen
landbouwer
boereknegt
boereknegt
6 dec 1759

13 aug 1802
7 Hilke Jans Westra dachloonder 17 mrt 1800
8 Durk Jans Feitsma landbouwer 14 jan 1798
9 Durk Durks Mulder dachloonder 10 feb 1800
10 Foppe Witses Brouwer dachloonder vertrokken
11 Jetse Sietses Dikstra dachloonder 4 mrt 1768
12 Matten Piters Hoekstra
Matten Hillebrands Hoekstra
Tjerk Tjerks Postma
dachloonder
dachloonder
dachloonder
1762
10 mrt 1786
12 apr 1787
13 Harrem Joukes Triemstra dachloonder 1771
14 Simon Heddes Dikstra dachloonder 18 mei 1803
15 Meindert Klasens Bouma dachloonder 7 mrt 1798
16 Jan jaspers Visser
Wibe Jaspers Visser
visser
dachloonder
4 jan 1799
14 jan 1801
17 Rense Annes van Houten dachloonder 9 jan 1785
18 Jacob Jacobs Smids dachloonder 12 aug 1771
19 Jan Jacobs Pomster dachloonder 1765
20 Rense Joukes Wiersma dachloonder 14 jun 1793
21 Jan Corneles Fokkema dachloonder 14 jun 1790
22 Ytjen Durks Braak zonder bedrif 15 jul 1751
23 Piter Jans Diker landbruker 23 jan 1768
24 Jouke Piters Neuwland
Ulke Durks Flint
dachloonder
dachloonder
12 mrt 1778
vertrokken
25 Willem Jans Kloppenborg landbouwer 30 sep 1780
26 Jans Jans Kestra
Tjebbe Jans Kistra
landbouwer 10 apr 1775
10 feb 1802
27 Fokke Tjibbes de Boer landbouwer 8 apr 1790
28 Durk Bouwes Sikkema
Jan Douwes Schonenga
landbouwer
boereknegt
20 aug 1783
19 mei 1793
29 Klaas Reinder Smids dachloonder 10 jan 1779
30 Idserd Tjibbes de Boer landbouwer 10 jan 1776

Letter D Uterdiksterklugt

1 Meindert Ebbeles Rimersma landbouwer 2 apr 1785
1a Meske Evenst van der Ploeg dachloonder overleden
1b Anne Mattens vd Tun
Folkert Goukes de Beij
dachloonder
dachloonder
1 jan 1786
10 feb 1762
2 Jan Corneles Spoelman landbouwer 4 dec 1782
3 Yte Boukes Wiersma
Durk Sjierks Fokkens
Jan Gerkes Zandbouten
dachloonder
dachloonder
dachloonder
14 okt 1800
1 okt 1763
4 jul 1762
4 Jan Jans de Jong
Jan Jans de Jong
lamdbouwer 24 apr 1770
21 feb 1798
5 Feike Doekes Wilenga landbruker 10 feb 1792
6 Klaas Hendriks Lammersma landbruker 11 jan 1781
7 Tjerk Geerts Boersma
Albert Berents Hoof
landbruker
boereknegt
21 mei 1751
20 okt 1786
8 Piter Jan Kloppenborg dachloonder 2 apr 1797
9 Harke Reinders Midema dachloonder 20 mrt 1782
11 Heine Lutjens Beiboer landbruker 29 dec 1789
12 Jan Piters Kloppenborg
Anne Ertses Kooijstra
landbouwer
boerenknegt
14 sep 1742
14 mrt 1797
13 Siese Fokkes vd Laan boereknegt 25 nov 1793
14 Idserd Doekes Smid
Siberen Jans Dommering
landbouwer
boereknegt
10 sep 1777
11 aug 1796
15 Jelle Alberts Roda landbouwer 23 dec 1783
16 Geert Jans Schut dachloonder 3 sep 1782
17 Hendrik Everts Slotenga dachloonder 1 mrt 1788
18 Jan Boukes Hoekstra dachloonder 26 okt 1779
19 Poules Klasens Zilstra landbruker 29 dec 1789
19a Jan Doekes Wilenga landbruker 30 sep 1788
20 Piter Sietses Leegstra
Jacob Jacobs Smids
dachloonder
dachloonder
12 aug 1765
22 apr 1800
21 Meindert Willems Vennema dachloonder 7 jun 1799
22 Magiel Louwes Sikkema
Albert Hendriks Bremer
dachloonder
dachloonder
18 jul 1802
7 mrt 1771
23 Siger Aises van Beits dachloonder 22 nov 1794
24 Wichger Douwes Walda dachloonder 6 dec 1800
25 Tjebbe Jacobs Pomster dachloonder 27 mrt 1786
26 Corneles Piters Sikkema landbouwer 12 mrt 1794
27 Durk Jan Goudberg dachloond 12 mrt 1766
26 Hendrik Tabes Hogewerf boereknegt 26 okt 1801
28 Yke Durks Zevenga dachloonder 3 dec 1766
29 Oeds Jans Dikstra dachloonder 21 aug 1784
30 Geert Meinderts Bouma
Sipke Meinderts de Jong
landbouwer
boereknegt
12 okt 1765
26 dec 1801
31 Klaas Evenst vd Ploeg dachloonder 20 okt 1780
32 Hendrik Jans Hoek dachloonder 9 mei 1757
33 Piter Piters Elsenga schoenmaker 13 dec 1778
35 Klaas Johannes Zilstra schoenmakersknegt 7 aug 1789
37 Johannes Eises Rensma bakker 15 mrt 1775
40 Fokke Feikes Postma dachloonder 8 okt 1792
38 Abele Andereis Torpstra koopman 23 mei 1789
41 Sikke Jans Pomster dachloonder 31 dec 1798
42 Matten Piters Bos
Reinder Ypes Bonnes
dachloonder
dachloonder
21 apr 1771
6 sep 1797
43 Corneles Sibes Siersma dachloonder 18 jul 1786
44 Jacob Hendriks Hoek dachloonder 19 apr 1790
45 Klaas Renses Risspen
Sipke Haikes Woudsma
landbouwer
boereknegt
12 sep 1761
9 jun 1799
46 Jan Tekkes Gort landbruker 2 feb 1771
47 Matten Doekes Smid
Jan Brants Winius
landbruker
landbruker
10 sep 1764
7 jun 1771
48 Matten Hendriks Lammersma
Jacob Hanses Geestma
dachloonder
boereknegt
10 jun 1778
2 apr 1781
17 Jentjen Everts Slotenga dachloonder 1782
3 Meint Douwes van Dijk boereknegt 12 okt 1793
3 Gerriet Willems vd Woude dachloonder 1801
63 J: W: H B van Seitsma lid van de Staten Generaal 14 feb 1763
52 Johannes Arjens Pebes lojersknegt 18 aug 1790
119 Yte Johannes de Hoog kleermaker 10 mei 1802
121 Yte Piters Wiersma dachloonder 19 feb 1799
132 Rentjen Gerriets Herenga dachloonder 24 apr 1785
199 Piter Jans Kloosterman
Magajus Andire
schoenmaker
ontvanger van Registrasje
19 sep 1802
27 mrt 1800

Klik hier voor de kluftenindeling in Kollum en omgeving.